Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването.


Категория на документа: Други


* Нарастналото капиталовъоръжеността на домакинското производство , т.е замяната на домакинския труд с капиталово оборудване. Това е така заради темповете на нарастване на заплащането в развитите пазарни икономики са по - високи от растежа на цените на домакинските уреди.
* Увеличеното търсене на труд за професии , които изискват предимно женска работна сила

Съвременната теория за предлагане на труд не отрича класическата теория , а по скоро я обогатява. Като самостоятелен елемент на извън пазарното време се приема и времето за обучение , докато времето прекарано в потребление и грижа за домакинството се приема и разглежда като време прекарано в друга дейност от работния пазар
Докато в класическата теория за предлагане на труд всяко изменение на допълнителния доход или заплащането се отразява единствено на съотношението работно време и свободно време , при съвремененната теория това се разглеждат в тясна връзка с промяна структурата на на потребление в домакинството .

Ефект на дохода
Потреблението на поевтинялата стока се увеличава вследствие увеличаването на реалния доход (количеството стоки и услуги, които могат да се потребителят). Линия т.1т.2 изразява първоначалното бюджетно ограничение, като в т.а потребителят изравнява претеглената пределна полезност на благо А и благо В. Вследствие намаляване на цената на благо А, потребителят може да потребява едновременно повече блага от А и В, както и да замести станало относително по-скъпото благо В с благо А. Новото по-високо бюджетно ограничение съответства на т.1т.3 и в т.в потребителят се намира на по-висока крива на безразличие. За да се изолира ефекта на дохода проектираме успоредна крива на т.1т.3, т.4т.5, която е допирателна към първата крива на безразличие в т.с така, че потребителят да се върне към първоначалното си ниво на полезност. По този начин се изолира ефекта на дохода, който се измерва от т.с до т.в.

* Ефект на дохода: w ­ ==> цената на свободното време ­ ==> търсеното количество свободно време ¯ ==> предлаганото количество труд ­

Ефект на дохода: w ­ ==> реалният доход ­ ==> търсеното количество свободно време ­ ==> предлаганото количество труд ¯ . Ефект на дохода- изменението на доходите и цените променя потребителското поведение. Купуват повече при нарастване на благосъстоянието. Преминаване от една крива на безразличие към друга.

Ефектът на дохода зиразява промяната в дохода, която настъпва в потреблението в резултат на промяната в цената на една от стоките в потребителската кошница. Тази промяна засяга реалния доход, а той на свой ред ще движи бюджетната линия, защото се променят всички останали релативни цени.

Ефект на заместване- стремеж на потребителя да увеличи консумацията на стоки с понижени цени

При ефекта на заместването ще се пренареждат стоките в потребителската кошница в резултат на промяната на относително релативните цени. Напрактика потребителят ще се ориентира към потреблението на стоки с относително по-ниски цени и ще се свива потреблението на стоки с по-високи, но при всички случаи ще спази принципа: "Предпочитам повече пред по-малко". Това значи, че при правенето на комбинации той ще се стреми да извлече максимум продоволствие от тях. Това положение е известно в икономическата теория като крива цена- потребление.
Потреблението на поевтинялата стока се увеличава вследствие намаляне потреблението на станалите относително по-скъпи преди потребяване стоки. Линия т.1т.2 изразява първоначалното бюджетно ограничение, като в т.а потребителя изравнява претеглената пределна полезност на благо А и благо В. В резултатна намаляване на цената на благо А потребителя може да потребява едновременно повече блага оа А и В, както и да замести станало относително по-скъпото благо В с благо А. Новото по-високо бюджетно ограничение съответства на т.1т.3 и в т.в потребителя се намира на по-висока крива на безразличие. За да се изолира ефекта на заместването проектираме успоредна крива на т.1т.3, т.4т.5 която е допирателна към първата крива на безразличие в т.с, така че потребителят да се върне към първоначалното си ниво на полезност и да се елиминира нарастването на реалния доход. Потребителят се връща на първоначалната си крива на безразличие само че в т.ц така, че се намалява потреблението на станалото относително по-скъпо благо В и се замества с поевтинялото блато А.От т.а до т.с е изолиран ефекта на заместването.

Ефектът на заместване и ефекта на дохода по различен начин се отнася към вида на използваните блага. При нормалните стоки ефектът на дохода е положителен. Това значи, че при намаляване на цената ще се увеличи реалният доход и потребителя ще реагира положително, като покачи потреблението на стоките. Обратно, при покачване на цената дохода ще намалее и потреблението се свива. При малоценните стоки ефектът на заместване и ефекта на дохода са отрицателни. Обикновено ефектът на заместване е достатъчно силен, за да надделее над ефекта на дохода, но самият характер на стоките води до това, че при промяна на дохода потреблението на тези стоки не расте със същия темп, а потребителят се ориентира към потреблението на нормални стоки. Това е т.нар. ефект на Джифин. Този ефект се обяснява със следния пример: ако цената на картофите спадне два пъти, потребителят няма да купува два пъти повече картофи, а ще купи парче месо към картофите. При превъзходните стоки положението е както при нормалните, но с условието за прагови промени в дохода в дохода и вида на стоката, на която се променя цената.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни фактори за формирането на предлагането на труд. Теория за избора между свободно и работно време. Ефект на дохода и ефект на заместването. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.