Основи на управлнието


Категория на документа: Други


ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Гл. ас. Д-р Марковска
Т1: Същност и еволюция на науката за управление
1. Дефиниции:

Управлението е процес на планиране организиране, мотивиране и контрол, които са необходими за определяне и достигане целите на организацията. Процесът се определя, като организиране на определени функции, които не са еднозначно определени.

П. Дракър:

Управлението особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група.

Управлението е целенасочен начин на въздействие върху поведението на дадена организация за постигане на предварително определени цели.
2. Еволюция:
В началото на 20 век се забелязва засилен интерес към управленската наука и тогава тя се обособява като отделна научна област.
1911 г. Фр. Тейлър застъпва тезата, че всяка организация трябва да бъде управлявана системно и ефективно за да бъдат достигнати нейните цели.
Появява се в края на 19 век в САЩ по времето на индустриалната революция.
Бурните промени от началото на 20 в. подсказват на изследователите, че съществуването на сили външни за организацията имат голямо влияние върху всяка такава.
През първата половина на 20 в. се зараждат няколко нови управленски подхода / школи /.
3. Школи и подходи:
А. На научното управление - 1885-1920
Фр. Тейлър, Франк и Лилия Джилбърт, Хенри Гант
Стремят се към усъвършенстване на ръчните операции. Наблюдават и анализират всяко движение на работниците. Главната им цел е повишаване на продуктивността, като се използват по-ефективни материални и човешки ресурси.
- Ф.Т. работи като надзирател в машиностроителна компания и изучава дейността на всеки стругар, измерва времетраенето на всяка операция и задача в стремеж да се използва единственият най-добър начин за реализация с цел оптимизация.
Принципи:
1. Развитие на научните знания /систематизация/
2. Научен подбор и развитие на способностите на хората.
3. Прилагане на научните знания при подбраните и научени служители.
4. Разделяне на работата в предприятието на две почти равни части, като половината се изпълнява от работника , а другата част от ръководителя.

-Фр.и Л. Джилбърт анализират ръчните операции с микрохронометър и камера. Описват 17 основни операции на китката.
-Х.Г. анализира продуктивността в цехове и бригади, като показва връзката между планираната и завършената работа. Въвежда Гантовата диаграма. Изследва и работата на мениджъра.
Б. Административна школа 1920 - 1950

Анри Файол - работи като надзирател във въгледобивна компания.
Управлението трябва да се изследва самостоятелно и се разграничава от останалите дейности в предприятието. То е най-важната дейност за успеха му.
- 5 управленски фактори: планиране, организиране, командване, координиране и контрол.
- 14 принципи на управление:
1. Разделение и специализация на труда.
2. Пълномощия и отговорност.
3. Дисциплина.
4. Единоначалие.
5. Единство на направлението.
6. Подчиняване на личните интереси на общата цел.
7. Възнаграждение на перонала.
8. Централизация.
9. Верига на командите.
10. Ред.
11. Справедливост.
12. Сигурност за всеки.
13. Инициативност.
14. Корпоративен дух.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на управлнието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.