Основи на управлението


Категория на документа: Други


* Да познавате спецификите и особеностите на кибернетичните системи;
* Да си служите с понятията, описващи свойствата и поведението на кибернетичните системи;
* Да анализирате системата за управление в стопанските организации;
* Да прилагате в практиката усвоените знания за същността и спецификата на управлението в стопанските системи;
* Да разпознавате спецификите и особеностите на мениджмънта в социалната област;
* Да прилагате в практиката усвоените знания за същността на мениджмънта;
* Да анализирате различните аспекти на управлението в социалната област.

ВЪВЕДЕНИЕ:
В настоящата тема внимание се отделя на кибернетиката като интердисциплинарна наука и нейното отношение към управлението. Заедно с това, се изяснява същността на управлението като универсално явление и особеностите на системата за управление.

Въвежда се специфичен понятиен апарат, свързан с посочената тема.
Изследват се различните аспекти на мениджмънта и управлението. Представят се особеностите на управленския цикъл и се дообогатяват характеристиките на системния, функционалния и структурния подход.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ
Познаването на кибернетичните аспекти на управлението дава възможност да се управлява взаимодействието между множеството елементи на системата и да се въздейства целенасочено върху нея.
Изучаването на мениджмънта в социалната област позволява да се анализират различните аспекти на управлението, спомага при избора на цели и спазване на цикличността в управлението.
Познаването на специфичните особености на мениджмънта се отразява върху формите, методите и технологиите на управление на тези системи.
Правилната употреба на понятията ще бъде белег за вашата професионална компетентност.

ОБОБЩЕНИЕ:

* Кибернетиката е интердисциплинарна наука. Тя изследва сложните, динамични системи.
* Кибернетиката разглежда управлението като информационен процес.
* Субектът и обектът на управление изграждат системата за управление. Чрез пряката и обратната връзка се осъществява управленското взаимодействие.
* В основата на изучаването на кибернетичните системи стои функционалния подход.
* За мениджмънт се говори само там, където функционират хора и човешки общности.
* Във всички функциониращи обекти протичат управленски процеси.
* Независимо от наличието на кибернетиката като общ фундамент на всички науки, имащи за свой предмет управлението, за управлението на различните типове системи се разработват частни управленски науки, които да отчитат спецификата на управлението в тях.
* Приложението на структурния подход при изследването на мениджмънта се обуславя от йерархичното изграждане на социалните системи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ (ПОНЯТИЯ)

кибернетика
наука изследваща управлението като информационен процес, изучаваща сложните системи

управление
процес на целенасочено въздействие върху дадена система

функционален подход
изследва начините на поведение на системите

метод на черната кутия
използва се при изучаването на системи, за които е невъзможно или нецелесъобразно разкриването на вътрешната им структура

структурен подход
изследва вътрешната структура на системите

система за управление
единството между субекта и обекта на управление
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.