Основни зависимости в последователен трептящ кръг


Категория на документа: Други
КАТЕДРА: Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи

ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: Основни зависимости в последователен трептящ кръг

Съставил: м-р инж.Огнян М. Фетфов

гр. ШУМЕН
2002 г.

1. Основни сведения.

Единичните трептящи кръгове /ЕТК/ представляват най-простата изградена от минимален брой елементи трептяща система. Свързването на подобни елементи става по последователна или паралелна схема, като се образуват т.нар. последователен и паралелен трептящ кръг.

Последователният трептящ кръг е верига от последователно съединени относно техните входове бобина, кондензатор и резистор. Към тях най-често се включва последователно и източник на електрически сигнали и затова кръгът се нарича трептящ кръг с последователно захранване. Най-често анализът на процесите в тях се прави на базата на приблизителна заместителна схема, показана на фиг.1,а:

а) б)

Фиг.1

Приблизителната схема се получава от точната схема от фиг.1,б, в която RL и RC са загубните съпротивления на бобината и кондензатора, а RД е съпротивлението на нарочно включен кондензатор или загубното съпротивление на съединителните проводници. С R на фиг.1,а е означено общото загубно съпротивление на кръга, включващо в себе си RД , RL и RC (като паралелната група CR` се преобразува в последователна). Съпротивленията се наричат загубни, защото отчитат активните загуби в кръга, т.е. в тях се изразходва част от енергията на източника във вид на топлина.

Паралелният трептящ кръг е проста, разклонена по отношение на реактивните елементи пасивна електрическа верига, която съдържа най-малко една бобина и кондензатор, паралелно свързани по отношение на захранващия източник.

Опростената заместителна схема на паралелен ТК е показана на фиг.2, а и е получена от точната от фиг.2,б след еквивалентно преобразование на паралелната група CR` в последователна CR2.

a) б)

Фиг.2

Паралелният ТК от фиг.2, а е съставен от бобина с индуктивност L, кондензатор с капацитет С и резистори със съпротивление R1 и R2, които отчитат загубите в бобината и кондензатора, означени на точната схема с R и R`. Този кръг се нарича прост паралелен ТК.

На фиг.3, а,б са показани два сложни паралелни ТК, съдържащи в двата клона елементи с еднакъв характер-две бобини и два кондензатора. Аналогично сложен кръг може да се получи и с повече реактивни елементи, но всички се свеждат до някоя от посочените схеми или до схема та от фиг.3, в.

а) б) в)

Фиг.3

Характерно отличие между последователния и паралелния ТК е различното им входно съпротивление. Последователният има нискоомно захранване, а паралелният-високоомно.

2. Зависимости между тока и напреженията, влияние на товарното съпротивление върху качествения фактор на кръга.

Нека се определят основните зависимости между тока i(t), който протича във веригата и спадовете на напрежение върху елементите от последователния ТК, ако последният е включен към източник на хармонично напрежение (фиг.4).

Фиг.4

Нека амплитудата Еm на входното напрежение e (t) е постоянна и не зависи от протичащия във веригата ток i (t). Това е равносилно на факта, че вътрешното съпротивление на генератора е нула (Ri=0) и напрежението на клемите на генератора да е равно на е.д.н.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основни зависимости в последователен трептящ кръг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.