Основни съвременни политически идеологии


Категория на документа: Други


Основни съвременни политически идеологии
1. Социалдемокрация - основна идея и цел е изграждане на общество, съчетаващо в себе си основните ценности: справедливост, свобода, равенство, солидарност. Представители: Карл Кауцки, Едуард Бернщайн, Жан Жорес, Пол Лафарг, Антонио Лабриола, Георги Плеханов, Вели Брандт, Ото Бауер, Улов Палме.
Основни разлики с марксизма и социализма - 1875г. "Готска програма" на социалдемокрацията, която приема основните ѝ идеи и се отделя от тези две философии. Първата разлика е ролята на държавата - тя е за по-ограничена намеса на държавата в икономическия живот и приема идеята за социалната държава в контекста на социалния либерализъм. Социализмът е за по-голяма намеса с цел преразпределение на ресурсите и осигуряване на социална справедливост.
Втората разлика е свързана със същността на държавата и нейната роля в обществото. Социалдемокрацията е за свободна държава, чрез универсално избирателно право и граждански права. Такъв тип държава се постига с мирни средства, следователно според социалдемократите държавата стои над политическите и социални сили, тя е универсален и неутрален инструмент за постигане на обществено развитие. Държавата служи на цялото общество. Според марксизма и социализма, държавата е инструмент за класово господство и затова бъдещото социалистическо общество може да се постигне само с революционни средства като се разруши държавата.
Следващата разлика е свързана с разбирането за основните ценности на двете идеологии. За социалдемокрацията социалната справедливост е: "честно разпределение на плодовете на труда на всеки, т.е. моралните ценности, според социалдемократите, могат да действат независимо от господстващите класови отношения". Според марксизма и социализма пък моралните ценности са част идеологията на господстващите и не могат да действат като независими, универсални при промяна на социалните отношения. Ето защо те казват, че посочените ценности трябва да бъдат унищожени - те ще предложат други.
Следващата разлика е свързана с промяната на структурите на обществото. Според социалдемокрацията трябва да става бавно, постепенно, чрез реформи. "Движението е всичко, целта е нищо". (Едуард Бернщайн). При социализма и марксизма промяната трябва да стане чрез революция.

Основни теми на социалдемократическата идеология:
* критика на съществуващото общество (критика на груб първичен капитализъм). Не приемат експлоатацията на човешки и природни ресурси, концентрацията на политическата и икономическата власт във все по-малък кръг от хора, "привидния плуралистичен дискурс", "масовото оглупяване н а индивидите в развитите индустриални общества", голямата мощ и власт на технологичните общества, прикриващи своето господство зад желани рекламни клипове, тоталната манипулация на обществения живот и нарастващата дезориентация на индивидите.
* политическия идеал на съвременните социалдемократи, който кратко звучи така: "Социалност плюс демократичност". Свободата на личността не нейно природно, а обществено състояние и като такова е отговорност на цялото общество. Свободата на личността не може да бъде разбирана произволно. Тя е такова състояние, при което свободната воля на личността не може да се превърне в необуздан произвол над другите, т.е. демократичността има граници. Гаранции за спазване на свободата трябва да се търся извън индивидуалния свят на човека в обществените институции. Оттук обществените институции винаги трябва да зависят от личностните качества на включените в тях хора, а от правилата на отношения между хората.
* главната институция е държавата и тя трябва да поеме отговорност за тези, който не притежават средства за производство.
* основните ценности - справедливост, солидарност (като съпричастност на цялото общество към решаване на социалните проблеми на всекиго), равенство ("равенството не е нито равно безправие, нито равна бедност, нито равно ограбване, а равни условия за човешка реализация, гарантирани чрез солидарността на цялото общество").
* практически идеи на социалдемокрацията - премахване на икономическото неравенство, хуманизиране и обществен контрол върху производствените процеси, културно асимилиране на маргиналните слоеве в обществото, етническа и верска толерантност, политическа и идеологическа многообразност.

2. Християндемокрация - идеологията ѝ е популярна в страни, където традиционно силно влияние имат Католицизмът и Протестантството (най-вече в Германия и Италия). Тази идеология съчетава традиционни ценности на християнската религия с основни ценности на либералната демокрация (това обаче не са религиозни партии). Основни ценности са: привързаност към религия, семейство, традиция, привързаност към принципите на социалната пазарна икономика, оттук и приемане на идеята за социалната държава, но в неолиберален вариант, защита на силни социални програми, гарантирани от държавата, но в областите на образованието, здравеопазването и преодоляване на безработицата. Основни ценности на християндемокрацията са класическите консервативни и съвременните неолиберални.

3. Комунизъм - свързана с класическия марксизъм, идеология на XIX век, преживяла своя ренесанс като неокомунизъм през 70-те и 80-те години на XX век (предимно Португалия, Испания и Франция) и с все по-малка популярност днес. Интерпретира три цели: равенство, братство и свобода, но ги интерпретират по свой начин.

Разбирането за свобода е различна от идвидуалистичното разбиране на идеалите. Тя за тях е "свобода от потисничество, нужда и експлоатация, тя се постига едновременно за всички, чрез разрушаване на структурите, които пречат на свободата на мнозинството". Свободата ще осигури равенството и братството
Оттук равенството е равностойно съпритежаване от всички на материални и духовни ресурси. Така разбирано води до братство.
В съвременните условия те са интерпретирани от т. нар. неомарксистки анализ, извеждащ следните тези: експлоатацията в съвременното общество е факт, прикрит от по-висок жизнен стандарт, поради непритежаване на икономическата власт съвременната работническа класа не може да влияе върху политическата власт, основното противоречие на съвременния свят между работниците и капитализма е факт, прикрит зад т.нар. икономическа демокрация, политическата система на либералната ю демокрация е само илюзия.

4. Национализъм - идеология и политика, която става популярна от времето на възникване на националните държави и продължава да има популярност и до днес. Основната идея на национализма е тази за необходимостта от национална обособеност, но исторически национализмът се проявява в две форми: великодържавен и местен. Национализмът като цяло се основава на следните принципи и ценности:
* приоритет на националния фактор на националния фактор в общественото развитие над социалния.
* национална автономност с нейните икономически и политически следствия, превес на националните интереси над всички останали.
* национална гордост като ценност с конкретни материални резултати и символи.
* срещу интеграционните процеси, срещу глобализацията и за национално развитие и просперитет в рамките на обществено затворената система.

Има различни практики, най-крайните, от които са шовинизмът и ксенофобията.
5. Фашизъм и неофашизъм - "Национален фронт" (Франция и Ангия), "Национал-демократично движение" (Германия), "Социално движение" (Италия), "Национал-демократи" (Австрия). Отправната точка е свързана с разбирането за социалното животно. Според Мусолини "човек съществува само до толкова, до колкото се определя от обществото". Според Хитлер "индивидуалните права се признават само дотолкова, доколкото се съдържат в правата на държавата". Съвременните разбирания са свързани с авторитета на властта, винаги персонифициране на лидера, култ към лидера, преклонение към външните символи на силата и властта, подчинение на всички интереси на нацията, идеал за величие на нацията, корпоративна обществена организация, за контролирана от държавата икономика и контролирано от държавата разпределение, но последната идея не винаги е застъпена.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни съвременни политически идеологии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.