Показатели за рентабилност, за платежоспособност и за качество на банковите активи на банка за периода 2009-2012г.


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА "Въведение в банковото дело"

на Ваня Христова Стефанова, специалност "Финанси", задочно обучение, факт.№4224

Показатели за рентабилност, за платежоспособност и за качество на банковите активи на ProCredit Bank за периода 2009-2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод - .................................................................................................................................стр.3
2. Аналитична част - ............................................................................................................стр.5
3. Ивод - .................................................................................................................................стр.9

УВОД

ПроКредит Банк България е част от групата ПроКредит, която се управлява от ПроКредит Холдинг - компания-майка със седалище във Франкфурт. ПроКредит Холдинг е едноличен собственик на ПроКредит Банк България.

ПроКредит Банк България е основана през октомври 2001 г. от група международни инвеститори, ориентирани към развитието на предприемачеството, много от които днес са акционери в ПроКредит Холдинг.Тяхната цел била да се създаде нов вид финансова институция, която по социално отговорен начин да обслужва нуждите на малките и много малките предприятия.Основната им цел не е да умножат краткосрочно печалбата си, а по-скоро да навлязат и разширят дейността си във финансовия сектор и да допринесат за дългосрочното икономическо развитие при постигане на устойчива възвръщаемост на инвестицията. Собственият капитал на банката към края на 2012 г. е в размер на 80,1 милиона евро.

ПроКредит Холдинг е компанията-майка на група от 22 ПроКредит банки. ПроКредит Холдинг е основан през 1998 г. под името Micro Investitionen AG (IMI) от водещата консултантска компания IPC.
ПроКредит Холдинг се ангажира с разширяването на достъпа до финансови услуги в развиващите се страни и икономиките в преход, създавайки група от банки, които са водещи в предоставянето на разумни и прозрачни финансови услуги за много малки, малки и средни предприятия, както и за населението в страните, в които работят.Освен че предоставя капитал на своите дъщерни банки, ПроКредит Холдинг осигурява развитието на банките ПроКредит и техния висш ръководен състав, като подпомага банките във всички ключови сфери на дейност, включително банкови операции, човешки ресурси и управление на риска. Това е гаранция, че корпоративните ценности на ПроКредит, най-добрите международни практики и принципите на управление на риска от Базел III са наложени в цялата група и са в съответствие със стандартите, установени от немските надзорни органи.

Групата ПроКредит се състои от 22 банки и финансови институции, предлагащи банкови услуги основно в икономики в преход и развиващи се страни в Източна Европа, Африка, Латинска Америка, а така също и в Германия. Историята на ПроКредит групата е богата и е положила основите на това, което е днес. Първите банки ПроКредит са създадени преди повече от десет години с цел да повлияят значително върху развитието на бизнеса чрез насърчаване растежа на малките предприятия и предлагайки атрактивни депозитни услуги, които да дадат възможност и да окуражат физическите лица и семействата с ниски доходи да спестяват. През годините групата се разраства значително и днес в повечето от страните, в които осъществява дейност, е една от водещите институции, предоставящи банкови услуги на малкия бизнес.

Организационната структура на ПроКредит банк е съставена така, че да подпомага изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. На ниво централно управление, бизнес отделите работят върху развитието и приложението на банковата стратегия за посрещане нуждите на много малкия, малкия и средния бизнес, докато отдел Физически лица е съсредоточен върху изграждането на взаимоотношения с частни клиенти. Процесът на подбор на служители е сериозен. Чрез него се цели да се открият тези кандидати, които освен техническа подготовка, имат вътрешната мотивация да работят за етична финансова институция, ориентирана към развитието на бизнеса и, за които положителният ефект от работата им за обществото е по-важен от личната финансова изгода.От юли 2012 г. всеки потенциален служител на банката преминава шестмесечен курс на обучение - Програма Млад Банкер. Това е уникална възможност и за кандидатите, тъй като имат достатъчно време, за да преценят до колко техните личностни качества и способности съответстват на специфичния "начин на работа на ПроКредит".

