Особености на технологията, свързани с анализа на текущия политически процес


Категория на документа: Други


Лекция №10

Особености на технологията, свързани с анализа на текущия политически процес

Основни различия между анализа на реализираната и текущата политиката.
1) Текущите политически процеси се анализират от всички, от експертите, навсякъде. Актуалните теми са пряко свързани с днешното битие.
2) Политиците анализират текущата политика, подтиквани от различни подбуди.
3) Обществото анализира веднага. А при полит. ... от бавноскоростни подбуди. В практиката действително се среща анализ, анализиран на две скорости.
4) Различни са функциите и задачите, които ....
- на анализиращия политиката - да конспектира как правилно са реализирани политическите проблеми;
- на текущата политика да открива все още неосъществими се политически реалности, които не битуват съвсем ярко;
5) Различна е стартовата база
- при реализираната политика разполагаме с достъпна документация, на лице са материални продукти;
- при текущата - няма следи в действителността, няма реалност, обемност на проблематиката;
6) при реализираната процесите са приключили. При текущата процесите са в непрекъснато сложно движение.
7) При реализираната са необходими документи. При текущата документацията е недостъпна. Трябва прозорливост и прогностичност.
8) Реализираната политика - принципа на обективността, системността на конкретната. Текущата - анализът трябва да се проведе в съответствие с нормите на действащото законодателство.
9) Реализираща - ражда изводи и констатации. Текущата - да роди съвсем друг политически продукт - да се възползва обществото. Да се предложат идеи за ново законодателство, т.е за по - качествен и работещ закон. Да се родят документи. По - добри от досегашните.

Изводи:
- надграждаме нов етаж в нашата професионална квалификация.
Каква е същността на емпиричния анализ на актуалните теми от текущия политически процес?
Няма единомислие.
Според Маслуел е изследване на текущия политически процес на актуалните теми.
Според Дол - човешкото общество има силни нужди да...
Дефиницията на М. Пол - анализът е нестандартно, мултидисциплинарно творческо мислене, чиято цел е да открие новозараждащите се политики. Теми, критично да се очертаят детайлите им, за да се обясни разбираемо на хората тяхната същност и да се подложи обогатяването на политиката, която се провежда в момента от властта.
Аспекти:
- многовариантно, мултидисциплинарно мислене в политиката;
- не е просто описана, за да задоволим любопитството си, а да обясни творчески същността на трудно проблемни процеси;
- анализът няма да бъде продуктивен, ако не е разбираем за обикновените хора. Текстът трябва да бъде лесно разбираеми, да няма дълги изречения, да е ясен, кратък;
- никога не бива да се прави в затворени кабинети, да е тайно, а публично;

Как се дефинира темата за анализ? Да се формулира тема за анализ става по нова конкретна технология. Фаза1.

Тема - разпозната - за да бъде открита.
1) В текущата политика нищо не е обяснено цялостно, липсва старо знание и документи. Тук тя е плод на умението ни да схванеш, че в актуалната политика нещо е реално, нещо не е наред, в действителността не стои добре, създава се нередност и ще последват неблагоприятни обществени тенденции. Кое е в конфликт с дейностната система и цивилизацията?
2) Да спазим принципа на своевременността. Откриването на новото става чрез улавяне на индикаторите, които го подсказват. Съдържат се в данните на статистиката; периодичните социалистически изследвания; от чуждите наблюдатели; масовите реакции и коментари на обективните граждани;
3) Ако темата правилно бъде изписана като текст. Да се опише проблемът, който е заварен и онова състояние, в което този проблем трябва да бъде;
4) Да се прави разлика между n неща:
- кое трябва обезателно да бъде постигнато при реализирането на политиката в дадения проблем;
- да се разграничава онова, което може да бъде постигнато;
- да се отстрани нередността;
5) Да се осъзнаят мащабите, характерът и значимостта на избраната тема. Дали избраната тема е общозначима за цялата нация? - това е мащабът. Дали проблемът е специфичен, нов, традиционен? - характерът. Дали има лек или ултимативен характер? - значимостта на актуалната тема.

Фаза 2 - Формулиране същността на проблема.
Фаза 3 - Вътрешно структуриране на актуалният политически проблем.
Цел - да формулират подвъпросите и извлеченията в нея проблем. Да се изяснят причините, основните елементи на нередността, съставните части.
- да се осмислят индикаторите подсказващи причините за нередността. Създава се емпиричната фактология за анализ;
- да очертаеме тенденциите и етапите на актуалната тема от текущата политика. Границите се определят пак с помощта на индикаторите;
- да извършим подреждането на онези дейности, които трябва да се извършат при практическото приложение на анализа;
- да изясним какъв тип проблеми анализираш - дали е теоретичен или практически.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Особености на технологията, свързани с анализа на текущия политически процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.