Пазар - функции, типология, механизъм


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Център за дистанционно обучение
гр. Хасково

КУРСОВА РАБОТА

по Основи на икономическата теория
на тема:
ПАЗАР- ФУНКЦИИ, ТИПОЛОГИЯ, МЕХАНИЗЪМ

Изготвил: Проверил:....................
Специалност: /Т. Спасов/
Факултетен №

Същност, класификация и функции на пазара

Понятието пазар. В съзнанието на хората пазарът се идентифицира с мястото на среща между купувачи и продавачи. Подобно разбиране има основание, но не е достатъчно. В условията на съвременните средства за съобщения, транспорт и компютъризация широко разпространение имат пазарните сделки с помоща на посредници, т.е. без пряка физическа връзка на купувачите с продавачите. Такива сделки се провеждат не само между контрагентите в локализираното място, но и от различни географски райони на страната или две или повече държави. Ето защо по обобщено пазарът се дефинира като организация на размяна, в която купувачи и продавачи влизат в отношения на покупко- продажба на стоки и услуги.

Пространствените граници, броят на купувачите, продавачите и обемът на сделките характеризират величината на пазара. Тя зависи и от предназначението на стоките. Един пазар е толкова голям, колкото предлаганите и търсените стоки задоволяват масовите нужди на хората.

Важен фактор на разрастване на пазара е равнишето на общественото разделение на труда. Под негово въздействие непрекъснато се специализират и раздробяват отрасли, възникват нови производства, съставът на стоките се обновява и обогатява. Размяната се "осъществява", в нея попадат нови потоци материални блага, пазарът разширява възможностите си да формира нови вкусове и потребности.

Основни категории. Пазарната сделка е сложно отношение, чийто компоненти са стоки, пари, цена, търсене, предлагане,конкуренция. Стока може да бъде всяко материално или нематериално благо, което се предлага за размяна. Парите са всеобщ еквивалент и според неокласическата теория обслужват икономиката, изпълнявайки функциите: единица за смятане, средство за обръщение и средство за съхраняване на стойността. Цената е изразената в пари разменна стойност на стоката, която купувачът и продавачът се съгласяват да влизат в сделка помежду си. Търсенето е желание да се купи стока, подкрепено с покупателна сила на потребителя. Предлагането е количеството стока, което продавачът желае да произведе и да достави на купувачите. Конкуренцията е вазимодействие между пазарните контрагенти под формата на съперничество, при което всеки преследва своите цели и интереси.

Механизмът на взаимодействието между търсенето и предлагането извежда в челни позиции приоритета на потребителя. Джон Ст. Мил нарича купувача най- добрият и единствен съдия на стоките. Конкуренцията заставя производителите да се съобразяват с неговите желания. От тук следва, че те трябва да произвеждат не това, което желаят, а това, което искат потребителите; да определят не такива цени, каквито приемат изгодни за себе си, а каквито купувачите на стоките им са готови да заплатят.

Принципи на пазарната размяна. Размяната на благата се базира на общовалидни принципи, два от които еквивалентност и възмездност- имат първостепенно значение. Актът покупко- продажба е икономически оправда, ако всеки участник в размяната получи равностоен еквивалент на своята стока. Той има смисъл, когато осигурява изгода и на двамата контрагенти.Нарушената еквивалентност деформира размяната във всички случаи, когато икономически не е мотивиран, и в подобни ситуации нейното следствие са неправомерни или спекулативни доходи.

Всяка пазарна сделка задължително предполага възмездяване разходите на производителя за сметка на приходите от продажбите на стоките. Възмезността обхваща широк спектър отношения.

"Обща икономическа теория" Първа част Микроикономика, Университетско издателство Икономически университет Варна, 1996 г.

