Открит и прикрит звук


Категория на документа: Други


Славка Секутова-слушайте!!!

"Стойно ми малай моме"- Светла Цветкова-Книга
Болница Исул Проф.д-р:Досков-Фуниатър

Ролята на вокалният педагог
Мнозина приемат народното пеене като народен дар.За да се игради обаче един певец не е достатъчна само дарба,необходимо е:
Семейна среда,приемственост,приятелски кръг,образователна система,вокално методическо обучение.
Те могат да окажат благотворно влиание върху музикалните и певчески възожности,но това не е достатъчно за професионалното израстване на един съвременен певец.Днес възпитанието на народния певец започва от детска възраст и просължава до неговата професионална зрялост.В този процес се отчита водещата роля на вокалният педагог.Пред него стоят много и отговорни задачи,но няколко можем да отделим като важни и съществени:
* Придобиване на точна оредстава за природните дадености и вокалните умения на певеца,и според тях да се реализира подбор на подходящи методи и форми,които да го водят към развитие.
* Формиране на певчески навици върху всички елементи на вокалната техника,първоначално върху маниер,който носи певеца и постепенно запознаване с техническите приоми на другите фолклорни области.
* Насочване към художесвените проблеми на фолклорното пеене.
Всичко това изисква от педагога много познание и опит в педагогическата и изпълнителска практика.Желателно е да бъде певец владеещ различни начини на звуководене,сложна техника и други певчески похвати,да съчетава в себеси амбиция,богата музикална и обща култура,педагогичски подхот.Негов дълг е да внуши на ученикът чувство за отговорност и самоконтрол,стремеж към високи художествени постижения,които изискват не само вокални умения,но и зряло отношение към песенната ни традиция.В процеса на възпитание се отчита неповторимата индивидуалност на всеки певец,относно физиологически,психически и гласови възможности.значение имат онези особености,коит са в пряк връзка с освояване на определен комплекс от знания,умения и навици.В съвременните условия на живот обучението по народно пеене се провежда в три етапа:
1.Начално обучение в детска въздраст
2.Перийод на мутация
3.Студентски години
Всеки един от тях има определена специфика и функция.Прилагането на индивидуалнен подхот приемам екато съществен при трите етаапа на обучение.Практиката доказва,че детската възраст е много подходяща за начално-вокално обучение и възпитание.Този етап е много важен-не само за формиране на начални навици,но и за по нататъчна мотивация за изучаване на народно пеене.Методите трябва да са съобразени с особеностите на детския глас.всички цели трябва да се достигат върху маниера на една фолклорна област и чрз спциално подбран репертоар.Значимостта на началния етап на обучението пределя психо физиологическото развитие на детето като водещ фактор,с който педагога е длъжен да се съобразява.От тази гледна точка пеенето е поредица от мусколни движения осъвършенствана чрез система от условни рефлекси,които са бази от физиологичен факт и стоят в основата на певческите навици.Според френският учен-ЮСОН,условните рефлекси представляват натрупване на индивидуален опит за човека.А рефлексът,това е навикът ....Навиците трудно се създават,лесно се поддържат и трудно се изменят.От това слдва насоката:
Изработване на динамичен стериотип е постоянна задача при методиката по обучение по народно пеене.Степента на осъзнаване при фиксиране на навика определя неговата трайност.Натрупаните технически умения,трябва да се поддържат системно.Точно за това При вокално обучение особено важно е възпитаването на вокален слух и самоконтрол.Основните методически насоки в първо ниво са свързани с овладяване правилното звукоизвличане,артикулационни умения близки до раговорната рече за определн диалет,твърда атака на тона,освояване навика за правилно певческо дишане и резонанс.Подборът на песенния материал трябва да съблюдава принципа от по лесно към по трудно в определена последователност.Правилното ориентиране на детето в определен певчески стил е от голямо значение,като се огледа на първо място,какви характерни белези носи звученето на гласа и в каква певческа среда ще се развива неговото музикално възпитание.Обучението по народно пеене във втори етап съвпада с перйода на мутация най-динмичния перйод от еволюцията на човешкият глас.Този прейод е цялостно свързан с не-пропорционален разстеж на различни части от тялото,промяна на характера.Наред с това ларинксът претърпява значителни преобразувания,гласните струни променят своята дължина,плътност и маса за сравнително кратко време.При омичетата е плавна и безболезнена.Еволюцията на момическият глас в тази възраст е лишена от резки обрати в развитието.Мутацията продължава от 6 до 12 месеца.По радикална е появата при момчетата,при които прдизвиква промяна в тоновия обхват и понижаване на гласът с една октава.Пеенето по време на мотация,трябва да бъде обект на внимание от страна на вокалният педагог.Типични белеззи са:
