Основни направления в инвестирането


Категория на документа: Други


▀1. Същност и основни направления в инвестирането
Терминът "инвестиции" винаги е бил и Cll остава един от fтйупотребяваните вов врьзка с осыцествяването на общественото производство 11 особено на стопанския прогрес.
Според едната инвестирането е влагане на парични средства във всичко, което се счита, че е всъстояние да обуславя бъдещото им нарастване, Т.е. да носи определен доход. Според другата степен инвестирането е влагане на парични средства дълготрайни, краткотрайни, финансови и други активи. В най-малката степен н-а широта, инвестирането означава влагане на парични или ликвидни средства в дълготрайни активи.
Имайки предвид наличието на различна по семантична широта трактовка на понятието "инвестиции", все пак тук се възприема найшироката (най-голямата по обем) от представеН,ите три интерпретации. Към нея се прибавя още нещо, което като че ли не е включено в нито една от интерпретациите. Става дума за правенето на разходи, Т.е. за инвестирането в осъществяване на промяна на професионално-специалистичната структура и/или в квалифициране на персонала. Този род изразходване на средства и превръщането им в различна опази до момента квалификация (по професии, специалности, равнище) носи БЕЛЕГА на КАПИТАЛОФОРМИРАНЕ. Става дума за това, че веднъж н.аправен, разходът за променяне на професия, специалност, и/или равнище на квалификация на който и да е работник - физически или умствен - се възстановява (възвръща) постепенно при многократна употреба на придобитото, носейки доходи. По-нататък обаче обект на трактовка ще бъдат всички инвестиции, които се прев-' ръщат в капитал, с изключение на тези от социално естество.
Рационално основание за възприемане на свое, малко или повече различаваща се от другите, определение за понятията "инвестиции" и "инвестиране" и представено вече по-горе, представлява комплексът от методи и показатели за оценяване на икономическата ефективност: предварително - при избор на инвестиционен l3ариант за реализация; и постфактум - след осъществяване на инвестирането и превръщането на инвестициите в средство за носене на доход.
Въз основа на възприетата тук аргументация и логическа линия би следвало от цялото множество на дълготрайните активи да се извади подмножеството на т. нар. "непроизводствени" , за да остане подмножеството на т. нар. "производствени" Эf(тиви. Защото всъщност само последните со: средство за получаване на доходи.
Връщайки се към възприетото вече определение за същността на инвестициите, след направените току-що разсъждения, то би следвало да придобие една по-детайлна и оттам, по-точна формулировка. Инв,естициите са стойностна категория, включваща всякакъв вид средства, необходими или "готови" за осъществяване на инвестиране в едно или повече от следните няколко направления:
а) в придобиване (създаване и/или закупуване) на дълготрайни производствени активи:
- материални - земи, гори, трайни насаждения, продуктивни и работни животни; сгради, машини, съоръжения и уреди ни и регулиращи), транспортни средства, стопански ИНI - нематериални - програмни ПРОДУf<ТИ, ноу-хау, па" зи, фирмени марки, проекти, програми и Т.н:,
- финансови - различни видове ценни книжа, ДЯЛОВЕ пански, банкови и.застРахователни институции, предост< рочни кредити (заеми), банкови депозити, банкови серти б) в придобиване на краткотрайни материални в) във възстановяване на дълготрайни матерИё водствени активи;
г) в промяна на професионално-квалификаЦИОI тура на персонала на стопанската институция.
Поради същността на краткотрайните материални ротния капитал) и най-вече, на тяхната специфика малък обем на ангажирани в тях инвестиционни сре) времетраене на техния оборот, висока степен на ликв~ следствие - намален риск, съответните инвестиции и ~ то в тях по принцип по-нататък няма да бъдат обект на трактовка в настоящото изложение.
Съща така поради коренно отличие на постаНОВКИl ното направление в сравнение с първото и третото, ин инвестиционния процес за промени в професионалн( ционната CTpYКlypa на персонала няма да бъдат разгл държанието на следващите теми (rлави) на този труд.
▀2. Инвестиции, капитални вложени: капитално строителство
В специализирания лексикон, често, заедно или I инвестициите и инвестирането се употребяват и Tермините капитални вложения" и "капиталн.о строителство". От цитиране вече в по по-предната точка дефиниции става ясно, че същеСТВУI виждания за същността на·понятието "капитални вложения в едни случаи то се третира като тъждествено по смисъл на инвестиции , а в други се счита за остойностената форма на вече придобити (закупени или изградени) в резултат на инвестиране, т. разходване на инвестиционни средства дълготрайни а това, по не съвсем ясни съображения, явно или подрс терминът "капитални вложения" се свързва неотлъчно с но с "капитална строителство". От своя страна, "капи телство" се третира като начин, чието прилагане преЕ тиционните средства в дълготрайни материални активи Тук за целите на по-наТа1ЪШНОТО изложение се ,/риемат слеДНИlте отношения между тези три понятия.
