Пасивни операции на търговските банки


Категория на документа: Други


11. Пасивни операции на търговските банки

Към пасивните банкови операции се отнасят: а) операциите по формирането на собствения капитал на банките. б) операции на междубанковия паричен пазар, чрез които могат да се акумулират временно парични средства чрез заеми. в) средствата по открити безсрочни влогове и срочни депозити на граждани. г) остатъците от парични средства по разплащателните сметки на фирми. д) средствата на местните бюджетни организации. е) спестовните или депозитните сертификати. ж) емисия на облигации и др. Собственият капитал е основата на дейността на търговската банка. Той се формира в момента на учредяването на банката и първоначално се състои от суми, във вид на вноски в уставния капитал на банката. Собствения капитал на търговските банки изпълнява редица, функции, някои от които са: Защитна функция - защита на интересите на вложителите и продължаване на дейността на банката когато има неблагополучия и загуби. Оперативна функция - собствения капитал е основен източник за вложения за собствени материални активи на банката. Регулираща функция. Той е и особено важен показател, който дава възможност за анализ на потенциала и качеството на работа на търговските банки. Показателят достатъчност на капитала е фундаментален при оценката на финансовото състояние на банката.

12. Активни операции на търговските банки

Активни операции на търговските банки са операции по разпределението на собствените, привлечените и заемните парични средства с цел поддържането на ликвидността на банката. Активните и пасивните банкови операции са взаимно свързани и взаимно обусловени. Структурата на банковите ресурси предопределя сроковете и характера на тяхното разпределение. В същото време вложените доходоносно за банката активи я стимулират към търсене на допълнителни ресурси. Наричат се активни операции, защото чрез тях търговските банки активно участват в икономически процеси. Чрез активните операции банките осигуряват по-голяма част от доходите си, които основно се формират от разликата, на лихвените проценти по разрешените кредити и лихвените проценти които банките плащат по депозитите. Към активните банкови операции се отнасят : потребителското кредитиране на населението, инвестициите в ценни книжа, кредитите на бюджета, лизинговите операции и др. По икономическото си съдържание активните операции могат да се обособят на четири основни групи : 1) Свободни резервни средства 2) Предоставени кредити на физически и юридически лица, на други банки или депозирани средства в други банки 3) Инвестиции в ценни книжа и други финансови активи 4) Материални и нематериални активи на банките.

13. Комисионни операции на търговските банки

В условията на нарастващата конкуренция между търговските банки, успехът на една банка в значителна степен зависи от многообразието, качеството и цената на операциите, които предлага и извършва за клиентите си. Тези операции на банките са комисионни операции. Това са операции , които не увеличават риска на банката и формират значителни доходи, под формата на такси и комисиони. В банковата практика на различните страни най-често се осъществяват комисионни операции от следния характер : 1) Лихви, такси и комисиони по банкови операции и услуги в национална валута : за откриване и обслужване на клиентска сметка, за откриване на акредитив, за откриване на особена набирателна сметка и др. 2) Такси и комисиони за касово обслужване в национална валута. 3) Лихви, такси и комисиони при предоставяне на кредити в национална валута. 4) Комисиони за банкови гаранции: за издаване на банкови гаранции за плащане в национална валута, за издаване на банкови гаранции по износа и вноса. 5) Комисиони по банкови операции с чуждестранна валута: за откриване на сметки на юридически и физически лица, за текущо поддържане на сметките в чужда валута и др. 6) Такси и комисиони при предоставени кредити в чуждестранна валута.

14. Същност и фактори, определящи ликвидността на платежноспособността на банките

Ликвидността, като категория, характеризира качествената дейност на стопанските субекти, може да се представи като способност да се плащат всички парични задължения в договорените срокове. Ликвидността има многоаспектен характер и значение за търговските банки. Тя може да се разглежда като: 1) Възможност на търговските банки да удовлетвори своевременно исканията на своите клиенти за плащане в пълен размер. 2) Ликвидността се определя и като възможност на банката да осигури в парична форма задълженията си по пасива на баланса. 3) Ликвидността на банките се определя още като балансираност между активи и пасиви в баланса на банката. Основните признаци за ликвидността на банките - своевременно изпълнение на задълженията си и без загуби - се обуславят от много вътрешни и външни фактори, които определят качеството на банковите дейности. Към вътрешните фактори се отнасят : Адекватна капиталова база, качество на активите, качество на депозитите, зависимост от външни източници и добро управление на банките. Към външните фактори за състоянието на ликвидността се отнасят : Политическа и икономическата обстановка в страната, развитието на пазара на ценните книжа и развитие на междубанковия пазар.

