Отчет от специализираща практика


Категория на документа: Други
СПЕЦИАЛИЗИРАЩА ПРАКТИКА ВЪВ ФИРМА ''ДЖЕЙ СОФТ'' ООД

1.Наименование и кратка информация за организацията/предприятието/, в което е проведен стажът.

"Джей Софт" ООД развива дейността си на територията на гр. Бургас и предлага решения в областта на електронния консултанстки бизнес, насочена в предоставяне на всеобхватни иновативни решения за бизнеса на български и чуждестранни компании и институции. Фирмата се ползва с репутация на партнор, който предлага комплексни и навременни решения. Практиката е извършена под длъжността административен консултант в посочената софтуерна фирма, която разполага с опитен екип от специалисти съчетаващ младежки ентусиазъм с опитен професионализъм в програмирането, софтуерни разработки, продажби и консултантски услуги.

Джей Софт ООД е установила в България следните успешни партнорства:

Фирмата е търговски представител на:
* Омега Софт ООД - разработващи софтуер за ТРЗ и Личен състав;
* Апис България ООД - правно - информационна система;
* Унисофт ООД - софтуер за платежни нареждания и митническо оформяне на документи.

Джей Софт ООД е разработила собствен продукт за цялостно управление на счетоводните отдели, включващ модули:
* Счетоводна отчетност;
* Дълготрайни активи;
* Складово стопанство;
* Каса;
* Калкулации;
* Ренти и дивиденти.

За своите клиенти фирмата разработва, дистрибутира и поддържа собствени и чужди софтуерни продукти, предназначени за различни сектори на икономиката, счетоводната отчетност и мениджмънт и спезиализирани продукти за фирми, занимаващи се с външно-търговска дейност. Продуктите, които се разработват от фирмата са съвременни, в унисон с нормативните изисквания и правна регулация, както и с нуждите на клиента.

2. Описание на заеманата длъжност, подчиненост, отговорности

* Описание на длъжността

* Обобщена характеристика на работата - организирано предоставяне на информация относно предлаганите продукти и услуги на фирмата.
* Трудови задачи и задължения - приема и изпраща кореспонденция по електронна пощар факс, обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителите. Консултиране на клиенти във връзка с продуктите на фирмата. Контролира сроковете на изпълнение на продуктите, определени от управителя. Пише на компютър и организира отлечатването и размножаването на материали, въвежда данни и прави справки - извлечения от базата занни на компютърната система. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
* Подчиненост, връзки, взаимодействия - пряко подчинение на управителя на фирмата; в процеса на работа осъществяване на взаимодействие с клиентите на фирмата, координиране работата между отделните звена - връзка програмисти - консултанти, връзка с фирмени партньори.
* Отговорности - отговорност за качеството на извършваната работа; материална отговорност във връзка с опазване на повереното имущество и отговорност за техническото състояние на поверената техника (телефон, факс, компютър, принтер и т.н.); при постъпили оплаквяания за основни и допълнителни услуги, причинени от пропуски по обслужването на програмните продукти; отговорност по безопасност на труда - спазване на утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труда и правилата за противопожарна безопасност; отговорност по опазване на фирмената тайна и поверителната информация - да не се разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиент, ръководител или служител в дружеството; да не се разпространяват сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна; отговорност за резултатите от трудовата дейност - за качеството на извършваната работа, за спазване на трудовата дисциплина, за правилното водене на отчетност и предоставяне на допълнителни услуги на клиентите на фирмата.

3. Предназначение и обхват на стопанската дейност на дружеството

* Мисия

Софтуерната система в цялостния бизнес процес, средство което подпомага бъдещите бизнес стратегии на клиентите. Опитни програмисти и консултанти работят заедно с клиента, за да е сигурен в успеха.

* Потребности, които се задоволяват от продукцията на фирмата

Ранжирани човешки потребности според Маслоу
Търсени ползи от клиентите на "Джей Софт" ООД
Продукт на фирма "Джей Софт" ООД
Физиологични нужди
Спокойствие, удобство
Предлага съвременни продукти, съобразени с нормативните изисквания. Консултации на място, дистанционно и допълнителни услуги и разработки са на високо ниво.
Нужди за безопасност
Обезпеченост, стабилност, наличие на структура и ред.
Сигурността е гарантирана от квалифицирани програмисти, а при необходимост ползва външни специалисти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет от специализираща практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.