Капиталнитс:j вложения са стойнос:тна категорияляват инвестиции, (съгласно вече възприетото опре които са превърнати в нещо, което да носи доход, кс то превръщане в капитал става по RЪТЯ на осъществ тално строителство. Между впрочем, точно такава е трактовката на термина "капитални вложения" в Правилника за каПИ1 ителство 13. Пак там е дадено нормативно определение н, капитално строителство.
Самото капитално строителство може да се реал формата на:
а) ново строителство - изграждане на стопански I самостоятелно производствено предназначение,
б) разширение - изграждане на нови работни места на съществуващи стопански обекти,
в) модернизация - частично усъвършенстване на отделите елменти от производствените и управленческите процеси, вкл от съществуващите технологични съоръжения без измеlното на тяхното предназначение,
г) реконструкция - преустройване, най-вече на актив изводствен аспект) елементи на дълготрайните матеРИЕ с оглед постигане изменение на тяхното предназначени
Към тези форми на капитално строителство се среща ние. Счита се, че към тях следва да се добави и формат логичното преоборудване, което се изразява в подмя чески изхабени машини и съоръжения.1
Има основания да се приеме, че и осъществяването I ремонт на дълготрайни материални активи е също Ф питално строителство, Т.е. на материализиране на кап жения. Защото по този начин се възстановява първонаL ническа производителност на дълготрайните материат опам и остойностеният им израз - капиталът.
▀3. Понятие за инвестиционен процес Преврыцането на инвестициите в дълготраЙни, .маll: .матерuалнu, а неведнъж и във финансови активи не е ( стане flllInO мигновено, /што за кратко време. Обl/ЮlOв~ с незначшпелнu'изключения, необходl/.М е един НЯКОЛКО седмичен или НЯКОЛКО месечен, а в редица случаи - II f/ЯКОЛlСО годuшеf/ период от време. При това превръщането в продължение на съответния период 011/ bpeA-tе не става 0111 солю себе си. Напротив, необходимо е осъщесIJ1вявШlel110 на поредица от трудови операции, различни видове работа и ЦЯЛО мно:жество от понякога твърде различаващu се една от друга дейиОСlJ1и. Всuчки lI1е се извършват в определена, а не случайна последовшпеЛНОСIJ1 l/ поради това формират процес, наречен "инвестиционен ".
За понятието "инвестиционен процес" в профилираната литература има представени твърде много и същевременно разнообразни определения. В някои от тях инвестиционният процес се представя като "съвкупност от икономически отношения на всички стадии, свързани с поддържането, обновяването, разширението и усъвършенстването на основните оборотни средства с инвестиционно предназначение" Друго определение гласи: инвестиционният процес включва всички дейности по определянето и влагането на парични средства, материали (в най-широкия смисъл), ресурси и жив труд за ново строителство, разширение, реконструкция, модернизация и предаването в редовна експлоатация на новите и ~CЪBЪPшенстваните действащи и недействащи основни фондове"
Инвестиционните и финансовите решения са взаимозависими и изискват наличието на организационни звена-посредници, които да управляват потока на парични средства на капиталовите пазари и операциите, извършвани от отделната институция. В повечето предприятия това са звена за финансов мениджмънт Характерно за процеса на инвестиране в материални активи е неговата принципно голяма продължителност - от няколко месеца до няколко години, дължаща се както на значителния брой влизащи. в неговото съдържание дейности (проучване, проектиране, финансиране, строителство, монтаж, настройка, усвояване), така и на немалката тяхна времепоглъщаемост. Освен това, инвестирането чрез осъществяване на капитално строителство ангажира и поглъща твърде разнообразни и в значителни количества ресурси. Към това следва да се прибави и характеристиката, че поради необходимостта от твърде дълъг период време за осъществяване, инвестирането в дълготрайни материални активи води до резултати, които имат подчертано вероятностен характер.
