Почва. Почвено плодородие. Почвообразувателен процес. Състав, структура и свойства на почвата.


Категория на документа: Други


ПОЧВА.ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ.ПОЧВООБРАЗУВАТЕЛЕН ПРОЦЕС.СЪСТАВ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА ПОЧВАТА

ХЕРБИЦИД - плевели

Фунгициди - болести

ИНСЕКТИЦИДИ - насекоми

ЗЕМЯ - почва , климат,релеф
ПОЧВА - повърхностен обработваем почвен слой, който притежава качество наречено : почвено плодородие
ПЛОДОРОДИЕ - свойствата на почвата да осигурява Н2О , въздух и хранит. В-ва , топлина за оптимален растеж и развитие на растенията.
ПОЧВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС засягащ почвообразувателната скала ,организмите, климата и възрастта на територията
Самата почва представлява открита многофазна ,полифункционална с-ма , а опазването на почвите се дефинира като засяга няколко функции на самата почва.Те са:
- Разлагаща
- Филтрираща
- Осигуряване кръговрата на в-вата
- Производствеността
Като за основно средство за производство земята притежава специфичното с-во плодородие и намира израз в различните си равнища на плодородие, което дава възможност за отглеждането на различни земеделски култури, които в зависимост от биологичните си изисквания проявяват специфични почвена избирателност. В България са известни 68 почвени единици , като в нито една европейска държава няма това широкообхватно многообразие.Основните фактори за образуването на почвата включват 2 групи:
- ПРОЦЕС НА ИЗВЕТРЯНЕ НА СКАЛИТЕ - процесите протичат едновременно. Ролята на тези процеси е еднообразна . Скалата се отличава от почвата по това че тя не е водопропусклива. За да се превърне в почва трябва да протекат 2 процеса : на изветряне и почвообразуване . Самото изветряне моье да бъде няколко вида : физично, химично и биологично
- ПОЧВООБРАЗУВАНЕ - процес свързан с превръщането на твърдата скала , претърпяла процеса на изветряне , постепенно преминала към физическо изменение ,раздробяване и преразпределение на изветрителните продукти . Върху самия процес най-активно влияние оказва антропогенната дейност свързана с дейността на човека. Начините по които човекът влияе в/у този процес са: изсичане на горите,напояване, отводняване,ерозионни процеси идр. Главните фактори оказващи влияние в/у цялостния почвообразувателен процес са:
o Почвообразувателни скали
o Климат/релеф
o Възраст на почвата
Има 2 вида плодородия:
ЕСТЕСТВЕНО - в резултат на почвообразувателния процес не засегнато от човека
ЕФЕКТИВНО - плод на активната намеса на човека

Различаваме 3 основни фази в отношение на почвената среда :твърда, течна и газообразна

ТВЪРДА - изградена 80 - 90 % от различни минерални агрегати, много по-малко органична .Почвените агрегати се обединяват в 4 основни фракции:
* Камъни - > 1мм
* Пясък - 0,05 - 1 мм
* Прах - 0,01 - 0,05 мм
* Ил (ила) - < 0,01 мм
В зависимост от това какво е участието на физическата глина , различаваме 2 групи механични фракции:
o Физически пясък 0,01 >
o Физическа глина 0,01 <
КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАЧИНСКИ - в зависимост от %ното съдържание на физическата глина :
- 0 - 10 % песъчливи почви
- 10 -20 % песъчливо глинести
- 20 60 % глинесто песъчливи
- Над 60 % глинести

СТРОЕЖ НА ПОЧВАТА

А
В
С


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Почва. Почвено плодородие. Почвообразувателен процес. Състав, структура и свойства на почвата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.