15. Доходност и печалби на търговските банки

Източниците на доходите на търговските банки са многообразните видове банков бизнес, осъществяван с клиентите. Към доходите от бизнеса на банките се отнасят : доходи от предоставяне на кредити на физически и юридически лица, доходи, получавани от междубанкови кредити и от депозити в други банки, доходи от факторингови операции, доходи от различни видове ценни книжа, доходи от доверителни операции, доходи от издаването на банкови гаранции и др. Според формата на доходите, те могат да се разделят на три основни групи : 1) Доходи от лихвени проценти. 2) Доходи под формата на такси и комисионни възнаграждения. 3) Други доходи. В зависимост от периода, за който се отнасят доходите, те се делят на : Доходи за отчения период и Доходи за бъдещи периоди.
Печалбата на банката е резултат от превишаването на доходите над нейните разходи. Превишаването на разходите над приходите формира загуба за банката. Икономическата същност на банковата печалба се разкрива чрез взаимовръзката и с нейните клиенти. Стремежът на банката към увеличаване на доходността по операциите трябва да е в разумно съчетание с ликвидността и степента на риск в банковата дейност.

16. Рискът в банковата дейност

Като всяка предприемаческа дейност, така и банковата дейност е съпроводена с риск. Под банков риск трябва да се разбира възможността от отклонения в резултатите от дейността на банките в неблагоприятна страна, когато се вземат решения за провеждане на някои операции. Практиката в банковото дело показва, че рискът не може да се премахне, но може да се намали. Това означава, че банките трябва да поддържат оптимални съотношения между кредитите и депозитите, другите задължения и собствения капитал, като цяло, т.е. рискър трябва да се управлява. Основните етапи на управлението на риска са : разкриване и разпознаване на риска: анализ и количествена оценка на риска и методи за намаляване или предотвратяване на риска. Основни видове външни рискове са: 1) Риск от вероятността да възникнат загуби от дейността на банковите филиали в други дръжави. 2) Политически риск 3) Право риск 4) Финансов риск 5) Социален риск. Към вътрешните рискове : 1) Рискове, свързани с човешкия фактор. 2) Кредитен риск. 3) Лихвен риск. 4) Валутен риск. 5) Операционен риск. С нарастването на предлаганите услуги, нараства и вероятността от риск. За това е необходимо да се разработват показатели и критерии за разкриване и измерване на риска, контрол на риска и наблюдение на риска.

17. Междубанкова конкуренция

Стремежът на съвременните търговски банки да поддържат на по високо равнище своята стабилност, ликвидност, доходност, имидж, изисква от тях да създават и предлагат на клиентите си качествени, достъпни и нови банкови услуги. Конкуренцията между търговските банки протича във всички сфери и дейности на банковото дело. Същността на нейното проявление в някои от традиционните области на банкирането може да се разбере от следното : Първо - Конкуренцията между банките по привличането на парични средства. Второ - Конкуренция между търговските банки при кредитирането. Трето - Многообразието и качеството на банковите услуги. Четвърто - Политиката на банката за банкиране чрез клонова мрежа. Пето - Междубанковата конкуренция се води за привличането, създаването, формирането и усъвършенстването на кадрите, работещи в банката. Шесто - Конкуренцията между търговските банки в областта на маркетинга и рекламата. В конкурентната борба банките се стремят да се утвърждават с постоянство, стабилност, предсказуемост и надежност.

18. Критерии за класификация на банковите кредити

В кредитните отношения винаги участват две страни - кредитор и кредиторполучател. Кредиторите са физически или юридически лица, които предоставят временно свободните си парични средства на кредитоискателите за определен срок. Кредитополучателите са страна в кредитните отношения, която получава парични средства в заем, със задължението да ги върне в договорен срок. Банките като субект в кредитните отношения са кредитори при разрешаването на кредити на отделни стопански субекти, и кредитополучатели от населението, фирмите и държавата, които държат временно свободните си парични средства в банкови сметки, срещу което получават лихви. Най - разпространената класификация на видовете банкови кредити може да се представи така: В зависимост от срока за ползване на кредита, в зависимост от наличието на обезпечение на кредита, според начина на разрешаване на кредита, според начина на погасяване на кредита, според предназначението на кредита, според начина на определяне на лихвата на кредита и др.

