Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.


Категория на документа: Други


2.Основни фактори за формирането на предлагането на труд.Теория за избора между свободно и работно време.Ефект на дохода и ефект на заместването.

Предлагането на труд се предопределя от състоянието и движението на населението между трите основни групи хора: заети, безработни и икономически неактивно население. И трите категории са динамични. Заетите се намират в непрекъснато движение: пенсиониране, напускане, уволнение и т.н. Тоест част от тях стават безработни, друга преминават в групата на икономически неактивното население. От своя страна част от безработните по-стъпват на работа, друга част преминават в икономически неактивното население (пенсионират се и т.н.). Третата група също е динамична - при определени условия част от тези хора също търсят заетост.

Предлагането на труд е свързано с реакцията на индивидуалността, семействата или домакинствата по отношение на заетостта. Съвкупното предлагане на труд се свързва с числеността на икономически активното население, което през даден период е заето или активно търсещо работа. Индивидуалното предлагане на РС се определя от решението на отделните индивиди да започната работа при определена продължителност на работния ден срещу определено заплащане и в определена област.

Предлагането - се определя от субективни и обективни фактори.
Обективни фактори - свързани с населението на страната. Съвкупността на населението в трудоспособна възраст е: от населението се намаляват инвалидите, трудоспособните в армията, учащи, търговци, земеделски стопани, лицата в трудоспособна възраст, които не търсят работа и др. За определяне на действителното съвкупно предлагане на Рс в страната трябва да се добавят и младежите в подтрудоспособна възраст, пенсионери, които са заети или търсят работа, инвалиди с частична трудоспособност, учащи с откъсване от пр-вото, които са заети или търсят работа и др. Съвкупното предлагане зависи и от миграционните процеси. Увеличаването или намаляването на предлагането на Рс зависи от всички фактори, които влияят в/у увеличаването или намаляването на контингента на трудовия пазар от трудоспособно население, населението в надтрудоспособна възраст както и миграционните процеси.
Субективни фактори - са тези фактори, от които зависи решението на индивида и семейството му за платена заетост:
* от ресурсите, с които разполага семейството - трудови и нетрудови /наследства, дарения, колкото по-голям е размерът на трудовите и нетрудовите доходи , толкова по-малко е индивидуалното предлагане на труд ;
* индивидуалното предлагане на труд изпитва непосредствено влияние и на разходите за поддържане на желания жизнен стандарт.При равни др. условия индивидуалното предлагане на труд е толкова по-голямо колкото:
* е по-голяма издръжката на индивида и семейството му/ по време на инфлация/
* са по големи задълженията на индивида и семейството му, данъчните му плащания за имуществото;
* колкото по-малко получава индивида от обществото за образование, издръжка на децата, здравеопазване и др.
* предлагане на труд - влияе се от финансовата изгода от платената заетост- преди да вземе решение за заемане на опр. Работа преценява данъците, които ще плаща, осигуровките, транспортните разходи до работата, разходи за храна, квалификация и др.
* при вземане на решение за платена заетост обикновено се отчита и нейната цена - за освобождаване на време на един от семейството за заетост/
* зависи от предпочитанията на хората /за доказване в кариерата или за повече свободно време и по-ниски доходи/
* стремежа на хората към семейна сигурност - обикновено семейните жени работят за увеличаване доходите на семейството си ;
* зависи и от социалните сравнения - сравнява доходите си с доходите на другите.

ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД В КРАТКОСРОЧЕН ПЕРИОД
В краткосрочен период при предлагането на труд оказват влияние фактори като максимална полза на заетостта, намаляване на работното време, отношението м/у равнището на пазарното и желаното заплащане на труда, разходите свързани с работното време и данъчното облагане.
1.Предлагането на труд като функция на отношението пазарно- желано заплащане
Пазарното равнище на заплащане се разглежда като фактически формирало се равнище на заплащане под влиянието на характеристики като образование, професия, специалност и др.Желаното равнище на заплащане на индивид с дадена професия зависи от алтернативната полезност на свободното време. Ако пределната полезна еденица свободно време е сравнително по-висока от добавъчната полза от консумирането на еденица потребителска стока, осигурена с влагането на допълнителна единица труд, то тогава предлагането

на труд намалява и обратно, ако добавъчната полза на единица труд е по-голяма от добавъчната полза на еденица свободно време, то тогава предлагането на труд се увеличава.
АВ-бюджетното ограничение
На потребителските пазари увеличението на цените на стоките води до намаляване на тяхната полезност,а на трудовите-увеличението на цената на труда води до нарастване на неговата полезност.
2.Максимална полза на заетостта. Пример:
Максималната полезност за индивида се постига от две работни места,защото общото работно време незначително се отклонява от предпочитания от индивида обем на работното време.
3.Разходи за групова дейност - съществува тясна зависимост между прилагането на труд и влиянието на разходите, свързани с упражняването на трудовата дейност, върху доходите от труд.
4.Данъчното облагане на доходите от труд също рефлектира в/у бюджетното ограничение. При високи доходи и прогресивна данъчна скала линията на брутното бюджетно ограничение се движи надолу и наляво и имаме ограничаване на предлагането на труд за сметка на свабодното време.

