Основи на управлението


Категория на документа: Други


Учебна дисциплина: Основи на управлението
Дисциплина: Основи на управлението
Преподавател: доц. д-р Ангел Порязов
Вид на учебното пособие: печатан учебник
Заглавие на учебното пособие: Основи на управлението
Автори: Ангел Порязов, Велислава Николаева, Павлина Ямукова

Тема № 1

Същност и основни понятия на теорията на системите. Класификация на системите.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Същност на системите, ролята и значението на системния подход в управлението;
2. Основни понятия, описващи основните свойства на системите;
3. Видове системи и фактори, които влияят върху тяхното поведение;

УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
 Да познавате същността на системите, ролята и значението на системния подход в управлението;
 Да усвоите понятията, описващи основните свойства на системите;
 Да познавате видовете системи и факторите, които влияят върху тяхното поведение;

ВЪВЕДЕНИЕ:

В настоящата тема акцент е поставен върху същността на системите и системния подход, свойствата и видовете системи. В темата последователно се изясняват характера и особеностите на системите, спецификите при тяхното изучаване, тяхната роля и място в управлението. Еволюцията на теорията на системите позволява по-прецизното изследване на стопанските системи.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ:
Задълбоченото изучаване на системния подход дава възможност да се извършва анализ на стопанските системи и да се решават проблемите свързани с тяхното управление.
Познаването на същността на системите, тяхното видово многообразие и свойства е предпоставка за по-добро ръководство на всяка стопанска организация.

ОБОБЩЕНИЕ:
* Системният подход използва приципите, методите и категориите на теорията на системите.
* Общата теория на системите е пределно обща и абстрактна наука и нейните констатации, изводи и принципи са валидни за всяка произволно взета система.
* Поради смущаващите въздействия, настъпващи от външната среда, всяка система се адаптира с цел предотвратяване или компенисране на смущаващите въздействия.
* Хомеостазис, ентропия, емержентност, еквифинално поведение, делимост, декомпозиране представляват валидни за всички системи основни принципни постановки.
* Системите биват различни видове според начина на тяхното възникване, взаимодействието им с околната среда, степента им на определеност на изхода, способността да се променят, степента на сложност.

КЛЮЧОВИ ДУМИ (ПОНЯТИЯ)

системен подход
използва принципите, методите и категориите на теорията на системите

система
съвкупност от взаимносвързани елементи

ентропия
хаос, неопределеност

хомеостазис
поддържане на вътрешно равновесие в системата

емержентносСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.