Особеностти в мениджмънта при проекти за използването на възобновими енергийни източници


Категория на документа: Други


СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ"-СВИЩОВ

Доклад
на тема
"Особеностти в мениджмънта при проекти за използването на възобновими енергийни източници"

по дисциплината "Екологизация на индустриалното производство"

ИЗГОТВИЛ:
Име:Кремена Господинова Георгиева
Ф.№ 095366
Спец:Екомениджмънт
Курс.четвърти
Група:56
Свищов
2012

Взаимодействието между обществото и природата последните десетилетия се осъществява в такива широки мащаби, че поражда един от глобалните и общочовешки проблем - екологичният. Състоянието на околната среда се влошава поради ускореното развитие на индустриализацията и урбанизацията. Наблюдава се изтощаване на традиционните енергийни и суровинни ресурси, с постоянно нарастване на "демографското" натоварване върху природата, нарушаване на естественият екологически баланс, "стопанско" унищожаване на мякои видове от флората и фауната , с отрицателни генетически последици от замърсяването на природата.

Екологическият проблем породен от замърсяването на околната среда е свързан и със стопанската дейност на един от най- големите отрасли на индустрията - енергетиката. При съвременните мащаби на енергетиката, екологичните проблеми свързани нея придобиват особенно остър характер. Задълбочава се противоречието между растящата нужда от енергия и ограничеността на запасите от традиционни и ядрени горива на нашата планета. Трябва да се отбележе и факта, че енергетиката е един от основните източници на замърсяване на околната среда.

Между енергетиката като съвкупност от добиване, преработка, преобразуване, транспортиране,съхранение и използване на всички видове енергийни ресурси и енергоносители, и околната среда съществуват изключителни тесни взаимни зависимости, а именно:
* Енергетиката черпи материали от околната среда
* Енергетиката променя околната среда- изменя ландшафта (при добива на въглища,строителство на електропроводи, централии др), изменя водния баланс и др.
* Енергетиката променя околната среда като изхвърля в нея в хода на различни енергийни процеси отпадъчни вещества и енергии
* Околната среда влияе върху развитието на енергетиката

Електроенергията в България се произвежда от една атомна централа, няколко топлоелектрически централи, 14 големи водоелектрически централи и помпениакумулиращи централи и над 100 малки водоелектрически централи.

С нарастване значението и изострянето на еколочните проблеми породенио от енергетиката се налага екологизация на индустриалното производство или най - вече на енергийното производство.

Най - важното направление на екологизацията на енергийното производство е използването на възобновяеми енергийни източници - ВЕИ. Използването на ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване към ниско въглеродни икономики, за осигуряване сигурност на енергийните добавки, за развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н "зелен разтеж" и "зелени" работни места.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Възобновяеми енергийни източници са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия и тази които се получава от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. Когато управлявате проект, използващ възобновяем енергиен източник, Вие можете да разчитате на гарантирано изкупуване на електроенергията и преференциални цени. Различните видове възобновяеми източници на енергия изискват специализирана подготовка и ресурси.
Водата като алтернативен източник на енергия

Енергията на приливите и отливите. Генерал Шарл Де Гол организира строежа на първата в света водноелектрическа централа на морските приливи и отливи.

Енергия от електролиза на водата. Получен от водата,по метода на електролизата,водородът е най- качественото гориво.Топлината при изгаряне на единица маса е 2,5 пъти по- голяма от тази на природния газ, и 8,3 пъти от тази на дървесината.В същото време при тази реакция не се замърсява околната среда,тъй като отпадъка при нея е вода, което прави този процес неизчерпаем.

Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия в България. Инвестицията във ВЕЦ е изключително атрактивна при внимателно проектиране. ВЕЦ използва енергията на водната маса за произвеждане на енергия. Обикновено се използва вода от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, който се задвижва от падаща вода.

Турбина превръща кинетичната енергия на падащата вода в механична. След това генератор превръща механичната енергия от турбината в електрическа.

Водноелектрическите централи варират от съвсем малки по размер "микро-ВЕЦ-ове" до огромни язовири , които осигуряват електричество на милиони хора.

Близо 20% от електричеството в световен мащаб се произвежда от различни ВЕЦ - ове и около 88% от енергията идваща от възобновими източници е водноелектрическа.

БИОМАСА



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Особеностти в мениджмънта при проекти за използването на възобновими енергийни източници 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.