Смощение в говорната функция,темброво постоянство,раздразнителсност,не приятно усещане за прсипналост и умора.За да се предутвратят по-нататъчни последствия,трябва да се спазват няколко основни правила.
* Да не се пее при не-разположение и дискомфорт
* Да се подбира по лек песенен материал
* Да се пее в удобна теситура
* Да не се форсира тона
Приключването на мотацията е един от белезите за настъпащото юношество и постепенно озряване.Постепенно се оформя по мъжко звучене както в говорния-така и в певческият глас.Тембърът се обогатява с нови обертонове и колорит чрез които изявява своята характеристика.По общо мнение на фуниатри и вокални педагози перйода на мутация протича по незабелязано при непрекъснат процес на обучение.Преусмислянето и прецизирането на педагогически подхот и правилно приложините методи спомагат за окрепване на гласовият апарат.
Трето ниво
Обучението във ВУЗ е времето в което се оформят вокално техническите умения на студента.учебният план има няколко основни насоки за вокална работа,както и за изграждането му и подготвянето му за голямата сцена на професионалните изяви.
* Изготвя се индивидуален план и с внимание се проверяват музикалните дадености на новоприетите студенти,степента на вокална подготовка,гласови качества и недостатъци.
* Овладяването на механизма на вукообразуване,орнаментика и художествено изпълнение на репертуара от една фолклорна област дават възможност за преминаване и освояване на друга фолклорна област детайлно.Чрез беседа спедагога студентът се запознава със спецификата на изпълнение,изразните средства в музикалният материал,начин на звукоизвличане,атака на тона,орнаментика,говорен дефект.Анализира се и се коментира изпълнението на най-добрите представители на областта.
По принцип кандидатстват две категорий певци:
-Едни,които носят типичната характеристика на стилно пеене и други с вокално постановачни и изпълнителски проблеми.В този етап много важни са методическите насоки от страна на педагога и създаването на вокални изпълнителски професионални навици.
-Самоподготовка-При нея студентът прояваява -съзнание,воля,целенасоченост,самоконтрол.Постигнатото вкъщи трябва да се поощрява от педагога.Тази обратна връзка стимуира певецът към усъвършенстване и бъдещи занимания.Обучението във ВУЗ е съществен прйод във възпитанието на народния певец,който намира израз в усъвършенстването на вокално-изпълнителските умения върху различните маниери.
-Изграждане на индивидуалне изпълнителски репертуар.Нарзвно с изпълнитеските умения,студентите натрупват знания относно методите на вокалната педагогика.Това им дава възможност да за професионална реализация-не само като изпълнители,но и като педагози и диригенти.
Специфика на звукоизвличане и орнаментиране в различните фолклорни области

През последните 2 десетилетия сме свидетели на голяма емиграция от малките градове и села към големия град.С опустяване на селата загубваме обредните традиции.Пренасянето на местния музикален фолкор на друго място (в големият град),слушането и опознаването на друг фолклорен диалект в зависимост от това каде се остановяват семействата,води до едно размиване на характерните особености на местния фолклор.днес много рядко ще намерим място където да се слуша местен фолклор и от огромната информация с която ни заливат медийте,фолклорните граници отдавана са прекрачени.Музикалният вкус на народната песен се е променил.Това налага песенният материал,който ние вокалните педагози поставяме да бъде правилно прецизно подбран.Днешните ученици не искат да пеят само автентични песни,рискуваме да ги(затрудним,отекчим и загубим),или песните само от една фолклорна област.За това и в учебната програма са застъпени всички фолклорни области и постепенното им изучаване.Голямото ни фолклорно богатство,събрано и подредено вещо,от фолклористи,музиковеди,изследователи,ни помага,улеснява и задължава нас учители и вокални педагози да го предадем на подрастващите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Открит и прикрит звук 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.