Пари, природа и функция на парите


Категория на документа: Други
Курсова работа
по
"Основи на икономическата теория"

на тема:

Пари. Природа и функция на парите

Изготвил: Елена Валентинова Хаджиева
Специалност: Икономика и бизнес
Факултетен № 12116090

Проверил: проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов

Съдържание

1. Увод......................................................................3
2. Произход и същност на парите....................................4
3. Стойност и свойства на парите....................................7
4. Функции на пари.....................................................12
5. Форми и еволюция на парите.....................................14
6. Библиография.........................................................16

"Парите - това е свободата, изкована от злато"

Ерих Мария Ремарк

Парите, или още по-известни като финикийски знаци, са една неизменна част в ежедневието на човека о новото хилядолетие. Всеки ден, ние всички използваме тези дребни хартийки, за да задоволим своите потребности. А колко от нас се замислят, давайки съответната сума за стока или услуга, всъщност каква стойност имат те? Кой въобще е създал това "необходимо зло"?
Това е въпросът, от който тръгват множество, по-скоро хиляди други въпроси
Парите са онази "велика" сила, символът на цивилизациите както от преди, така и сега. Древни като огъня, дори и до ден днешен, не се знае кой и как по-точно ги е сътворил. Едно е сигурно, обаче - възникнали като раковини, късове мед, сребро или злато, придобили с течение на времето все по-абстрактна форма, финикийските знаци са част от нас вече повече от 25 века. Безспорен е фактът, че днес те вече се движат със скоростта на светлината и са най-могъщата финансова, политическа и обществена сила в света.
Всъщност, ако трябва да направим извод, парите са една от най-актуалните теми в глобален мащаб. Поскъпване на тока, поскъпване на горивата, храните дори. Едва ли в магазина ще ти дадат хляб само заради милия поглед. Идеята ми е, че именно те са онзи наркотик, без който човечеството не може и явно те ще са силата, която ще продължи да върти света. Точно това прави тази тема актуална и за мен.

Произход и същност на парите

Каква е същността на парите, е въпрос, който обуславя множество и най-различни мнения след себе си. В своята история Парите са сътворили много школи и различни автори със своите теории, които се опитват да обяснят същността и ролята им. Някои от тях са металическата теория за парите (У. Стафорд, Т. Мън, Галиани и др.) , теория за парите като техническо средство (А. Смит), номиналистическа теория за парите (Дж. Стюарт, Дж. Бъркли, Г. Фр. Кнап), теория за трудовите пари (Прудон и Дж. Грей), трудовата теория за стойността на парите на класиците на икономическата наука Д. Риакрдо, У. Пети, К. Маркс и др.
В своята икономическа теория, К. Маркс определя парите като стоката - всеобщ еквивалент, която има собствена стойност и изразява стойността на всички други стоки, т.е овеществения в тях обществено необходим абстрактен човешки труд.
Всъщност възникването на парите е следствие от тяхното основно предназначение да опосредстват стоковата размяна. Поради тази причина първоначално човечеството открива парите за стока, за да замества натуралната размяна за стоките, съществувала до откриването. По-важни недостатъци на натурално стоковата разменяна са:
1. Невъзможност да бъде оценен някой от участващите в сделката
2. Евентуална принудителна необходимост от редица бартери

Парите възникват още в онази далечна епоха, която обхваща периода на разположение на първобитнообщинния строй. Те също са били резултат на един продължителен исторически процес, който е предшествувал тяхната поява и се е характеризирал с постепенното разширяване на стоковото производство. Развитието на стоковото производство води до възникването и на парите. По същество историята на стоковото производство е история на появата и развитието на парите. Тъкмо поради тази причина, за да се разбере произходът и същността на парите, е необходимо да се проследи появата и развитието на стоковото стопанство и стоковата размяна.
Възникването на стоковата форма на общественото производство се извършва на определен етап от общественото разделение на труда и обособяването на отделните хора в частни собственици на средствата на производство. Само на основата на общественото разделение на труда и частната собственост върху средствата за производство отделните производители произвеждат определени продукти посредством тяхната размяна те получават всички останали материални блага, които сами не създават, но които са им жизнено необходими. В началото тази размяна се извършвала между общините и едва по-късно, с появата на частната собственост, тя започва да се извършва и между отделни лица.

До възникването на парите размяната имала натурален характер срещу стока. В това единично разменно отношение, при което една стока случайно се е разменяла срещу друга стока, се съдържа тайната на паричната стойностна форма, тайната на възникването на парите.
За производството на всяка стока, както е известно, се изразходва определено количество обществено необходим труд и величината на този абстрактен труд-труд въобще определя величината на стоковата стойност. В условията на капиталистическото стоково производство количеството на този труд не може да се измери абсолютно и непосредствено с неговата иманентна мярка- работно време, - а относително посредством размяната на една стока с друга стока.Тук идва относителната стойност - под относителна стойност ще разбираме стойността на дадена стока, изразена в друга стока.Или относителната стойност на дадена стока това е нейната собствена стойност, изразена в друга стока.

Относителната стойност на дадена стока се изменя под действието на измененията, настъпващи в нейната собствена стойност, т.е. в стойността на стоката, намираща се в относителна форма, или в зависимост от измененията на стойността на стоката еквивалент.Относителната стойност на дадена стока може да се изменя дори и при условие, че нейната собствена стойност остава неизменна.Този извод за измененията в относителната стойност има особено важно значение за паричната теория, тъй като тези изменения са същите и тогава когато на мястото на каменната брадва застане завинаги паричната стока, а относителната стойност вземе формата на цена.

Ако относителната форма са характерни главно количествените отношения, то за еквивалентната форма са типични качествените особености.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пари, природа и функция на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.