От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма)


Категория на документа: Други


xix Пак там.

xx Ганев, Сп. Драмата и бъдещето й в нашата литература. // Бълг. сбирка, 1911, № 4, с. 221-233 и № 5, с. 293- 305. Статията има ролята на манифест, който огласява процесите в жанра зад граница и задава за родната аудитория теоретичния инструментариум и представи за съвременното състояние; изтъква естетически доктрини, принадлежащите към тях текстове и автори, които оформят различните профили на драмата от началото на ХХ век.

xxi Тодоров, П. За драмата и за Шекспир. // Тодоров, П. Събрани съчинения. Т. 3. Статии. С., 1980, с. 254.

xxii Ганев, Сп. Драмата и бъдещето й в нашата литература. Цит. съч., с. 224.

xxiii Вж. Кръстев, Кр. Драмите на П. Тодоров. // НА при БАН, ф. 47 к. (д-р Кр. Кръстев), а. е. 126, л. 13.

xxiv Тиханов, Г. Жанровото съзнание на кръга "Мисъл". С., 1998.

xxv Славейков, П. П. Блянове на модерен поет. // Славейков, П. П. Цит. съч., с. 260.

xxvi Яворов, П. К. П. Ю. Тодоровата "Самодива". // Дем. преглед, 1904, № 16, с. 375-376.

xxvii Яворов, П. К. П. Ю. Тодоровата "Самодива". // Яворов, П. К. Събрани съчинения. С., 1979, т. 4, с. 24.

xxviii Пак там, с. 24-25.

xxix Яворов, П. К. Две нови български пиеси. // Яворов, П. К. Събрани съчинения. С., 1979, т. 4, с. 91.

xxx Вж. Гиргинова- Иванова, М. Художникът като критик. Наблюдения върху театрално-критическите текстове на Яворов. // Яворов - литературни и биографични сюжети. С., 2009, с. 302-315.

xxxi Ганев, Сп. Драмата и бъдещето й в нашата литература. // Цит. изд., с. 301- 302. В тази статия критикът нарича П. Тодоров създател на модерната символистична драма у нас, като използва немското понятие за символизъм - Bahnbrecher.

xxxii Пак там, с. 302.

xxxiii Кръстев, Кр. Певец на воля и младост. Кръстев, Кр. Цит. съч., с. 163.

xxxiv Необходимо е да се изтъкне, че в студията си "Певец на воля и младост, както и в книгата си "Млади и стари", д-р Кръстев коментира първите редакции на "Зидари" и "Самодива", отпечатани в сп. "Мисъл" (1902 и 1904), които съществено се различават от последните редакции на драмите, отпечатани през 1910 г. в "Драми", издание на "Мисъл". Този факт не му позволява да отчете редица промени в структурата на действието и техниката на драмата, които Тодоров постига при преработката на текстовете.

xxxv Вж. Атанасов, Н. Драмата на един модернист. // Бълг. сбирка, 1910, № 7, с. 452-474. Всички цитати от Н. Атанасов са по това, първо издание на студията.

xxxvi Пак там, с. 460.

xxxvii Пак там, с. 461.

xxxviii Вж. статиите на А. Протич: "Драмите на П. Тодоров" (Мисъл, 1904, № 9-10) и "От "Зидари" до "Самодива" (Мисъл, 1905, № 2).

xxxix Кръстев, Кр. Певец на воля и младост. // Кръстев, Кр. Цит. съч., с. 177.

xl Пак там, с. 179.

xli Гечев, А. Българската литература през последните няколко години. (1907-1912). Критически статии. Русе, 1914.

xlii Пак там.

xliii Кръстев, Кр. Певец на воля и младост. // Кръстев, Кр. Цит. съч., с. 167.

xliv Пак там, с. 180.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
От действието до бездействието (Из критическата рецепция на модерната българска драма) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.