Отчет от специализираща практика


Категория на документа: Други


Социални потребности
Социални контакти, одобрение, общуване, членство в група.
Поради специфичната клиентела - предимно жени на средна възраст - фирмата не изразходва средства и усилия за създаване на клубове по интереси. Организира годишни семинари, обвързани със законодателни промени и ежемесечни обучения по направлиение.
Лични потребности
Нови знания, индивидуална изява, практикуване на хоби
Предлага се сертифициране за работа с даден програмен продукт. Развитие на продуктите според специфичните изисквания на всеки отделен клиент. Подпомага бъдещите бизнес стратегии определи от потребителите.
Себеутвърждаване (себереализация)
Мотивация за растеж, развитие на личностни качества, постигане на лични цели.
Персоналното обслужване е на високо нива и дава възможност на индивида да покаже и развие потенциалните си качества и умения. Личното отношение и бързото съдействие на консултантите към клиентите спомага те да удовлетворят своите желания и интереси бързо и точно.


* Основни потребители и целеви пазари

За определянето на целевите пазари потребителите трябва да бъдат сегментирани в отделни групи по определени критерии:

* Демографска сегментация
o По отношение възраст и и етап от жизнения цикъл можем да откроим няколко вида клиенти - млади хора навършили пълнолетие; възрастни; хора в пенсионна възраст. Наблюдава се сегментация на основата на показателя пол - 90% от работещите с продукти на фирмата са жени.
o Тъй като географската сегментация обхваща разлияни населени места и съответно различни нива на трудовите възнаграждения и различни социални класиза резличните региони, не може да се даде абсолютно точна характеристика на клиентите в това отношение. Въпреки това обобщено може да се каже, че това са хора със сравнително ниски или средни доходи, когато става дума за потребители извън големите населени места и такива със средни или високи доходи, когато става дума за големите градове.

* Географска сегментация - фирмата работи с клиенти на територията на страната, което ги сегментира по региони - градове и села.

* Психографска сегментация
* Начин на живот - той определя интересите на хората и е различен както за всеки един човек, така и като обща характерна черта.Въпреки това може да се каже, че непрекъснатият контакт с клиентите дава предимство на фирмата да развива продуктите според изискванията на техните потребители.
o Индивидуалност и ценности - тъй като индивидуалността на клиента и изповядваните от него ценности са твърде широк спектър от особености, не се наблюдава осбена сегмантацияпо тези признаци, защото това би стеснило пазара , съответно търсенето и продажбите / използването на предлаганите услуги/, а от там и на печалбата.

* Поведенческа сегментация - тук клиентите се разделят на групи въз основа на тяхното познание за..., отношение към..., използване или реакцията към услугите.
o Поводите, въз основа на които се появява потребност от услугите могат да бъдат: осъвременяване на системата; нужда от допълнителни модули /към програмните продукти/; програмно осигуряване; консултантски услуги и други. Така потребителите биват определени като: нови за фирмата клиенти; клиенти имащи нужда от добавки към ползвания софтуер, за улесняване на работния процес; допълнителни разработки за специфичните нужди на определени клиенти и т.н.
o Според ползите /изгодите/, които клиентите търсят от дадения продукт или услуга, те могат да се определят като: клиенти, предпочитащи съвременни, утвърдени, в унисон с нормативните изисквания и правна уредба, издържани в качество и стил, подобаващи на тенденциите в XXI век продукти и услуги на "Джей Софт" ООД, като съотнасят това например към цените.
o Според статуса на потребителя - клиенти, които използват услугите често, средно или рядко.
o Според степента на готовност - незнаещи за продуктите и услугите, които предлага фирмата, запознати от различни източници, заинтригувани и готови да ги закупят и използват на съответната цена.

Според изброените критерии основният контингент клиенти, ползващи услугите на фирмата са:
- Клиенти от големи областни центрове със средни и високи доходи, от малки населени места с ниски доходи.
- Млади хора, хора на средна и пенсионна възраст, като 90% от тях са жени;

На тази база моделът на целеви пазар може да се определи продуктова специализация, ако представим продуктите на фирмата като пакет от придобивки и услуги, свързани помежду си.

* Конкуренти

В национален мащаб, фирма "Джей софт" вижда конкуренти в лицето на всички фирми предлагащи и разработващи софтуерни продукти от идентичен тип, поради ценовата разлика на предлаганото различно качество и услуги. От тях по - голяма заплаха са тези фирми, които имат офиси и ли представители на територията на Община Бургас.

На локално равнище като конкуренти се очертават фирмите Бусофт
инженеринг АД, Комплекс 2000 АД, Микроинвест офис Бургас, които предлагат идентични и еднакви продукти до тези на "Джей Софт", както и всички персонални представители без действащи фирми.

* Силни и слаби страни

Силни страни:

* Високо квалифициран персонал;
* Своевременно разработване на нови версии;
* Гарантирано качество и стил на продуктите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет от специализираща практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.