Планиране на мрежите


Категория на документа: Други


Подходи на начално изграждане на цифровата мрежа:
* изграждане на цифрови острови - решава проблеми-те на конкретна географска област, но не осигурява подобрение на качеството при междуселищни и меж-дународни връзки, а по-скоро го влошава поради не-допустимо големия брой отсечки с аналогово-цифро-во преобразуване
* изграждане на насложена цифрова мрежа - най-често използваният метод за генерално решаване на пре-хода към цифрова мрежа; цифровизацията започва обикновено от транзитната равнина на мрежата (от-горе надолу) и изграждането на селищни цифрови централи в най-големите населени места за задово-ляване нуждите на бизнеспотребителите от качестве-ни и разнообразни съвременни телекомуникационни услуги (говор и данни).

Връзка между аналоговата и цифровата мрежа

Съгласуване

Връзката между двете мрежи се осъществява чрез "съ-гласуващи комплекти", наричани още "сигнални конвертори" и "аналогово.цифрови преобразуватели" (АЦП).

Тези съгласуващи комплекти могат да се включат в непосредтвена близост до аналоговите централи или до цифровите централи, което е известно съответно като:
АЦП
А-29
ЦАТЦ
2 Mbit/s
Фигура 10.3
съгласуване в далечния край - използва се най-често, тъй като осигурява 22-кратна икономия на ка-белни чифтове между централите (фигура 10.3); връз-ките от цифровата централа до изнесените в близост до аналоговата централи съгласуващи комплекти се осъществяват по цифрови преносни системи

- съгласуване в близкия край - използва се предим-но в случаите, където връзките от аналоговата до цифровата централа са осъществени по съществу-ващи аналогови преносни системи (фигура 10.4).
АЦП
ЦАТЦ
Фигура 10.4
А-29

Правила за взаимен достъп
- минимален брой точки за достъп между анало-говата и цифровата мрежа. С това се реализира съществена икономия на съгласуващи комплекти (сно-повете между двете мрежи се окрупняват и се гаран-тира максималната им използваемост). При бързото увеличаване на относителния дял на цифровата мре-жа поради нейното разширение и подмяната на ста-рите аналогови централи трафикът между двете мре-жи не се очаква да нараства.
- брой отсечки с аналогово-цифрово преобразува-не за всяка връзка (от абонат до абонат) - мак-симум 4; това гарантира необходимото качество на връзките (чуваемостта).

Обзор на методите за моделиране и планиране на мрежи за широколентов достъп

1 МОДЕЛИРАНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Местоположението на потребителите се определя върху цифрова карта.

Пример:

Цифрова карта, представяща географски данни на един регион.

Използват се два метода за моделиране местоположение на потребителите:

-В зони - Във възли

Абонатни зони

* Обикновено центъра на града е заобиколен от градски тип зони с висока абонатна плътност , докато крайните зони са приградски райони с по-ниска плътност
* Често абонатните зони са дефинирани съобразно зоните на централите
* Плътността на абонатите се дефинира за km2
* Всяка зона се описва със специфично съотношение между различните категории потребители

Абонати във възли
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на мрежите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.