Планировъчна схема на ресторант с 200 места и обзавеждане на топла кухня


Категория на документа: Други


 ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БИЗНЕС И КУЛТУРА" - ВАРНА
КУРСОВА РАБОТА ПО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
ТЕМА : ПЛАНИРОВЪЧНА СХЕМА НА РЕСТОРАНТ С 200МЕСТА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТОПЛА КУХНЯ.

ИЗГОТВИЛ : Стайко ДалевскиУвод

В периода на преход на страната ни към пазарно стопанство все повече се утвърждават и постоянно нараства ролята на отраслите и дейностите, пряко свързани с обслужването на личното потребление. Това се обуславя от обстоятелството, че те оказват силно влияние, както върху нарастването на икономическия растеж на страната, така и върху по-пълното и комплексно задоволяване на постоянно нарастващите разнообразни потребности на населението. Ориентацията на нашата страна към развитието на туризма и превръщането му в приоритетен отрасъл на икономиката, чрез който се привличат многобройни чуждестранни туристи, в още по-голяма степен засилва ролята на обслужващите дейности. Важна и все по-нарастваща роля сред тези отрасли и дейности изпълнява съвременното ресторантьорство и неговите структурни звена. Като основна дейност в съвременния туризъм то осъществява тази своя роля чрез създаването и предлагането на висококачествен ресторантьорски продукт.

Ресторантът е най-популярното заведение, в което се предлага на посетителите разнообразна и висококачествена храна и напитки, както и условия за развлечение и почивка, съчетано с висококачествено обслужване.

Преди проектиране на дадено заведение за хранене и развлечение е необходимо да се направи проучване на потенциалния пазар в две направления:

-да се анализират съществуващите други заведения за хранене и развлечение на територията, на която ще се проектира новото заведение;

-да се направят анкетни проучвания за желанията на потребителите за типа на проектираното заведение.

Проектирането и дизайна на заведението за хранене преминава през следните основни етапи: разработване на концепция и идеи; маркетингово проучване; планиране на финансирането; избор на местоположение; определяне капацитета на заведението; прогноза за развитие; създаване на меню; стоки, съхранение и организиране на продажбите; избор на форма на обслужване; дизайн на търговската зала; организация на производството и обслужването; ценообразуване; избор на строителни материали и конструкция, методи на строителството; избор на обзавеждане и планировка; определяне на работните места и проходи.

При проектиране на заведения за хранене се правят редица изчисления, които дават възможност да се определи необходимата площ на производствени, търговски, складови и административно-битови помещения. Определя се също необходимото технологично обзавеждане, ВиК, осветлението, отоплението, както и организацията на работата.

След направеното маркетингово проучване, реших проектираното от мен заведение за хранене да е класически ресторант, намиращ се в град Варна. Името му ще бъде "Магнолия" и е с категория от три звезди. Ресторантът е с 200 места и предлага ястия от типично българската кухня, както и класическа кухня. Предлага меню за свободна консумация. Ресторантът предлага широк асортимент от висококачествена кухненска и сладкарска продукция като основни ястия и специалитети, тестени изделия, плодове и десерти, безалкохолни и алкохолни напитки. Ресторантът създава добри условия за хранене и развлечение. Обслужването на гостите се осъществява от високо квалифицирани сервитьори. Заведението ще работи от 09:00 до 24:00, като натоварването ще е най-вече часовете от 12:00-14:00 и 19:30-24:00.

1.Складова база

Складовите помещения служат за съхранение на получените суровини, хранителни стоки, полуфабрикати и готова продукция до момента на тяхната преработка и употреба. Въз основа на определените количества за деня и за съхранение, необходими за производствената дейност, се определя складовата база. Складовите помещения трябва да създават оптимални условия за най-пълно запазване на хранителните и вкусови качества на продуктите. Това зависи в голяма степен от температурата,влажностният режим и кратността на въздухообмена в складовите помещения.

При проектирането трябва да се имат предвид по-важни изисквания към складовите помещения:

* Да бъдат в пряка връзка с помещенията за подготовка и обработка на суровините и полуфабрикатите;

* Да запазват качеството на продукцията, като осигуряват най-добър режим на съхранение;

* Обзавеждането им да позволява последователно изпращане на продуктите за преработка по реда на тяхното доставяне;

* По всяко време да е възможен контрол за подредените стоки; вътрешно-складовото движение да не налага промяна в опаковката на стоките до момента на тяхната преработка.

В зависимост от температурата на съхранение, складовите помещения се разделят на охлаждаеми и неохлаждаеми.

Охлаждаеми складови помещения:

* Хладилна камера птици.

* Хладилна камера риба.

* Хладилна камера мляко.

* Хладилна камера месо.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планировъчна схема на ресторант с 200 места и обзавеждане на топла кухня 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.