Приведените типични черти на този род инвестиционни процеси налага те да бъдат добре структурирани, уточнени и управлявани, за да се защитят по ВЪЗМОЖНОСт най-добре интересите на съответните инвеститори чрез минимизиране на риска. Инвестиционният процес в която и да е институция следва да се разглежда надве нива: отделен обект или случай на инвестиране (тук се причислява и изграждането на нови предприятия от стартиращи предприемачи) и стопанската единица в цялост. На първото ниво вниманието и усилията следва да се насочват диференцирано към отделните инвестиционни процеси, независима от това дали те се отнасят до инвестиране в материални или финансови активи. Но в какъвто и да е период от време, в общия случай във всяко едно предприятие c(~ осъществяват инвестVIрания в повече от един обект. При това, пак в общия случай, в даден период от време процесите на инвестиране в различни обеf(ти се намират.на различен етап от тяхното осъществяване. Ето защо задачата по планирането и бюджети рането на инвеСТИЦIIIIите в една институция, в общия случай, е много по-сложна; отколкото ако отделните инвестиционни процеси се осъществяваха последователно във времето. Защото, от една страна, стремежът следва да бъде насочен към минимизиране времетраенето на отделните частни инвестиционни процеси, а в същото време, с оглед хармонизиране дейността на всички съставни части на институцията и използване на благоприятната конюнктура (когато я има), се налага в един и същ период от време да се извършва повече от един частен инвестиционен процес. И това усложнява най-вече задачата за най-подходящото разпределение на ресурсите от различ- . но естество, с които в съответното време предприятието разполага и които по правило са винаги ограничени и недостатъчни, за да се преследва успешно постигане на минимизиране на частните инвестиционни цели ..
В интерес на по-голямата точност следва да се отбележи, че разграничаването на отделни етапи в един цялостен инвестиционен процес, а така също и тяхното наименование може да се извърши по редица признаци!ПО ПОВОД на етапите, респективно началото и края на инвестиционните процеси е съществено да се отбележи това, че влагането на средства в изменение на професионалното направление и квалификационното равнище на наемната работна сила също представлява инвестиционен процес. Неговите съставни части (етапи, фази), начало и край засега като че ли не влизат в полезрението на авторите-специалисти по инвестиране.
▀4. Класификации и характеристика на реалните инвестиции Прип мняйки, че основните направления на инвестирането са четири: 1. Придобиване на дълготрайни производствени активи в трите им разновидности: 1.1. Материални, 1.2. Нематериални, 1.3. Финансови; 2. Възстановяване на дълготрайни производствени материални активи;
3. Придобиване на краткотрайни материални активи; 4. Изменение на профеСИОf:lално-специалистичната и квалификационна структура на персонала; Необходимо е да се изтькне това, че относно инвестициите от 1.1, 1.2, 2, 3, и 4 напоследък се констатира въвеждането в употреба на термина "реални инвестиции",докато за тези от направление 1.3. - "финансови инвестиции"
По отношение на мотивите, подходите и процедурите, предшестващи избора на реални или финансови инвестиции, няма особени същностни различия. В зависимост от това, за изграЖдането на какви обекти са насочени реалните инвестиции, различават се, а в практиката е необходимо да се изследват:
а) преки инвестиции, 6) съпътстващи инвестиции, в) взаимосвързани инвестиции.
Преки са тези инвестиции, които се правят за изграждане на основните инвестиционни обекти и за тяхното въвеждане в експлоатация - нещо, което всъщност е целта на инвестирането с оглед нееднократно да се получава доход. Като съпътстващи се определят тези инвестиции, които не са насочени в основния, целевия обект на инвестирането, а се правят за създаване на цялостни или частични инфраструктури, обуславящи териториално и функционално нормалното използване на основния инвестиционен обект за получаване от него на планово-разчетните доходи. Взаимосвързани инвестиции са тези, които се правят за изграждане на стопански единици за произвеждане на СУрОВИНИ,материали, изделия за комплектоване и други, предназначени за осигуряване на нормална раБОТа на онези обекти, които се създават с преките инвестиции. Инвестициите в дълготрайни материални активи имат няколко съществени, от гледна точка както на инвеститора, така и на националното стопанство, респективно обществото на съответната страна, характеристики. Сред тях са преди всичко следните
а) значимост за нивото на развитие на националната икономика, респективно за богатството на страната,
