Основи на управлението


Категория на документа: Други
OРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА ЕДНА ОТ

ВОДЕЩИТЕ БИРЕНИ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ

Най-важното в една организация е поддържането на равновесие между хората в нея. Организацията е свързана най-вече с избора на група хора, и по какъв начин те реализират общите си цели.

Избраната от нас бирена компания е с дългогодишна изтория и утвърдени позиции на пазара. Разполага с богат асортимент от различни марки бири, разнообразие в ценовата листа, което позволява обхващането на хора от различните социални групи. Разполага както с висококачествени вносни бири, така и с по-евтини, народни марки. Компанията е с утвърдени позиции както на родния така и на чужди пазари. За осиществяването на тези постижения обаче са необходими много хора, които се ръководят от една обща цел и влагат усилията си в постигането и. Много хора, стараещи се да наложат тези марки пиво на пазара. Голямата и силна конкуренция също влияе върху развитието на нашата компания, както положително, така и отрицателно. Стремежите към постигането на целите на фирмата предполага нуждата от специализаиран персонал и хора желащи динамична работна среда и желание за постигане на конкретни цели.

Много важно е как точно е разделен управленският труд в организацията.

Управленито на нашата организация е изцело в ръцете на Изпълнителния директор.Той поддържа тясна връзка с шефовете на вскичките отдели в компанията: Мапкетинг, Производство, Продажби, Логистина и Човешки ресурси. Той дава преките нареждания и от там надолу по йерархията стигат и до най-дребния работник, но той няма преки контакти с тях.

I .Директор Маркетинг - Той контролира и ръководи целия отдел Маркетинг, който от своя страна осъществява пряка връзка с производството и продажбите . Началника на маркетинга следи пряко своите подчинени, които са разделени на: Отговорник за рекламите (телевизия,радио и др.), Отговорник за топъл пазар (заведения), Отговорник студен пазар (магазини). Има също човек който е отговорник само за рекламните материали. Всеки от тях има екип,който изпълнява преките нареждания само на своя началник. Целият отдел изпълнява много важна роля в компанията.

II. Директор Производство- под негово пряко ръководство са директорите на двете големи пивоварни, той следи за изпълнението на поръчките в срокове, за ресурсите необходими на всяка една от фабриките, за целия процес до излизането на вече готовия продукт. Отделът държи пряка връзка с логистиката и продажбите.Под директорите на пивоварните в йерархията са: Отговорника за ресурсите, Отговорника за произведените количества, Главният технолог, Отговорника за машините и др. Те от своя страна дават преки нареждания на своите подчинени и така докато не се стигне и до обикновенния работник и т.н. Връзките в целия отдел трябва да са много тясни и да се работи в синхрон, за да се постигне максимално улеснен и ефективен процес.

III.Директор Продажби-Търговският директор контролира едно от най-мащабните и важни звена в компанията.Той ръководи и дава нареждания пряко на Ръководителя на отдел Ключови клиенти и на Дивизионните менигдъри, които в България са разделени на 5: София, София област, Южна България, Северна България и Черноморието.

Мениджърите Ключови клиенти дават нареждания на своите преки подчинени -Търговците ключови клиенти. Тяхната цел е да са покрити максимално много раьони и обекти.

Дивизионните мениджъри от своя страна, получаващи задачи и нормативи от своя директор, препращат информацията към преките си подчинени- супервайзорите. Те поддържат една постоянна и много важна връзка със съответните за областта депа и дистрибуторски фирми. Супервайзорите контролират, организират работата и дават нареждания на своите подчинени- търговските представители. Те са най-ниското звено в отдел Продажби. Търговците са тези от които зависи до голяма степен развитието на цялата компания. Те осъществяват най-пряк контакт с крайния потребител на продукта. Те са обвързани много тясно с маркетинга, защото са хората, които рекламират най-много, които оформят обектите и предлагат пълния асортимент от марки. Търговските представители изпълняват задачи, зададени пряко от супервайзора им, но реално те са хората от чиято работа до голяма степен зависят продажбите на компанията. Те са лицето на това което предлагат.

