Oсобености на данъците


Категория на документа: ДругиДОКЛАД
на тема:

Особености на данъците върху доходите на физическите лица

Изготвил:

Подоходното облагане на физически лица в България се регулира със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Обект на облагане са доходите на местните1 и чуждестранните физически лица, субект са физическите лица, включително от дейност като еднолични търговци. В обхвата на цитирания закон попадат следните видове доходи в зависимост от източника:
* Доходи от трудови правоотношения;
* Доходи от стопанска дейност на едноличния търговец (ЕТ);
* Доходи от друга стопанска дейност (вкл. доходи от занаятчийска дейност, доходи от упражняване на свободна професия, доходи от дейности в областта на селското, горското и водното стопанство, доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, доходи от девиденти, дялово участие, възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия и др.);
* Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (вкл. доходи от временно отстъпване на права по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни);
* Доходи от прехвърляне на права или имущество;
* Доходи от други източници ( обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер, парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг и други доходи, който не са определени като необлагаеми съгласно закона) и доходи, облагаеми с окончателни данъци съгласно ЗДДФЛ.

Технологията за данъчно облагане се базира на няколко основни положения - формиране на облагаемия доход; определяне на данъчната основа; ликвидация (изчисляване) на данъка.

Облагаемият доход2 и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, като не се вземат предвид доходите, подлежащи на облагане с окончателни доходи по реда на ЗДДГЛ или Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и текси (ЗМДТ). Общата годишна данъчна основа е сума от отделните годишни данъчни основи, намалена с нормативно установените данъчни облекчения.

Тъй като чрез подоходното облагане на физически лица се преследват не само фискални, но и социално-икономически, демографски и екологични цели, в ЗДДФЛ се предвижда категорията необлагаеми доходи. Съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ като такива се третират следните видове доходи:
* Доходи от продажба или замяна на имущество, както следва:
- доходи, придобити през данъчната година от продажба или замяна на : един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиването му; до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
- доходите от продажба или замяна на движещо имущество, с изключение на: пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или размяната е по - малък от една година; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; акции, дялове, компенсаторни инстроменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие с приложимото законодателство;
- доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество реституирано по реда на нормативен акт;
- доходите от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
* Доходи от търговия с ценни книжа, дялови участия, други инвестиции, както следва:
- доходи от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акциии и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа; както и разпределение под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции; доходите от обещетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обещетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове; потребителските дивиденти от кооперации; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнителнопенсионно осигуряване, разпределено по индивидуалните партиди на осигурените лица;
* Доходи от социално осигуряване, както следва:
- доходите от задължително осигуряване в България или чужбина; доходите от допълнително доброволно осигуряване; получени след придобиване на право на допълнителна пенсия;
* Доходи от лихви, както следва:
- доходите от лихви по влогове и депозити в местни търговски банки, клонове на чуждестранни банки и в местни взаимоспомагателни каси; лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации; лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обещетения за разноски по съдебни дела;
* Доходи от обещетения и помощи, както следва:
- присъдените обещетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт; обещетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди; обещетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обещетенията за пропуснати ползи; застрахователните обещетения, когато застрахователното събитие е настъпило;
- помощите и добавките от социално подпомагане; помощите при безработица; помощите от организации със социална дейност и от юридически лица с нестопанска цел, съгласно съществуващата нормативна база;
* Доходи от парични и предметни печалби, както следва:
- стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина; паричните суми и подаръците, получени на основание на нормативен акт; паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта; предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти;
* Доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, както следва:
- получените по извънтрудови правоотношения суми за пътни и квартирни пари, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
- възнагражденията за членовете на персонала на дипломатическите представителства, консуствата, междудържавни и междуправителствени организации;
* Доходи от дейността на физически лица, както следва:
- доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

Посочените необлагаеми категории доход не са приложими за доходите от стопанска дейност на търговци по смисъла на Търговския закон, включително като еднолични търговци.

Данъчно облагане на доходите от трудови правоотношения

> Формиране на облагаемия доход. Облагаемия доход от трудови правоотношения се формира от трудовото възнаграждение и всички други плащания в пати и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя.

Съгласно чл. 24 от ЗДДФЛ, при формиране на облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват следните категории:
- стойността на безплатната храна, предоставена в натура, порционните пари и ваучерите за храна;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Oсобености на данъците 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.