19. Ломбардни кредити

За първи път този вид кредитиране се практикува в италианската провинция Ломбардия през XV век, откъдето идва и наименованието на кредитите - ломбардни. Тези кредити са едни от първите кредити, възникнали още през Средните векове. Л юмбардният кредит е краткосрочен банков кредит, гарантиран с прехвърлянето на вещни права върху движими вещи и вземания. Този вид кредит се предоставя срещу предварителна договореност за прехвърляне на собствеността вместо плащане или залог на движими вещи като: ценни книжа, чуждестранна конвертируема валута, злато и сребро във вид на кюлчета и монети, вземания по застрахователни договори, депозити и други материални ценности с бърза ликвидност. Следователно предоставянето на ломбардния кредит се осъществява на две части: Първо - сключване на договор за усвояване и погасяване на кредита. Второ - договор по гарантирането на заема. Ломбардните кредити имат редица специфични характеристика като: Те са краткосрочни и еднократни. Тези заеми се използват като кредити за текущи потребности, за преоформяне на активи, за сезонни потребности и др. За гарантиране на кредита се приемат само бързо ликвидни активи.

20.Контокорентен кредит

Контокорентният кредит е краткосрочен многоцелеви кредит. Той е договор между банката и кредитоискателя за взаимно кредитиране и се предоставя по текуща банкова сметка. Това е кредит, който клиентът може да ползва, като разполага със средствата по текущата си сметка до определена граница (лимит), под формата на допускане на дебитно салдо по нея. В зависимост от това коя от страните по сделката в определен момент е в качеството си на кредитор, текущата сметка може да има както дебитен, така и кредитен остатък. По тази сметка ежедневно се отчитат всички постъпления и всички отписвания (разходи) на паричните средства по договора. В банковата практика контокорентният кредит се прилага в различни варианти, като: Авансов кредит - се предоставя на стопански субекти за авансиране на капитали в тяхната настояща дейност и се използва по оборот. Междинен кредит - когато се използва за инвестиционно финансиране. Диспозиционен кредит - предоставясе предимно на физически лица при кредитиране, тои е предимно персонален кредит. Овърдрафтен кредит - Револвиращ кредит.

21.Сконтов (дисконт), акцептен и авалов кредит

22. Консорционални (синдицирани) заеми

В условието на съвременната пазарна икономика често възниква необходимост от обединяване на дейността на банките в различни сектори на икономиката и преди всичко в сферата на кредитните отношения. Особено място в тези обединения имат банковите консорциуми, които се създават за реализацията на съвместни кредитни, гарационни или други финансови операции. Консорционалните кредити възникват и се проявяват само като една от формите на консорционалните сделки. Доколкото консорционалните кредити се използват основно за финансиране на големи проекти, то кредитополучателите могат да бъдат различни стопански субекти, в т.ч. банки и държавата. Обикновено при консорционалните кредити се привличат голям брой участници. В зависимостт от сложността на проекта, който ще се кредитира, броят на участниците в консорциума, привлечени за финансирането на отделни етапи от проекта, може да се променя. Редица участници в проекта могат да се включват на някои от етапите на дейността. На съвременния етап най-широко са разпространени консорциумите, в които влизат банки от различни страни.

23. Потребителски кредит

Потребителските кредити са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се отпускат предимно на физически лица, получаващи постоянни месечни доходи. Класификация на потребителските кредити може да бъде направена по редица критерии: 1) Според размера на кредита те биват: малки от 500 до 3000лв; средни от 3000 до 7000лв; големи от 7000 до 30 000лв. 2) Според субекта на кредитната сделка могат да се обособят на: банкови потребителски кредити, потребителски кредити от взаимоспомагателни каси и др. 3) Според срока за кредитиране биват: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. 4) По начина на предоставяне потребителските кредити се делят на: целеви и нецелеви; за неотложни нужди и овърдрафт и др. 5) Според начина на погасяване потребителските кредити де делят на: еднократно и цялостно погасяване на сумата по заема и дължимата лихва; разсрочено плащане на главницата и лихвата. Представената в най-общ вид класификация отразява многообразието на потребителските кредити, но не изчерпва всички възможни критерии за класификацията им.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пасивни операции на търговските банки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.