Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения


Категория на документа: Други[H,theta,rho] = hough(BW);
figure, imshow(imadjust(mat2gray(H)),[],'XData',theta,'YData',rho,...

'InitialMagnification','fit');
xlabel('theta (degrees)'), ylabel('rho');
axis on, axis normal, hold on;
colormap(hot)

Намираме максимумите чрез houghpeaks функцията
P = houghpeaks(H,5,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));

Наслагвамее парцел върху образа на трансформацията която идентифицира върхове.

x = theta(P(:,2));
y = rho(P(:,1));
plot(x,y,'s','color','black');

Намираме линиите във изображението и ги наслагваме върху оригиналното изображение.
lines = houghlines(BW,theta,rho,P,'FillGap',5,'MinLength',7);
figure, imshow(rotI), hold on
max_len = 0;
for k = 1:length(lines)

xy = [lines(k).point1; lines(k).point2];

plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green');

% Начало и край на линиите

plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow');

plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red');

% Определяме края на най-дългите линии

len = norm(lines(k).point1 - lines(k).point2);

if ( len > max_len)

max_len = len;

xy_long = xy;

end
end

% показваме най-дългата линия в различен цвят
plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','red');

Ето и крайният резултат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Откриване на ръбове, линии и ъгли в изображения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.