Мисията на ПроКредит Банк е ясно формулирана и реалистична. ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. В кредитирането се концентрират върху малкия и средния бизнес, тъй като са уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.
ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това, тя се концентрира върху отговорното банкиране и изграждането на спестовна култура сред своите клиенти. Нейните акционери очакват адекватна възвръщаемост на инвестициите, като краткосрочното максимизиране на печалбата не е приоритет. Те инвестират усилено в обучението на своите служители с цел да създадат приятна и ефективна работна атмосфера и да осигурят възможно най-дружелюбното и компетентно обслужване за своите клиенти.

Основните маркетингови и фирмени цели на Прокредит Банк се акцентират и се връщат основно към бизнес мисията на Прокредит - отговорното банкиране и създаването на спестовна култура към клиентите. Чрез отговорното банкиране ПроКредит Банк поема отговорност за самият клиент като се поставя на неговото място и заема позициата на неговото положение. Тези цели на фирмата са състоятелни по отношение на фирмената позиция, ресурсите с които разполагат и възможностите.

Основните принципи - ПроКредит Банк е банка на обикновения човек и техните продукти са от хора за хора", а не от бизнес към потребител".Спазват и се придържат към шест основни ценности в тяхната дейност.
Прозрачност: Дава пълна и изчерпателна информация както на своите клиенти и на широката общественост, така и на своите служители.
Култура на отворена комуникация: Те са открити, честни и конструктивни в отношенията с клиентите и помежду си. Решават работните конфликти професионално, стараейки се да намирят решения, които да удовлетворяват клиентите и Банката.
Социална отговорност и толерантност: Дават на клиентите си разумни съвети, оценявайки тяхното икономическо, финансово състояние и възможности. Съобразно техния потенциал и нужди им Прокредит предлагат най - подходящия за тях продукт. Изграждането на спестовна култура е една от водещите цели на Банката. Те проявяват уважение и честност в отношенията си със своите клиенти и служители, независимо от техния произход, цвят, език, пол, религиозни и политически убеждения.
Ориентация към качественото обслужването: Всеки клиент получава, компетентно и внимателно обслужване, независимо от мащаба на бизнеса си. Техните служители се стремят да разберат нуждата на клиента и да намерят най - доброто за него решение.
Високи професионални стандарти: Всеки служител носи отговорност за качеството на работата си, като се стреми непрекъснато да я подобрява.
Висока степен на професионална ангажираност: За Прокредит, нейните клиенти не са просто работа". В отношенията си с тях, те се стремят да надхвърлят техните очаквания и да изградят взаимно доверие, предоставяйки им най - доброто обслужване. Непрекъснато се учат и развиват с клиентите си, защото заедно постигам поставените цели.

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Типично за обичайните търговски банки е да предлагат заеми и кредити на корпоративния бизнес големи кредити за големи предприятия. Всеки един бизнес попаднал в скалата на дребните предприемачи обикновено се състои от потребителски кредити и заеми на работещи хора. Бизнес философията на ПроКредит Банк е потребителските кредити , които не са приоритет на правителството на бедните страни или правителства на страни с преходна икономика, но все пак много банки фокусират вниманието си върху този сегмент (пазарен дял) и често по един обществен и безотговорен начин. Заеми които не са били познати могат лесно да породят задължения (дългове) които даденото домакинство не може да си позволи, особено в случаите когато кредиторя ги направи лесно достъпни за тях.

Главните продуктите, които ПроКредит Банк предлага са продукти по депозити (депозитни) и кредитни линии (кредитни). Те са предназначени да помагат на потребителя и неговото семейство, успешно да управлява своите финансови средства по възможно най-лесния начин.В Прокредит нуждите на потребителят са винаги на първо място. Тя предлага разнообразие от спестовни възможности за потребителя и неговото семейство, които са адаптирани за неговите нужди. Те предоставят гъвкавост, както и добра възвръщаемост на инвестицията.Като финансов партньор на фирмите, ПроКредит Банк има целево разработените кредитни продукти които се предоставят предимно на малките и средни фирми, работещи в сферата на производството, търговията и услугите. Технологията за отпускането им позволява гъвкаво решение и определяне на удобни схеми за обслужване и погасяване на кредита.

Като финансов партньор на частните лица, ПроКредит Банк предлага следните видове кредитни линии:
- Потребителски кредити
- Жилищни кредити
- Кредит ремонт
- Кредит Енергийна ефективност
ОвърдрафтиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за рентабилност, за платежоспособност и за качество на банковите активи на банка за периода 2009-2012г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.