Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите, мярка 12


Категория на документа: Други


 Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите

Мярка 12

Член 30 от Регламент (ЕО)1305/2013

Член XX от Регламент на Комисията [...]

1. Правно основание
Мярка "Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите" се прилага в съответствие с членове 30 от Регламент 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане развитието на селските райони от ЕЗФРСР и за отмяна на Регламент 1698/2005.
Изискванията за спазване на кръстосаното съответствие са в съответствие с член 93 на Регламент (ЕС) 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (EО) № 165/94, (EО) № 2799/98, (EО) № 814/2000, (EО) № 1290/2005 и (EО) № 485/2008 на Съвета.
Териториите, попадащи в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз - Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана кратко Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана кратко Директива за птиците). Изискванията на двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през август 2002 г. с последни изменения от 26.07.2013 г. Според него в страната тези места се обявяват за защитени зони като част от екологична мрежа Натура 2000.
Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС е изцяло въведена в националното законодателство, като почти всички изисквания на директивата са отразени в Закона за водите (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., с последни изменения в ДВ, бр. 103/29.11.2013 г.). Близо 75% от дължината на реките в страната е в състояние, което отговаря на нормираните показатели за добро качество на водите. Съгласно Законът за водите плановете за управление на речните басейни са разработени и одобрени от МОСВ на 22.03.2010 г.

2. Общо описание на мярката
България е страна с изключително богато биоразнообразие и е на второ място в ЕС по процент от националната територия, която е в Натура 2000 (33,34%).
Към края на 2013 г., броят на определените защитени зони от мрежата "Натура 2000" в България, съгласно Директивата за птиците е 119 с обща площ 2 267 624 ха (22,7 % от територията на страната), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за местообитанията е 233, с обща площ 3 330 101 ха (30 % от територията на страната). Предложените зони за България се оценяват като достатъчни по отношение на представителността на видовете и местообитанията.
Към момента са изготвени проекти на планове за управление на пет от обявени защитени зони, които се очаква в най-скоро време да бъдат одобрени.
Мярката ще допринесе за опазването на биологичното разнообразие в България чрез опазването на видовете и местообитанията в естествената им среда (in situ). Освен това ще доведе и за намаляване на емисиите на опасни вещества във водите; за подобряване опазването на водите в качествено и количествено отношение; за осигуряване устойчивото използване на водите; за допринасяне за контрола на трансграничните проблеми с водите; за опазването на водните и земните екосистеми и влажните зони, зависещи директно от тях; за опазването и развитието на потенциалното използване на водите на Общността; за осигуряването на снабдяването с питейна вода на населението.
При наличие на забрани и ограничения за земеделска/горска дейност в Плановете за управление на защитените територии по Натура 2000 и Плановете за управление на водните басейни ще бъдат компенсирани земеделски/горски стопани за направени разходи и пропуснати ползи.

3. Обхват, ниво на подпомагане и допустими бенефициенти
3.1. Под-мярка 12.1. "Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000"
Обхват
Обхватът на тази под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
Ниво на подпомагане
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013.
Допустими бенефициенти
Допустими за подпомагане по тази под-мярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
Допустими видове дейности
Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000.
Допустимите разходи:
* Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
* Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
* Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/планове за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.
Условия за допустимост
* Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
* Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК;
* Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.

Суми и процент на подпомагане
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
- максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години
- максимум 200 € на хектар на година.
Бюджетът на тази под-мярка е в размер на левовата равностойност на 51 867 572 евро.
Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85 %.
Принципи по отношение на поставянето на критерии за подбор
Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).

3.2. Под-мярка 12.2. "Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плащания по натура 2000 и рамковата директива за водите, мярка 12 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.