Основни трудови стандарти - правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Категория на документа: Други
Курсова работа
По
Организация и трудови стандарти
На тема
"Основни трудови стандарти - Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд"

Гр. София
2012г.

Съдържание:

I. Теоретична част
1. Въведение

Един от основните трудови стандарти, свързан с условията на труда в предприятието, заедно с "План за действия при извънредни обстоятелства", "План за предотвратяване и ликвидиране на аварии" и "План за действия при извънредни обстоятелства" е и "Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд".

За да разясним същността на тези правила, нека първо вникнем в значението не някой понятия. Първото е условия на труд, това са съвкупност от елементи на производствената среда, които оказват влияние върху здравето и работоспособността на човека в процеса на труда.

Здравословни условия на труд (хигиена на труда), това са условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на човешкия организъм. Те се изразяват в изисквания към съпътстващи трудовия процес условия. Целта е да се предотвратят неблагоприятните последици от работната среда. Така например са предвидени минимални норми за осветление, процент съдържание прах, санитарно облекло и т.н.

Безопасни условия на труд (безопасност на труда), техническа безопасност. С тях се гарантира опазването на физическата и психическата цялост на човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху него. За разлика от здравословните условия, безопасните поставят изисквания за боравене с оръдията на труда. Обезопасяват се машините, предоставят се лични предпазни средства и т.н.

Понятието "здравословни и безопасни условия на труд", цяло и завършено може да бъде извлечено от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това са материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Съгласно допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ "Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица."

Правото на здравословни и безопасни условия на труд е едно от основните конституционни права на гражданите. Всеки работодател е длъжен да осигури такива условия на труд, че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. Съгласно Кодексът на труда работодателят е длъжен да разработва и утвърждава правила, които да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания. Тези правила следва да се обявят по подходящ начин на работните места, а работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по приложението на утвърдените правила.
2. Разработване предприятието на Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в

Има някой общи изисквания които трябва да се вземат предвид при разработването на правилата за безопасни и здравословни условия на труд. Това да условия на които всеки правилник би следвало да отговаря и с които всеки работодател трябва да се съобрази за да бъде правилникът, изготвен от него ефективен и ефикасен.

Първото изискване, е че правилата на предприятието не могат да противоречат на нормативните изисквания за условията на труд, които са определени от Международните стандарти и са възприети от законодателството на нашата страна; закони и подзаконови нормативни актове; националните, отрасловите и ведомствените стратегии; колективните трудови договори и споразумения.

Второто правило е, че процесът на разработването на правилата за всяко едно предприятие е процес на конкретизиране и детайлизиране, на възприемане или определяне на по-благоприятни от определените с нормативни актове и национални стандарти норми, нормативи и параметри за определените елементи, характеризиращи условията на труд. Тъй като въпреки, че работодателите са длъжни да се съобразяват с установените нормативи, всяко предприятие има своите специфични изисквания с които трябва да се съобрази правилника за безопасни и здравословни условия на труд.

Третото изискване е, че за основа за разработването на правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието е извършената оценка на риска на отделните работни места, препоръките програмите и мерките за неговото отстраняване, ограничаване или намаляване.

Четвърто изискване е създадените правила да обхващат както веществените елементи, така и носителите на живия труд в трудовия процес. Правилата трябва да обвържат в едно цяло основните изисквания, посочени в отделните инструкции за безопасност при работа, да посочат организационно-техническите действия за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, да информират работниците и служителите за опасностите при работа, да очертаят задълженията на длъжностните лица и на работниците и служителите в системата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

Петото изискване е правилата за здравословни и безопасни условия на труд в предприятието да се актуализират. Ако има изменени в условията на труд, от какъвто и да е характер, в резултат от подобряване на техниката,, технологията, организацията и други промени, то трябва тези изменения трябва да водят до положителни гранични стойности на съответните параметри, които характеризират условията на труда.

Шестото изискване е синдикатите и работническите организации да бъдат поканени от работодателя, да вземат участие в подготовката и обсъждането на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Седмото правило казва, че изготвените правила са валидни и задължителни не само за всеки работник и служител в предприятието, но и за всяко лице, което се намира на територията на предприятието и осъществява някаква дейност, която изисква спазването на тези правила.
3. Форма и съдържание на правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Няма точно установена и законово регламентирана форма за съдържанието на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Една от причините за това е, че всяко предприятие има свои специфични нужди и изисквания при съставянето на правилата. Те зависят от големината и характера на производствената дейност и услугите, извършени от всяко конкретно предприятие; от суровините, материалите, енергията и горивата, които се употребяват; от машините, апаратите, агрегатите и инструментите, с които се работи; от организацията на производството и труда и т.н.. Така например правилата за безопасни и здравословни условия на труда ще са коренно различни в предприятие от леката промишленост, занимаващо се с производството на дрехи (шивашки цех) и правилата в предприятие от тежката промишленост, занимаващо се с добив на полезни изкопаеми.
3.1. Правилник за здравословни и безопасни условия на труд

Правилата за здравословни и безопасни условия на труд се създават и въвеждат от работодателя най-често чрез утвърждаване на Правилник за здравословни и безопасни условия на труд. Той представлява нормативен документ на организацията, който конкретизира общата законова уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд, която се приспособява към спецификата на производствения процес.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни трудови стандарти - правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.