Пасивни банкови операции и капиталова адекватност


Категория на документа: Други


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Стопански факултет

Учебна дисциплина: Банково дело

Тема:Пасивни банкови операции и капиталова адекватност

Изготвил: Велислава Петкова Сарниколова

Ф№: СЧ 413 Проверил:
Учебна година: 2012-2013 / гл.ас.М.Врачовска/

Ресурсите на търговските банки се формират от собствени средства на банките, т.е. техния капитал и привлечените средства, които са задължение на банката към вложителите. В условия на пазарна икономика е особено значението на процеса на формиране на банковите пасиви, оптимизиране на тяхната структура и качеството на управление на всички парични източници, които формират ресурсния потенциал на търговската банка. Всяка търговска банка се стреми да увеличава ресурсите си и да осигурява тяхната устойчивост, за да може да провежда успешна кредитна или друга политика.

Към пасивните банкови операции се отнасят:

* Операции по формиране на собствения капитал на банката;

* Операции на междубанковия паричен пазар;

* Средства по открити безсрочни флогове и срочни депозити на граждани;

* Остатъци от парични средства по разплащателни сметки на фирми;

* Средства на местни бюджетни организации;

* Депозит-предаване на парични средства на клиентите за временно ползване от банката при плащане на лихва;

* Емисията на облигациите,привличаща заемни средства в търговските банки и др.

Соственият капитал е основата за дейността на търговската банка. Той се формира в момента на учредяване на банката и първоначално се състои от суми, във вид на вноски в уставния капитал на банката. Според Закона за БНБ и Нареда номер 8 на БНБ за капиталова адекватност, внесената сума към момента на издаване на лицензията е 10 млн. лв., като банката трябва да разполага всеки момент със собствен капитал на по-малък от 10 млн. лв. Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния капитал, резервите, неразпределената печалба.

Размерът на собствения капитал не може да бъде по-малък от 8 на сто в Европа и от 12 % в България от рисковите активи на банката.

Ефективното използване на собствения капитал позволява да се повишават рентабилността и ликвидността на банката и да се осигурява изпълнение на традиционните функции за съхранение на депозитите.Капиталът се възприема като буфер за неутрали¬зиране на рисковете от дейността и други неблагоприятни въздействия.Липсата на достатъчно капитал може да ограничи рентабилността на банката.Необходимо е и непрекъснато анализиране на факторите, които влияят върху платежоспособността на банката, за определяне на ликвидността й. Такива са качеството на активите,ликвидността, лихвеният и валутният риск, приходите, ръководството, одитът и вътрешният контрол.

Значение имат и източниците за формиране на собствен капитал. Те могат да се разделят на две групи - външни и вътрешни.Към вътрешните източници се причисляват всички суми, които по същество след изплащането на дивиденти и данъци се натрупват по различни капиталови сметки.
Независимо от избрания метод за увеличаване на капитала той трябва да отгова¬ря на две изисквания:

-Да действа в посока намаляване цената на капитала, т.е. да намаляват разходите за неговото набавяне.

-Да влияе позитивно върху доходността (рентабилността) на банката чрез въз¬действие върху кредитната и инвестиционната политика.
Друг източник за увеличаване на капитала е задържането на печалбата. Това оз¬начава акционерите да не разпределят дивиденти, т.е. задържа се разпределението на печалбата.

Значението на капитала като източник на финансиране на банковата дейност се определя и от функциите, които той изпълнява, а именно:

* Защитна функция;

* Оперативна функция;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пасивни банкови операции и капиталова адекватност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.