Особености на детската илюстрация. Илюстрацията в изобразителното изкуство.


Категория на документа: Други


Югозападен университет "Неофит Рилски"
гр. Благоевград
Факултет по педагогика

РЕФЕРАТ

Тема: Особености на детската илюстрация. Илюстрацията в обучението по изобразително изкуство.

Изготвил: Проверил:
Теодора Грънчарова проф. Г. Драчев
Ф. №

Благоевград, 2013 г.

Съдържание:
1. Увод
2. Изобразителното изкуство в детска възраст
3. Особености на илюстрацията
4. Заключение
5. Литература

1. Увод

Първият допир на детето до изобразителното изкуство се осъществява при разглеждане на илюстрирани книжки. В тези книжки илюстрацията е художествено изображение, но не толкова на реалната действителност, колкото на идейното съдържание на литературното произведение. Ето защо в ранната детска възраст илюстрацията е притегателна сила към детската литература. Интересът и желанието на децата да чуят приказка или разказ до голяма степен може да се определи от илюстрацията - картинка. Детето избира книгите по картинките,първо разглежда картинките и след това се поражда интересът към съдържанието. И това особено влечение към илюстрациите продължава не само в предучилищна възраст, но и години по - късно. От картинката - илюстрация детето научава, разбира и разсъждава върху нея с връсниците си, без дори да му е нужна помоща на възрастния.

2. Изобразителното изкуство в детска възраст

Естественият интерес на децата към илюстрацията трябва внимателно да се поддържа и поощрява от детската учителка. Сполучлива идея е формирането на кът на книгите, в който се подбират и подреждат богато илюстрирани и подходящи за възрастта книги. Разглеждането на книжки с картинки е обикновено свободен момент, продиктуван само от лични желания. Но в ежедневието на децата трябва по - организирано да се привлича тяхното внимание към илюстрациите. Тогава възприятията се обогатяват не само от узнаването на различни обекти в картината, но и от осмислянето на използваните художествено - изразни средства. Например: "Разгледайте двете внучета! Как са нарисувани? Какви са очите им?Какво показват техните лица?А бабата? Как е нарисувана от художника?По какво разбирате,че е стара?Какво е лицето й?"

Чрез картината се пресъздават нагледно епизоди от литературното произведение или ясно и точно се харектеризират героите. Техните външни белези се възприемат леко от децата и по - късно служат за изграждане на цялостния образ на литератуния герой.

Чрез добрата, правдива и ярка илюстрация децата не само се приобщават към изобразителното изкуство, не само придобиват художествени усет и вкус, но и получават познания за живота и човешките отношения.

Децата отговарят на въпросите с неотслабващ интерес, без да се отегчават, като свързват съдържанието на илюстрацията с идейното съдържание на литературната творба. Според особените белези на изобразените явления и герои те осмислят мотивите за постъпките и поведението на литературните герои и дори достигат до идейния замисъл на творбата. Заедно с това илюстрациите са чудесен образец за изобразителната дейност на децата. От тях те се учат (без да подражават механично) как да използват цветовете и формите,как да ги полагат върху листа, че и тяхната рисунка да стане ясна и разбираема, т.е. те се научават да разказват със своите рисунки.

Живият интерес , с който децата разглеждат картини, се дължи както на близостта между художественото изображение и действителността, така и на особената интерпретация на хармонията от линии, багри и форми. При възприемане на картина в педагогическия процес задачата на възпитателя е да насочи децата към съпреживяване на чувствата и настроението на художника, т.е.децата да разберат, че художникът не само е нарисувал едни или други явления в своята картина, но се е вълнувал, радвал, тъгувал и изразил своето настроение по подходящ начин.

От всичко казано до тук, ясно се разбира, че детската илюстрация е много важна и ценна за детето, чрез нея то научава много нови неща за живота и обкръжаващата го среда.

Детската изобразителна дейност се развива под влиянието на заобикалящия детето свят, на чувствата, преживяванията и представите, породени от активния контакт с него. За развитието на изобразителната дейност и за формирането на детските творчески способности изключително значение има обучението. Детето има нужда от богат сетивен опит, от впечатления и емоционални преживявания, породени от контакта съа заобикалящите го предмети и явления. На тази основа се обогатяват детските естетически чувства, асоциации, възприемането на условно изобразителните в произведенията на изкуството, развива се художествено - образното мислене. В творческата дейност има значение не образът копие на обекта от околната действителност, а преобразеният, субективен образ. За творческия процес е необходимо детето постепенно да придобива умението изобразително да актуализира своите представи и което е особено важно, да се стреми да преобразува наличните образи, да създава нови, макар и съвсем елементарни художествени образи. Детските представи често имат фрагментарен характер или пък са дифузни и неустойчиви. Ето защо през този период децата трябва да се насочват към обекти, които се отличават със устойчива структура, с цялостна и ясна форма. Обектите и явленията трябва да са интересни на децата, за да предизвикат естетическо чувство, да развиват въображението и детската любознателност, да пораждат чувства и мисли.

Образователно - възпитателната същност на дисциплината се реализира посредством естетическото възприемане и своебразните форми на практическото изобразяване. Характерът на изобразителната дейност, може да се определи като: познавателна, преобразуваща, оценъчна и комуникативна.

Основните форми на учебна изобразителна дейност в началното училище са: изобразителни дейности по натура; по памет и впечатление; по въображение и асоциации; илюстрация; тематични композиции; приложно - декоративни и художествено -конструктивни дейности и разглеждане и анализ на художествени произведения.

3. Особености на илюстрацията

Главната цел на илюстративната изобразителна дейност е да пресъздаде в конкретно подбрани сцени, моменти или образи идеята и сюжета на литературния текст, чрез възможностите на пластичния художествен израз. Учебните задачи включват илюстриране на различни художествени произведения: приказки, творби с исторически, приключенски и фантазни сюжети, поезия, научна литература и пр. Илюстрацията може да бъде изпълнена под формата на рисунка, графичен отпечатък, апликация или колаж, чрез графични, живописни или комбинирани изразни средства. Илюстративната изобразителна дейност приобщава учениците към света на книгите, които днес все по - малко вълнуват детската личност за сметка на доминиращите в ежедневието електронни средства за информация.

В уроците свързани с тази форма на работа, учениците се запознават: с относителната самостоятелност на илюстрацията; изясняват се особеностите на изразните различия в нейните жанрови разновидности; изграждат се основни познания за използваните средства и начините на книжното оформление; разкриват се възможностите на полиграфичните техники и пр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на детската илюстрация. Илюстрацията в изобразителното изкуство. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.