Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа


Категория на документа: Други
Глава І
Същност на маршрутизирането

Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа

Какво осъществява процеса на маршрутизация в една LAN мрежа ?
За да бъде даден отговор на този въпрос, трябва да бъдат разгледани различните мрежови модели изграждащи стандарнизация по отношение на мрежовото взаимодействие при пренасяне на какъвто и да било вид информация между източник и получател.

Работата в средата на мрежите се основава на модели, съставени от различни нива и слоеве, всеки от които извършва различни мрежови функции. Много са причините, поради които се налага използването на подобни модели:

* Тези модели имат за цел да разделят функциите на дадена мрежова операция на просто елементи;

* Дават възможност на производителите за концентрация върху разработката и проектирането в определени специфични области;

* Всяко ниво е независимо от промените осъществени от другите нива в мрежата. То има единсвено връзка с нивата под и над него.

* Осигурява една надеждна среда за проектиране.

* Разделя цялостните свойства на мрежите на мрежите на сравнително по-лесни подмножества мрежови операции.

Два са основните модели които ще бъдат разгледани - OSI (Open System Interconnection) основа на мрежовото моделиране и TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), заменил OSI модела в днешните бързо развиващи се мрежови комуникации.

1.1 OSI модел

През 1980г. Международната Организация по Стандартизация (ISO) осъзнава нуждата от създаване на мрежови модел, позволяващ на производителите да създават съвместими мрежови решения. За целта ISO създава модел познат като Open System Interconnection (OSI). Дори и след създаването на други мрежови модели, те винаги ползват за база този OSI модел.

OSI модела включва 7 нива :

* Аpplication - Приложно;

* Presentation - Представително;

* Session - Сесийно;

* Transport - Транспортно;

* Network - Мрежово;

* Data Link - Канално;

* Physical - Физическо;

Всеки слой на OSI модела изпълнява конкретна задача в процеса на мрежовата комуникация , след което предава информацията нагоре или надолу към следващия слой (в зависимост от това дали нивото функционира в предаващия или в приемащия потребителски компютър. Тъй като информацията се предава през нивата, всяко ниво добавя своя собствена информация под формата на header ( заглвана инфомация ) на по-долното ниво ( фиг.1.1). Този header бива добавян пред оригиналните данни.

Процесът на комуникация между нивата работи по следния начин: първо от изпращащата страна дадено приложение създава пакет от данни, които трябва да бъдат предадени по мрежата. След това те биват препратени на приложния слой от мрежовия компонент на съответната операционна система.

Когато данните преминат през нивата, те биват капсулирани и затваряни в рамките на по-голяма единица, тъй като всяко ниво добавя header информация. Когато данните достигнат приемащата машина, процесът се извършва в обратен ред: данните се предават нагоре през всяко ниво, но в процеса на изкачване на нивата, капсулираната информация постепенно бива премахвана, ниво по ниво, в обратен ред на реда, в който е била добавяна.

Каналния слой е този който в приемния край чете и сваля header-а, добавен от същия този слой на изпращащата страна. Като следваща стъпка, мрежовия слой на приемащата среда обработва информацията в header-а, добавен от съответния слой на изпращащата машина. Всяко ниво на модела комуникира със съответното ниво от другата страна. Когато пакетите от данни успешно предминат целия път през нивата на приемащата машина, цялата header информация бива премахната и данните се възтановяват в тяхната оригинална форма, тоест както са оформени и създадени от софтуерния продукт на изпращатата машина.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поглед в областта на маршрутизирането на LAN мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.