Пазарната икономика не изключва възможността дадени стоки и услуги да се представят на отделни лица или групи хора безплатно. Разходите за тези услуги обаче се заплащат от държавата, т.е. потреблението им има опосредствуван възмезден характер. Ето защо популярния афоризъм "няма безплатен обяд" е друг израз на възмездния характер на пазарните отношения. Възмездността на размяната стимулира рационалното поведение на икономическите субекти и е бариера срещу безопасността и разточителното разходване на ограничените производствени ресурси.
"Всеки индивид, който се стреми само към своята собствена изгода, ... е воден от някаква невидима ръка,за да постигне крайна цел,която не е била част от неговото намерение...Преследвайки своя собствен интерес той често по по-действен начин служи на интересите на обществото,отколкото ако съзнателно се стреми към това."*

Пазарна инфраструктура. Размяната на стоките и услугите е акт, предполагащ множество обслужващи дейности. Те се обособяват в изключително самостоятелни сфери, чиито организационни звена олицетворяват съответните институти. Тяхното предназначение е да облекчават движението на стоките от мястото на производството до мястото на потреблението им- лично или производствено. Тези институти за рожба на пазара, множат се успоредно с развитието му и образуват неговата инфраструктура. Без тях пазарът не може да функционира пълнокръвно и да изпълнява с необходимия ефект ролята си в индивидуалното и общественото възпроизводство. Пазарната инфраструктура е съвкупност от институти, облужващи различни аспекти на реализацията- кредитиране, застраховане, информация, посредничество между продавачи и купувачи и др. Нейни елементи са борсите (стокиви, трудови, фондови), брокерски фирми, застрахователни дружества, небанкови финансови институти- инвестиционни и пенсионни фондове, институтите за информационно обслужване. Между отделните институти на пазарната инфраструктура съществува своеобразно "разделение на труда" и всеки от тях има свои периметър на действие.

Главни фукции на пазара.
Благодарение на пазарните сигнали за потребителското търсене,равнището и динамиката на цините , лихвените проценти , валутните курсове,стоковите запаси и др. Производителите поддържат стопанската активност за създаване на толкова продукция, колкото във всеки дадаен момент е необходима на обществото.Пазарът принуждава производителите да синхронизират своето поведение с фактическото състояние на стопанската конюнктура,т.е. регулира развитието на общественото производство.

В стремежът си да се окрепят на пазара производителите повишават производителността си на труда и понижават индивидуалните разходи чрез технологично обновявяне на производството.Осъществявяйки определена инвестиционна политика те преследват и други цели :завоюване на нови пазарни ниши,
Разширяване на пазарния радиус на производството и продажбите.по този начин те извършват алокация (разместване )на финансови ,материални и трудови ресурси,като реакция на очакваните промени в динамиката и структората на платежоспособното търсене.Пазарната аутация тласка работната сила към онези предприятия и отрасли,кадето заплащането е най високо, а капитала там , където притежателите на капиталови активи могат да получават по висок доход във вид на печалба, лихва , дивидент и рента.Следователно аукативната функция е друга главна функция на пазара.

В процеса на производството конкуренцията е благосклонна към един и неблагосклонна към други производители. Това означава, че пазарът изпълнява
*"Основи на икономическата теория".Част първа.Петко Чобанов,Издателство"Люрен"София 1991 г.
сънираща функция, т.е. провежда селективна операция:дава зелен семафон на инициативнити производители и с усет към новаторство,закрива пътя на инертните производители, непритежаващи качествата на адаптивност.Здравословното състояние на икономиката се подобрява и тя перманентно се освобождава "от неизлечимо боледуващите"предприятия.

Разграничаването между оказаните главни функции на пазара е условна, тъй като те преливат от една в друга.Регулиращата функция предполага алокационната.Пазарното приспособяване на производството към потреблението по необходимост сие съчетава с разместване на ресурсите,а иновационната политика е средство на пазарната алокация и е тясно свързана със съниращата функция.

Типология на пазара
Съществуват различни зависимости ,според които се класифицират раз-личните видове пазари.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар - функции, типология, механизъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.