Планиране на мрежите


Категория на документа: Други
ПЛАНИРАНЕ НА МРЕЖИТЕ

Планирането е оптимизационен процес на определяне:
* броя на централите в мрежата
* разпределението им по равнини в мрежата
* зоната на обслужване на всяка централа
* оразмеряване на преносните съоръжения по типове и количество
* оразмеряване на абонатната мрежа.

Всички тези параметри са взаимно обвързани (фигура 10.1)
Брой централи
Местоположение
на централите
Зони на обслужване
на централите
с. л. между централите
Абонатна мрежа
Преносни съоръжения
Фигура 10.1

Видове планиране
* дългосрочно ( 10 г.)
* средносрочно ( 5 г.)
* краткосрочно ( 2 г.)

Етапи на планиране:
* Събиране на данни и прогнозиране. Определяне на потребностите (прогнозиране) на база категории се-лища, среден трафик mErl/абонат по типове трафик (селищен, междуселищен, международен, различни услуги). Извършва се на база трафични измервания, икономически и демографски проучвания
* Изготвяне на трафичната матрица. Определяне на тра-фичния интерес между селищата (трафична матрица)
* Оразмеряване. Определяне на оптималната конфигу-рация на мрежата - брой равнини, брой централи по равнини, местоположение на централите, капацитети на централите (брой връзки между тях), типове и ка-пацитети на преносните системи между централите.

Планирането на междуселищната и селищните мрежи се извършва поотделно.

Планирането на мрежата се извършва с помощта на специализирана програмна система, която търси оптимална конфигурация и капацитети при най-ниска стойност на мре-жата, като се спазват изискванията за качество, техническите параметри и норми и възприетите правила за маршрутизация (обходи) (фигура 10.2).
стойност на централите и сградите
обща стойност
разходи
стойност на мрежата
между централите
стойност на абонатната мрежа
брой централи

Фигура 10.2

Програмната система проиграва десетки до стотици хи-ляди вариантни решения до достигане на оптимално реше-ние. Най-често се проиграват и експертни варианти за опре-делен брой възли с конкретна конфигурация и местополо-жение.

При планирането се съобразява: надеждността на про-пущането на трафика през мрежата, като се разпределя по директния път (В=20%), обходни пътища (3-8) и пътя на по-следния избор (1% до 0.1%). При планирането на преносните трактове се търсят минимум две независими физически тра-сета към дадено местоназначение. Предвижда се и 50% ре-зервираност на SDH преносните системи.

Преход от аналогова към цифрова мрежа
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на мрежите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.