ПРЕДЛАГАНЕ НА ТРУД В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД

В дългосрочен план хората планират своите действия така,че да максимизират полезността от предлагането на труд през оставащия им период от трудовия живот.Факторите които формират очакваната полза се свързват с:
1)Използването на целия трудов потенциал на индивида;
2)Реализираният до момента доход се проявява не като екзогенна, а като ендогенна величина на бюджетното ограничение на предлагането на труд;
3)Очакванията за изменение на потребителските цени и на доходите от труд за в бъдеще също оказват влияние в/у предлагането на труд.

Теория за избора между свободно време и и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването

Решенията на домакинствата за предлагането на труд се разглеждат на базата на сравнителния анализ между цената на работното време и ангажираното време в в домакинството , както и между времето за работа и времето за потребление на домакинството.Тези решения в домакинствата формират описаните два ефекта - ефект на дохода и ефект на заместването Решенията за предлагане на труд са първия основен фактор за формиране на крайното агрегирано предлагане на трудовия пазар.
Днес тази теория за избора между свободно и работно време претърпява значителна промяна . Днес хората не се разглеждат толкова като отделни индивиди , които взимат самостоятелно решение за предлагане на труд , а по - скоро като елементи на семейството , което ще реши колко труд ще се разпредели между пазара и колко извън него. В съвременната теория за предлагане на труд този избор не се разглежда само в познатото ни съотношения между работно и свободно време. Времето за обучение и времето за домакинство или за отглеждане на децата са нови елементи . Опростената концепция за предлагането на труд като избор между свободно и работно време включва времето за възстановяване и задоволяване само на някои нужди като храна , сън , подслон. Много хора например прекарват своето време целодневно в обучение , друга част са заети с домакинска работа или с отглеждане на своите деца , но това време не може да се определи като свободно време.
Доходът , който семейството може да спечели , ако неговите членове посветят максимално време за работа на пазара , се нарича пълен доход. Но в действителност това няма да стане , зашото те ще се стремят към допълнителна полезност чрез жертване на част от дохода , тъй като потреблението изисква време. Доходите , от които се отказва домакинството в ползва на своето потребление и допълнителна полезност , се приемат като благоприятни или целесъобразни разходи . Всички решения , взети от домакинството са взаимно свързани - в него се решава колко труд ще предлага всеки на пазара , какво оборудване за домакинството ще се закупи , какви стоки за потребление са необходими и т.н.
Теорията за предлагане на труд съдържа и кръг от проблеми , които се отнасят до изследване на факторите детермининиращи участието в работната сила.Могат да се групират по следния начин :
1. Възрастта - по силно влияние при мъжкото , отколкото женското население Има спад на участието в работната сила на мъжете до 25 тата годишнина , което се обяснява с нарастващия стремеж за по - високо образование .Причина е и съществуващата дискриминация на младежите на пазара на труда , която често води до отчаяние за намиране на работа и напускане на работната сила. Ниско е и равнището на участие в работната сила на мъжете над 60 годишна възраст. Относително стабилно във времето е участието в работната сила на на мъжете между 25 и 55 години.
2. Семейно положение и броя на децата . Много по решаващо значение при жените , макар че и в страните с развита икономика и много високи доходи на домакинството се прибягва до наемане на персонал за тяхното отглеждане , детски заведение и чак на последно място самостоятелно отглеждане
3. Заплащане или доходите на семейството - увеличаването на заплащането има много по силен ефект от дохода сред мъжкото население.Възможността за по - високо заплащане действа стимулиращо на женското население за тяхното участие в работната сила , т.е налице е ефекта на заместването . Факторите довели към по засилено участие на жените в участието на пазара на труд са следните :
* Жените за продължителен период поемат грижата за домакинството и децата си , в определен момент ако нарастне цената заплащане на женския труд на трудовия пазар , то тогава жените ще са склонни да участват със своята работна сила на пазара
* Увеличеното количество разводи е предпоставка всяка жена предпочита да започне работа за да осигури доходи на семейството сиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.