Отчет за проведена специализирана практика


Категория на документа: ДругиЗа осъществяване на своята дейност индустриалното предприятие използва различни ресурси. Под ресурси се разбират всички неща, които се влагат в производствения процес. Те биват:

● Живи ресурси - най-вече човешките - това са работната сила, която се определя от физическите и духовните сили на човека. Особено значими са интелектуалните човешки ресурси, които многократно увеличават човешките възможности.

● Веществени ресурси - машини, съоръжения, сгради и т.н. Те представляват овеществени основни капитали. Към тях се отнася още и оборотния капитал, а именно суровини, материали, полуфабрикати, покупни материали и изделия и др.

● Енергийни ресурси - индустриалното предприятие използва електрическа енергия, топлина, гориво, и др. Консумацията на енергийните ресурси непрекъснато расте, а ресурсите са ограничени.

● Информационни ресурси - свързани са със задачите за осъществяването на производствените процеси и тяхната подготовка.

● Интелектуалните ресурси - много близки до информационните ресурси. Това са интелектуалната собственост, патентите, лицензите, ноу -хау, търговските марки и т.н.

Дълготрайни Материални ресурси - Производствената сграда не е собственост на фирмата. "Фаворит Мебели" ЕООД се разполага в цех, предоставен от бившата тютюнева фабрика "Пазарджик БТ", като за това заплаща месечен наем. Фирмата притежава и микробус и служебен автомобил.

Краткотрайни Материални ресурси - материали; продукция; вземания от клиенти и доставчици;

Целта на материалното стопанство най-общо е да осигурява необходимите за дейността на предприятието материали в необходимите количества, с необходимото качество, в точното време и на точното място.

Управлението на материалното стопанство трябва непрекъснато да търси и намира пътища за съчетаване на две принципно несъвместими цели - възможно най-ниско равнище на разходите и възможно най-висока степен на осигуряване на дейността на предприятието с материали.

Всички ресурси на предприятието се управляват от управителя. Той взима решенията за увеличаването или намаляването им, за избора на доставчици, сроковете на доставка, отговаря за своевременното осигуряване на производството с необходимите по количество и качество ресурси и непрекъснатост на производствения процес.

VIII. Основни характеристики на управлението на персонала.

"Фаворит Мебели" ЕООД към настоящия момент е в състав от 6 човека, които получават средна работна заплата.

Персонала, това са хората в организацията, но със своята професионална квалификация и личностни качества.

Управлението на персонала означава въздействието върху заетите в организацията, с цел по-пълно използване на техните възможности, с цел по-ефективното постигане на целите на организацията. Управлението на персонала включва следните елементи: планиране, подбор, назначаване и преквалификация. Управлението на персонала предполага познаване на конкретни потребности и интереси на ръководените от тях лица, взаимоотношенията в групата и организацията, начините за планиране, набиране, подбор и назначение, оценяването, обучението и заплащането на тези кадри.

По отношение на мотивацията управителят организира периодично фирмени банкети за негова сметка. Наблюдава внимателно работата на всеки работник и за добре свършена работа или оставане след работно време дава бонуси. Друг важен момент е това, че във "Фаворит Мебели" ЕООД управителят не е просто шеф, а също и приятел с подчинените си.

IX. Основни характеристики на маркетинговата система.

Маркетингът се състои от функции и дейности, чрез които една компания се приспособява към своята пазарна среда творчески и изгодно.

Предприятието няма изградени маркетингови структури и не разполага с маркетинг мениджъри.

Като средство за реклама "Фаворит Мебели" ЕООД използва своят сайт: http://favorit-mebeli.weebly.com/ , както и визитки. Също така фирмата разчита особено много на т.нар. маркетинг "от уста на уста", който се указва много ефективен.

X. Информационна управленска система.

Създаването на управленската информационна система е важен момент в подобряване на фирменото управление и повишаване на конкурентоспособността. Нужно е да се изгради една комплексна управленска информационна система, която да осигури пълноценна база данни и ефективно управление. Всяка информация трябва да е достъпна към съответния отдел. Изграждането на такава система спомага и улеснява работата на служителите като по този начин мигновено се реагира към дадена ситуация.

Все още в това отношение фирмата не е на необходимото ниво, но управителят и техническия организатор полагат сили всеки работник да е добре осведомен за срока на поръчките, приоритетните задания и как да реагира при възникване на даден проблем.

XI. Иновационна политика и управление на качеството.

Иновационната политика е част от политиката на фирмата. Тя е свързана с определянето на целите в областта на иновациите и начините на тяхното постигане. В това отношение фирмата сама по себе си е иновативна за бранша, защото повечето мебелни фирми произвеждат стандартни мебели и обзавеждане, а "Фаворит Мебели" ЕООД изпълнява дейност по индивидуално желание на клиента.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведена специализирана практика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.