Полезен модел


Категория на документа: Други


 Полезен модел - Полезни модели са самостоятелни модели на индустриалната собственост посочени още в Парижката конвенция. Тяхната правна закрила по подобие на изобретенията се удостоверява с патент. Той е известен като "малко изобретение"

Исторически погледнато полезните модели се появили като самостоятелни обекти на индустриалната собственост след изобретенията. Идеята за тях е дошла когато се е видяло, че има много интересни технически предложения свързани с конструкцията на изделията, безспорно нови и промишлено приложими, които не могат да бъдат признати за изобретения. Приложното поле на малки приложни форми са преди всичко технико-конструктивни решения. От полезните модели в нашия закон се разбират обекти с конструктивно-технико особености отнасящи се до усъвършенстване на конструкцията, формата или пространствено съчетаване на елементите на изделие, инструменти, устройства или техните части с производствено или битово предназначение, които отговарят на трите кумулативни изисквания: новост, изобретателска стъпка, промишлена приложимост. Типични полезните модели са инструменти, битови уреди, градински сечива и др. Към полезните модели са технически играчки, запалки, пепелници, свещи и др. битови предмети. Хранителните стоки и лекарства не могат да бъдат патентовани. Те могат да получат прана закрила само ако с тяхната пространствена форма се цели по-добра практичност на ползването, по- добро съхранение и т.н. Веществата като течности не могат да бъдат закриляни като полезните модели само вещества и материали, които чрез пространствено движени постигнат технически ефект подлежат на патентоване. Изискване за пространствена форма при полезните модели довежда често до смесването му с промишления дизайн. Разграничаването между двата обекта се състои в това, че докато при полезния модел пространствената форма води до конструктивно-технически обект, при промишления дизайн формообразуването преди всичко се търси в областта на естетиката. За да може полезния модел да бъде патентован той трябва да отговаря на кумулативните изисквания. Полезния модел е нов когато не е част от състоянието на техниката. Преценката за новостта на заявен полезен модел се извършва като се сравнява с друг обект със същото предназначение известен от състоянието на техниката. Полезните модели имат изобретателска стъпка когато лице с обичайни знания и умения в дадена област не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката. Тук обаче критерии за изобретателска стъпка е занижен във сравнение с този критерии прилаган към изобретение. Съществува разлика в преценката на изобретателската стъпка на един полезен модел и едно изобретение. Изобретението притежава изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаването, съответно приоритетната дата. Терминът "очевиден начин" означава, че изобретението следва явно или логично от състоянието на техниката т.е. изисква познания, надвишаващи познанията, присъщи за специалиста в областта. Полезният модел притежава изобретателска стъпка, когато отговаря и на някои от следните "вторични или обективни критерии":
-осигурява поне едно техническо предимство, което е ново и неочаквано областта и може да се свърже с един или повече технически признаци, включени в претенциите;
-решава определен проблем, който сам по себе си е нов, дори и когато решението е очевидно;
-решава технически проблем, стоял дълго време пред работещите в областта или удоволетворява отдавна съществуваща потребност;
-съществуват данни за бърз търговски успех и се установи, че успехът се дължи на техническите признаци на полезния модел, а не благодарение на рекламта и начина на продажбата му;
-усъвършенства продукта

Регистрацията на полезните модели се извършва въз основа на заявка, съдържащо заявление, описание, чертежи, претенции, реферат и декларация за платени такси. Описанието съдържа наименование, приложение, примери за изпълнение разкриващи техническата му същност. Претенциите определят обекта за които се иска закрила те трябва да са точни и ясни и да съответстват на описанието. Според признаците разкривани в претенциите се преценява дали полезният модел съдържа трите кумулативни изисквания. Реферата съдържа кратко описание на полезните модели, за което се иска закрила след като са оформени тези документи за заявката се проверява дали отговаря на изискванията от закона. Ако проверката мине успешно се преминава в следващата стъпка, а именно дали представения полезен модел не подлежи на обекти изключени от тези модели. Полезният модел се вписва в Държавния регистър и се издава патента. Спрямо полезните модели се изисква по-малка степен на техническо творчество, сроковете на закрила са по-къси.

Според Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) срокът за полезен модел според чл.74 е 4 години от датата на подаване на заявката като този срок. може да бъде удължен още два пъти по 3+3=10 год. Молбата за всяко продължение се подава през последната година на предходния период на действие на регистрацията.Полезният модел запазва действието си при пропускане на срока, ако до 6 месеца след изтичането му притежателят подаде молба и заплати таксата в двоен размер.
Един полезен модел трябва да се отнася към областта на техника, да решава технически проблем и да притежава технически признаци.Поради това не се считат за полезни модели открития, научните теории и математически методи, резултати от художествено творчество, плановете ,правилата и методите за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми както и представянето на информация. ЗПРПМ определя, че промишлено приложими са полезните модели, чийто предмет може да бъде произведен или многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. Изискването предметът на полезния модел да бъде произвеждан или многократно използван означава, че той трябва да бъде обективно осъществим.Неосъществими са полезни модели, които съдържат съществени грешки или са в разрез с обективните научни и технически познания. При преценка на промишлената приложимост трябва да се има предвид, че като доказателства за противоречие с научните и техническите познания могат да се използват и документи, публикувани след приоритета на заявката. Решението е промишлено приложимо, ако отговаря на следните изисквания:

1. Да съдържа указания за техническите средства, с помощта, на които се постига задачата за полезния модел.
2. Да бъде осъществимо в момента или при създаване на благоприятни условия за това.
3. Да бъде работоспособно.
4. Да бъде възпроизводимo.
С регистрацията на полезен модел заявителя получава изключително право да произвежда продуктите, да го предлага за продажба, да търгува с него, да го използва и съхранява с цел предлагане, продажба или използване. Всеки друг, които извършва такава дейност нарушава правата на притежателя. Притежателят може да търси обезщетения за беди, и законово решение за преустановяване на нарушението.
Документа удостовераващ закрилата като полезен модел е Свидетелсство за регистрация на полезен модел,то е със силата на патент и предоставя изключително право върху регистрирания полезен модел. Субект-носител на изключителното право е заявителят.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Полезен модел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.