Подходи към вземане на решения


Категория на документа: Други


Тема 6. " Капаните в процеса на разработване и вземане на управленски решения

6.1.Значение на пропуски в поведението при ВРУР

Какво е управленско решение?

Всяко управленско решение е отговор на възникнал проблем. То е моделът,начинът за неговото разрешаване. Ето защо от първостепенна важност е в каква степен управленците са идентифицирали проблема, как са го разбрали, дали са насочили правилно усилията на организацията за неговото разрешаване. Практиката изобилства от случаи, при които усилията се насочват в погрешна посока и по този начин се хабят /изразходват непродуктивно/ ресурси.

• действителен проблем • псевдопроблем

• проблем • симптоми /сигнали за/проблема

• най - важен проблем • второстепенен, маловажен

• причини за проблема • проблемът като следствие

• цялостно възприемане/разбиране на проблема• частично, едностранчиво възприемане/ разбиране на проблема

• обективност • субективност

• рационален подход към проблема • емоционален подход към проблема

През какви етапи се преминава за да се вземе едно управленско решение?
Етапите, през които се минава при вземане на решения са :
1. Проучване.Вземащия решение трябва да разбере за съществуването на проблем, който изисква някакво решение. Необходимата информация трябва да бъде представена по начин насочващ към проблема.
2. Анализ. Трябва да се обмислят различни решения към проблема. Това вкл. Определяне областта на приемливите решения и участието на всяко от тях. На този етап е необходимо да се осигури информация, която да подпомогне вземащия решение в предсказването и оценката на тези участия.
3. Избор. Тук се вкл. Изборът м/у различни алтернативи, изследвани на предишния етап. Ако е направен пълен анализ на възможностите за избор, този етап е лесен. В противен случаи вземащият решение трябва да избира м/у непълни и може би несравними по м/у си алтернативи
4. Реализация. Изпълнява се избраното решение.

Всеки от нас е страдал от объркаността и хаоса в някоя фирма който може да се дължи на какви ли не причини. Най- често обаче това се дължи на различни пропуски. За какви типове пропуски се сещате?
1. Пропуски в мисленето, най-вече по посока на прекаленото ударение върху един елемент.

Начинът на мислене на хората - в индивидуален и в колективен план в рамките на организацията, се отразява върху вземаните от тях решения по неясен и труден за възприемане начин.

Начинът на действие на човешкия мозък може да ви отведе към редица капани, които ще избегнете само ако знаете за тяхното съществуване и ако предварително определите кои от тях биха повлияли на мисленето ви.

2. Пропуски в лидерството, изразяващи се в слаб мениджмънт, мотивация на хората и изпълнение на взетите решения.
3. Културни пропуски, свързани със средата, в която действа организацията

6.2. Капаните в процеса на вземане на решения

Можете ли да кажете на какви капани може да попадне един лидер при вземането на управленско решение?
1. Капан на котвата
Това е склонността на ума да дава прекомерно тегло на първата информация, която получава по даден въпрос. С други думи, първите впечатления, оценки или данни предопределят последващите разсъждения и преценки.

Каква е причината за да се стига до този капан?

Защото първоначалната информация винаги ни се струва по-важна от всичко останало и убива способността ни да правим ефективна оценка на ситуацията.

Какво трябва да направи мениджъра за да избегне капана?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подходи към вземане на решения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.