IV.Директор Логистика- Неговата работа е обвързана пряко с поддържането, изпълнението и доставянето на необходимите количества бира.Той контактува пряко със своите отговорници по ресурсите, по логистиката на готовата продукция и по депата.В тази организация отново и най-дребният работник е от изключително значение за максимално ефективното протичане на работния процес.
V. Директор ''Човешки ресурси''-Това е отделът, който обхваща всички останали и ги обединява. Там са хората ръководещи целата документация, целия работен процес, определя възнаграждения, отпуски, болнични и др. Те са тези, които се грижат за конкурсите за назначаване на нови кадри, също така правят оценки на вече работещите служители.

Нашата организационно-управленска структура е органична. За достигане до този извод влияние оказват много фактори. Конкуренцията и много големите инвестиции влагани в постигането на по-високи продажби и по-стабилни позиции предполагат изключителна гъвкавост и адаптивност, което е много характерно за нашата компания. В организацията има относителна неформалност на ролите. Също много важно е работата в екип, за постигане на оптимални резултати. Когато има разбирателство и възможност за взаимопомощ и отзивчивост процесът на работа върви по-леко.

Появява се още акцент върху хоризонталното движение на информацията по равнища, тоест всеки търговец например се консултира с друг, като обменят опит, информация и примерни решения на даден проблем. Това води до по лек работен процес. Но движението също може да е и вертикално, но то не е толкова силно изразено. То се проявява дотолкова, доколкото да се разпределят задачите. Властта е разпределена и вземането на решения е по всички равнища на организацията.

Дивизионална е по вид нашата организационно-управленска структура. При нея характерното е децентрализацията на управлениет в търсене на възможности за постигане на уптимален успех. Ръководенето на всяка дивизия носи пълна отговорност за всички функции на управлението. Всяка една дивизия преставлява една функционално организирана единица.

За една толкова мащабна и утвърдена компания, в която са заплетени толкова много хора, от изключително значение е отделите да си взаимодействат. Те трябва да имат изключително тясна връзка, за да може процесът на работа да е максимално ефективен. Всяка заповед, всяко правило от който и да е директор на нашата бирена компания е насочена към една и съща цел.

Нещото което според мен играе най-силна роля при работата на големите компании и в часност нашата бирена фирма са целите и стратегиите. Високите цели подтикват към изобретателност, повишават амбициите, увеличават изискванията, започват да изработват повече стратегии и какво ли още не. Конкурентите са също един силен мотиватор. Те предразполагат към по-усилена работа. Организацията е изправена пред необходимостта постоянно да сравнява и съобразява с конкурентите по отношение на своите продукти, цени, канали и начини за дистрибуция и доставка, промоции и т.н. Това влияе много силно на всяка организация.

Предимствата на една такава организация са, че тя е насочена към съвсем ясна крайна цел, например нашата бирена компания се стреми към постигане на оптимално много продажби, максимален брой обекти и покриване на голяма част от пазара. Дивизията е насочена към самите резултати. Точно тез цели и този вид разделение на властта, водят до много по-ясни отговорности на всеки един човек. Голяма предимство също е, че това разделение по групи води до контрол върху ресурсите. Ръководителят на всяка една отделна дивизия има пряк контрол само с крайния резултат, тогава неговата и на хората в дивизията мотивацията е много по-голяма.

Но има и недостатъци, които също влияят на организацията. Всяка дивизия изисква компотентност на управленските кадри във всички области- производство, маркетинг, развитие на продуктите и т.н., което отклонява от конкретната работа на човек. От всеки се изискват максимално много неща, и в един момент забравят конкретната си работа. Необходимо е също всяка отделна дивизия да контактува пряко с хората от другите организации във фирмата и поради липсата на такъв контакт има необходимост от такива кадри във всяка отделна дивизия. Това води пък до повече разходи. Още като недостатък може да се приеме, че всяка една девизия става прекалено самостоятелна и независима в рамките на своята организация, което прави общуването между отделните девизии още по-слабо и те не могат да работят заедно за постигане на общата си цел.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.