Основни трудности при създаване на организационна структура


Категория на документа: Други


ОСНОВНИ ТРУДНОСТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАЯНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

1.ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА-ТРУДНОСТ 1
Хората в организацията се захващат с нови задачи при повишаване обема на работата.В един момент става неясно кой за какво е отговорен.Не знаеш към кого да се обърнеш при нужда и е трудно да се координира дейността на хората,работещи заедно в екип.

С разтежа на организацията,ръководителите трябва да определят как да координират и контролират дейностите,необходими за достигане на конкретни цели.Основната трудност е в това,как да се осъществи диференциация,която служи успешно на целите на организацията.
Диференциацията-е процес,при който организацията разделя хора и ресурси за изпълнение на задачи,установява самите задачи и йерархията във властта,така че да може успешно да достига целите си.На кратко това е процес на установяване и контролиране на разделението на труда в организацията.Самото разделение на труда пък води до неговата специализация.
Защо е необходима диференциацията и защо тя поражда трудности можем да видим с изследване на една малка организация,като видим проблемите,с които тя се сблъсква,опитвайки се да постигне своите цели.В една малка и проста организация диференциацията е слабо развита,именно защото разделението на труда в нея е слабо развито.В една такава организация по принцип един човек или малка група от хора извършват всички необходими дейности и задачи.В този случай възникват малко проблеми,свързани с това какво да прави,как и кога да го прави.
С разтежа на организацията ,обаче идва и нейната по-голяма сложност.Историята за това как даден ресторант например се развива,илюстрира трудностите и проблемите,през които преминава изграждането на неговата организационна структура.Докато ресторантът се променя,неговите собственици трябва да намират начини да контролират дейностите,необходими за постигане на тяхната цел-да доставят на своуте клиенти удовлетворение от храненето.Основната организационна трудност,с която собствениците на ресторанта трябва да се справят ,е да управляват все по-сложно развиващите се дейности в организацията.В началото собствениците се справяли самостоятелно с главните задачи в организацията,тъй като разделението на труда беше слабо.Но с разрастването на бизнеса,собствениците достигнаха до извода,че трябва да увеличат разделението на труда и да разпределят кой каква работа да извършва.С други думи казано,те трябваше да обособят нива в организацията и да разделят хората и ресурсите за осъществяване на определени организационни задачи.
1.1.РОЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Основните градивни единици при диференциацията в оорганизацията са ролите.Ролята е съвкупност от норми на поведение,изисквани от позицията на даден човек в организацията при изпълнение на конкретни задачи.Например ролята на сервитьора е да доставя бързо поръчките на клиентите и вежливо да ги обслужва.Ролята на готвача е да осигури на клиентите висококачествени апетитни и правилно подготвени ястия.Човек на когото са зададени ясни и специфични задачи,може да носи и отговорности.Той може да бъде държан под отговорност за ресурсите,използвани от него при изпълнението на конкретни задължения на тази позиция.Под позиция се има предвид работно място или длъжност.Собствениците на ресторанта считат сервитьора за отговорен да задоволява потребностите на клиентите.А последните са от най-голямо значение за ресторанта.Готвачът пък е длъжен да приготвя висококачествени ястия на клиентите непрестанно и бързо.С повишаването разделението на труда в организацията,мениджърите пък се специализират в изпълнението на някои нови специфични роли,например да наемат хора,които да са специализирани в други роли.Специализацията позволява на служителите да развивиат индивидуалните си знания и умения,които са основен източник на способности за организацията.В ресторанта собствениците дифернцират-разграничават цяла редица от задачи,които трябва да бъдат свършени.Те съответно наемат хора с необходимите умения и знания,за да ги извършат успешно.Организационната структура се базира на система от взаимно преплетени роли.Връзката между тях се дефинира от т.нар.Норми на поведение при изпълнение на задачите.Някои от тези роли изискват наблюдение на поведението на останалита.Човек,които може да държи отговорен друг човек за поведението му,притежава власт над него.ВЛАСТТА дава сила,която прави хората отговорни за свойте действия пред себе си.Тя също така дава право на индивида да взема решения,относно използването на ресурсите на организацията.Диференциацията на индивидуални роли в организацията,изяснява разпределениетпо на властта и отговорностите носени от всяка роля в нея.Когато индивидът ясно осъзнава задълженията и властта,която му се полага с дадената му роля,то в организацията е на лице контрол-способност да се координират и мотивират хората да работят в името на интересите и целите на органоизацията.
1.2.ОТДЕЛИ:ФУНКЦИИ И СЕКТОРИ
В повечето организации хората със сходни или зависещи една от други роли се групират в отдели.Главните отдели,в организацията се формират на принципа на функционалното разделение или на сектори.ФУНКЦИОНАЛНИЯТ ОТДЕЛ е отдел,който се състои от група работещи заедно хора,които притежават сходна квалификация или използват един и същи вид знания,инструменти или технологии,за да си вършат работата.СЕКТОРЪТ е отдел,в който се съчетават различни функционални отдели или департаменти ,които споделят отговорноста за производството на определена стока или услуга.Както например в ресторантът,тои е разделен на два сектора-кухня -салон за хранене,които са отговорни за дейността в ресторанта.Големите организации имат дузина от отделни сектори,всеки от които е отговорен за производството на специфичен продукт.Техните ръководства често се изправят пред пробкема как да организират тези сектори в глобален мащаб,така че да извличат максимална полза за организацията.Броят на различните функционални подразделения и сектори в организацията е измерител за сложността на организацията-степента на диференциация.Диференциацията на подразделения и сектори повишава контрола върху деиностите в организацията и й позволява да осъществява по -ефективно задачите си.с увеличаването на размерите на организацията се разграничават 5 различни вида функционални подразделения:
1.СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ-включват покупки за разработване на нововъведения;продажби и реклама-за разпределение на продукцията;връзки с обществеността и юридически въпроси,за да се отговори на потребностите на тези,от които е зависима.
2.ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФУНКЦИИ-включват производствени операции;производствен контрол и контрол върху качеството/
3.ПОДДЪРЖАЩИ ФУНКЦИИ-включват персонала,ремонт на техника,портиерна охранителна служба.
4.ФУНКЦИИ НА ПРИСПОСОБЯВАНЕ-включват проучване и развитие,маркетингови проучвания и дългосрочно планиране.
5.УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ-Те спомагат за контрола и координацията на онова,което се върши от различните подразделения.Ръководителите от различни управленски нива организират придобиването;инвеститрането и контролирането на ресурсите,за да повишават способността на организацията да извлича полза.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни трудности при създаване на организационна структура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.