Падежи в руския език


Категория на документа: Други


Именителният падеж или номинативът (на латински: casus nominativus) в синтетичните езици е независима падежна форма на имената, изпълняваща номинативна функция (за наименуване на лице, предмет, явление и т.н.), която представлява "пряк падеж" и се противопоставя на непреките (косвените, зависимите) падежи. Именителен падеж.
1. независима падежна форма,изпълняваща назоваваща функция.
2. никога не се употребява с падеж.
3. отговаря на въпросете-Кто?Что?
4. различават се две форми на именителния падеж.
Именителен предикативен - формите на именителния падеж се употребяват като съставна част на именното сказуемо или изпълняват функцията на подлог в изречението.
Именителен за представяне(тематичен). Назовава предмета или лицето с цел да предизвика представата за тях или изпълнява функцията на обръщение в изречението.

Винителният падеж или акузативът (на латински: casus accusativus) е падежна форма, която се съчетава с преходен глагол или с дума, означаваща състояние. Тази форма посочва обект, подлежащ на действие, или изразява различни обстоятелствени отношения: време, пространство, количество и др. От синтактична гледна точка винителният падеж се използва за означаване на пряко допълнение и на предикативен член, отнасящ се към прякото допълнение.
Винителен падеж.
1. падежна форма съчетаваща се с преходни глаголи или с дума, отразяваща състояние и указваща обекта на действието или изразяваща различни обстоятелствени отношения(времеви, пространствени, количествени и др.)
2. именната част поставена във винителен падеж при безпредложно съчетаване отговаря на въпросите: Кого?(Кого?), Что? (Какво?).
3. различават се пет форми на винителния падеж при безпредложните конструкции.
Винителен за време. Указва времето, през което се извършва действието.
Встречаться каждый день (Срещаме се всеки ден
Винителен за количество. Употребява се за обозначаване на стойност или при указване на количествената страна на извършването на глаголното действие.
Повторить три раза (Да повторя три пъти)
Винителен за мярка. Указва измерване на време или пространство.
Ждать целую неделю (Чакам цяла седмица)
Винителен за резултат. Назовава предмета ,явяващ се резултат от действието.

Предложеният падеж е падежна форма, която преди всичко означава място на действие или местоположение на обект, откъдето идва и названието на падежа. В общи линии, в български съответства конструкция с някой от предлозите "в", "на", "при". Местният падеж принадлежи към една група падежи заедно слативния (падеж за направление) и отделителния падеж.

Дателният падеж или дативът е падежна форма, която се съчетава с глагол, съществително и прилагателно име и изразява обектни, определителни и други отношения. Дателният падеж се използва обикновено, за да означи обект, на когото се дава нещо, откъдето произлиза и името му.
Дателен падеж.
1. падежна форма съчетаваща се с глагола,съществителното или прилагателното име и изразяваща обектни, определителни или други отношения.
2. именната част поставена в дателен падеж при безпредложни съчетания, отговаря на въпросите:

Кому?(На кого?), Чему?(На какво.).
3. различават се три форми на дателен падеж при безпредложните конструкции.
Дателен за адресат (за косвен обект). Указва обекта който търпи действието. (Звонить друзьям.)
Дателен за предназначение. Изразява определително отношение с оттенък на предназначение.
(Памятник Пушкину,поэту.)
Дателен за субект. Употребява се в безлични изречения за обузначаване на състоянието на субекта.
(Сыну шеснадцать лет.) (Мне здесь нравится).

Именителен падеж:

Дателен падеж:

Винителен падеж:

чем

Предложен падеж:

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Падежи в руския език 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.