б) многостранна взаимообвърз8.ност на инвестициите в дълготра~ни материални активи с множество други социално-икономически процеси, в) динамичност, г) проводимост на човешкия прогрес, д) възпроизводимост, е) постепенна, продължителна възстановаяемост, ж) генеративност на нови инвестиции, з) йерархичност (избирателност) на реализиране. ИНВЕСТИРАНЕТО В ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ AKTIII ВИ, ОТ КОЙТО И ДА Е ИНВЕСТИТОР, Е ПРОЦЕС, ВЗАИМНОС ВЪРЗАН С РЕДИЦА ДРУГИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, А I ДЕМОГРАфСКИ ПРОЦЕСИ. Върху това да се инвестира ли (дс ли има налични свободни за инвестиране средства), колко мож или си струва да бъде обемът на инвестициите. 8 какво да се инвес тира, очертават ли се или не инве€тиционни проблеми. свързани натуралната форма на необходимите инвестиционни средства ил с всевъзможните параметри на работната сила. необходима за мс териализиране на ин~естициите, а и за използване на дълготрайн~ те материални активи, които биха се създали в резултат на инвесп рането, естествено влияят редица фактори, чието конкретн състояние е следствие на други (извънинвестиционни) процеси Динамичноспа на инвестирането в дълготрайни материал ни активи има няколко аспекта: Инвестициите се материализират и усвояват вав времето. Т, могат да бъдат разпределени в него по различен начин - възмо)j< ност, обуславяща различното им влияние през отделните времев интервали. Измененията на инвестираните средства във времеТI дават отражение върху проявлението (също във времето) на взаli мосвързаните процеси. ДzтОА1UЧlюстта на инвестиронето се проявява и посредствс перспективността на инвестиционните решения. Характеристиката "динамичност на инвестирането " може се разглежда и във връзка с продължителната по време употреба на създаденитЕ! в резултат на осъществения инв тиционен процес дълготрайни материални активи. Тъй като главната цел на всяко едно инвестиране е създаване нl дълготрайни материални тетиви с оглед носене на доходи> при ТОВе възможно максимални, естествено е да се очаква, а и в общия слу чай констатира, че .материализира нето на инвестициите се осыцес твява чрез прилагане на вьрховите постиженuя на науката и техни ката,
Специфична характеристика на инвестирането е възпроиз водимостта на вложените в процеса на инвестиране средствс Материализирани в дълготрайни материални активи, те носят дoxoд~ които, освен да бъдат консумирани, изцяло или поне частично става за поредно инвестиране по същия или по друг начин. Наред с П~ЧaJ бата, за инвестиции се използват и начислените амортизационни суми.
Съществена характеристика на инвестициите е тяхната пр дължителна заетост и продължителното им, на части, възс' новяване във времето. Материализирането на опре! лен размер на инвестиции обуславя възможност от ново ~ вестиране в същия и/или други инвестиционни обекти, а и в други инвестиционни направления. Необходима е избирателност на направленията на инвестиране. както и избирателност на конкретния инвестиционен обект и, не по-малко, избирателност на варианта измежду множество възможни за реализиране на конкретната инвестиция. Избирателността се осъществява на практика чрез Йерархиране на целите, които към даден момент се очертава да са необходими за постигане и въз основа на него, степенуване на инвестиционните процеси.

▀5. Структури на реалните инвестиции Обосноваността на една инвеСТИЦионна стратегия и разработването на едни или други видове инвестиционни проекти в определена степен зависят от технологичната структура на инвестициите. ТеXl'lологичната структура изразява остойностеното количествено съотношение между всички елементи от състава На инвестициите съответно эа: - строителни и монтажни работи, - машини, съоръжения, инструменти, - геоложки и хидрогеоложки проучвателни работи, - технико-икономически проучвателни и проектантски работи, - други видове работи, необходими за осъществяването на реални инвестиции ..• Правилното съотношение между различните елементи от състава на инвестициите и особено между относителния дял на тези за машини и съоръжения и онези за строително-монтажните работи е съществен фактор за повишаване ефективността на инвестиционния проект,и с:ъответно на цялостния инвестиционен процес. Оптимизирането на този вид структура зависи от множество фактори, към по-съществените от които могат да се отнесат:
- динамиката на внедряването на върховите научно-технически постижения, - усъвършенстването на организацията и ускоряването на инвестиционния процес, - рационапизирането на възпроизводствената структура на инвестициите, - състоянието на пазара и особено динамиката на цените на вътрешния и международния пазар, - инвестиционната стратегия, - финансово-икономическото състояние на инвеститора. В частност, относителният дял на инвестициите, влагани в машини и съоръжения, е в пряка зависимост и от формата на капитално, строителство - модернизация и реконструкция. на деЙстващи ст( пански обекти или ново строителство и разширение.
