Паркиране, престой


Категория на документа: Други


Технически университет - София
Колеж - Сливен

План методически

Тема:

ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ И СПИРАНЕ ПОРАДИ ПОВРЕДА

Гр. Сливен Изготвил:

2013 год.

1.Дисциплина - Текуща педагогическа подготовка

2. Тема на урока - Престой, паркиране и спиране поради повреда

3. Вид на урока: - Теоретичен урок за формиране на нови знания.

4. Цели на урока:
4.1. Образователна - формиране на система от знания на ниво осъзнаване и приложение:

* Да се формира съзнателно отношение към правилата за движение и толерантност към другите участници в движението;

* Да се формира знания за правилата за движение - в закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му;

* Да се формира усет на обучаемия към поведението и габарита на автомобила;
4.2. Възпитателна - изграждане и развитие на качествата на личността като:
* Дисциплинираност
* Отговорност
* Толерантност
* Самоконтрол
- формиране на убеждения в необходимостта от професионолни умения и компетенции относно спазване на правилата за движение по пътищата, важни за безопосността.

5. Очаквани резултати:

* Обучаемия да знае закона за движение по пътищата и правилник за прилагането му.

* Обучаемия да може прилага закона за движение по пътищата и правилник за прилагането му - часта за престой, паркиране и спирани при повреда.

6. Методи на обучение:
Теория

7. Структура на урока: план на урока
7.1. Уводна част
- поздрав към учениците
- проверка за отсъстващи
- въвеждане и запознаване на учениците с новата тема
7.2. Основна част
- мотивиране на учениците за работа
- представяне на закона за движение по пътищата и правилник за прилагането му - часта за престой, паркиране и спирани при повреда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Паркиране, престой 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.