Освен за технологична, може да става дума и за възпроизвo,r: стаена структура на инвестициите. Тя се определя от еъотношен~ ето на размерите на инвестиционните дялове, предназначени за ОСl ществяване на: - ново строителство на стопански единици, - разширение на съществуващо стопанско предприятие, - модернизация на съществуваща стопанска институция, - реконструкция на съществуващ стопански обект, - технологично преоборудване на съществуващо стопанско пре;:
приятие, - основен ремонт на съществуващ стопански обект. Възпроизв()дствената структура дава възможност за анализи ране с оглед подобряване на съотношението между различните ви дове инвестиции, предвиждани във вариантите на инвеСТИЦИОННИТt проекти. Например технологичното преоборудване и реконструкци ята като форми на капиталното строителство в общия случай обус лавят промяна в състава и CTpYKтy~aTa на произвежданата продук ция, което предполага осъществяване на адаптация към пазарите ~ тяхната основна характеристика, определена по отношение на тър сенето и предлаганеТО,а оттук и стабилизиране на пазарните пози ции, както и сдобиване с нови такива.
Възпроизводствената структура оказва пряко влияние върху:
1. Обема на инвестициите. Осъществяването на модернизаЦИf и реконструкция предполага ползването на по-малък размер инвестиции (инвестиционни средства), като преобладаващата им част е насочена към въвеждане в експлоатация на ,съвременни машини и съоръжения и много по-малка част бива "абсорбирана" от строително-монтажни работи. При тези две форми инвестициите се реализират по-бързо от останалите, а в резултат на това по-кратък е срокът на замразяване на инвестиционните средства и по-бързо започва тяхното възстановяване (откупуване). В следствие на това обикновено се постига по-висока икономическа ефективност на ивести раните средства;2. Структурата на дълготрайните материални активи. Когато преобладаващата част от инвестициите е насочена към технологично преоборудване с техническо възстановяване на съществуващо предприятие, в общия случай се придобива нова производствена техника и нови материално-производствени технологии. Това обуславя достигане на по-големи, в сравнение с времето до инвестирането, производствени l}Лощности, а от1ук - постигане и на подобри икономически резултати; 3. Работната сила. Като правило стопанските институции, осъществяващи технологично преоборудване, а и реконструиране, освен други възможни ефекти, обикновено постигат и намаляване на потребностите от работна сила. По този начин се обуславя понижаване на себестойността за сметка на намаляването на разходите на работна сила. "Излишната" работна сила може да бъде освободена от работа в предприятието, но, особено когато тя се характеризира с позитивни качества, може да бъде насочена за работа в други организационни звена на съответната стопанска институция. По този начин може да се предприеме и осъществи разширение на съставни части на стопанската институция, което вече изисква по-малко инвестиционни средства, защото те са НЕ(обходими само за създаване на допълнителни работни места, но не и за подготвяне на кадри. 'Освен това, оби'кновено се постига издигане на техническото равнище на производството, като се редуцира тежкият и вредният физически труд; 4. Стойностите на икономическите показатели. Оптимизирането на този вид структура на инвестициите обуславя подобряване на стойностите на редица производствени, а оттам и на икономически показатели - обем на продукцията, равнище на производителността на труда, ниво на себестойността, обем на печалбата, размер на рентабилността и други; 5. Решаването На социалните и екологическите проблеми.
Осъществяването на инвестиции под формата на капитално строителство във всич~ите вече споменати разновидности обикновено обуславя повишаване на образователното и културното равнище на персонала, намаляване на агресивността на Bpe,iJ,Hoтo въздействие на макро- и микросредата върху персонала.
▀ 6 Инвестиционно проучване То включва две фази (със,тавки) - предпроектни проучвания и разработва,не на технически или, прещварителен проект. Техническият проект се прави за обекти от производствената сфера, а предварителният - за обекти от ИЗВЪНПРОVlзводствената сфера .С предпроектните проучв,ания се установява очакваната ефективност и оттам - целесъобразност от решаване и предприемане изпълнението на определена инвестиционна задача. От съдържа- телна гледна точка те се състоят от анализи, решения и обосновки във възможно най-широк кръг от области, зависещи от спецификата на инвестиционната задача. Такива са например пазарните проучвания, архитектурно-бла'гоустройствените и техника-икономичеките решения и обосновки.
За обектите от производствената сфера, задължителните елементи, които подлежат на разработване в процеса на предпроектните проучвания, представляват балансовата основа за избор на решение и за преминаване ком следващите фази на инвестиционния процес, Те обхващат извършването на следните няколко задачи:
- съпоставяне на производствените мощности с потребностите, които се задоволяват въз основа на тях,
- обвързване на евентуалното производство с материалните ресурси,
-установяване на технологичен баланс, който се постига с предлаганите технологични решения,
- изследване на трудовите ресурси, необходими за изпълнение на съответната инвестиционна задача,.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни направления в инвестирането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.