Политическа система на Eвропейския съюз


Категория на документа: Други


Политическа система на Европейския съюз

По своята същност Евр.съюз не е нито конфедерация, нито федеративна държава. Той представлява структура от нов тип, която не се вмества в нито една правна категория. Той се основава на уникална в историята политическа с-ма, която се развива повече от половин век.

ЕС е резултат на процес на доброволна икономическа и политическа интеграция м/у държавите на Западна Европа. Този процес започна с включването на шест държави, които създават нов тип на у-ние на общите си интереси главно по пътя пол. Интеграция. Това става с договора в Париж на 15.02.1951 и влиза в сила през 1952г. Германия, Франция, Италия, Белгия, Люксембург и Нидерландия образуват Евр.общност за въглища и стомана. През 1973г. се присъединяват Великобр, Дания и Ирландия. През 1981г Гърция. През 1986г Испания и Португалия. През 1995г Австрия, Финландия и Швеция. През 2004г Ест,Лит,Лат,Кипър,Малта,Полша,Чехия,Словения, Словакия и Унгария. През 2007г България и Румъния. През 2013 Хърватия.

Създаването на ЕС е един уникален експеримент. Политическата с-ма на всяка държава включва : държава, пол.партии, неправителствени орг. За разлика от пол.с-ми в отделните страни, ЕС е пол.с-ма без държавата. В края на 20 и началото на 21в. политическата с-ма на ЕС е силно децентрализирана и автономизирана и се основава на доброволното включване на страните членки. Макар и в съюз, те си остават независими суверенни държави, но обединяват суверенните си права, за да придобият световно влияние и сила, каквито не никоя от тях не би могла да постигне сама.

Институции на ЕС
Те представляват триъгълник, който свързва три институции. Освен тях ЕС има и други. Този триъгълник изработва законите и политиките, които се прилагат в целия ЕС. Като правило ЕК предлага новите закони, а парламентът и съветът ги приема.

Съвет на ЕС - той е законодателният и изпълнителният орган на ЕС. Съветът е главната институция на ЕС, която приема решения. Когато заседава на ниво премиер-министър или държавна глава, той се нарича Евр.съвет. Когато заседава на ниво министри, се нарича Съвет на ЕС. На всяко заседание присъства по един министър на всяка държава членка. На всеки обсъждан въпрос присъства съответния министър. Седалището му е в Брюксел.

Държавите членки приемат председателството на съвета на 6 месеца на ротационен принцип. Съветът заседава около 4 пъти годишно и има 6 функции:1-приема законите на ЕС; 2-координира икономическите политики на държавите членки;3-сключва м/унар.споразумения м/у ЕС и държави извън него; 4-приема бюджета съвместно евр.парламент; 5-определя и провежда общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС; 6-координира връзките м/у националните съдилища и полицията по наказателно-правни проблеми.

Съветът на ЕС представлява правителствата на държавите членки. В момента председател на съвета е Херман ван Ромпьой.

Освен тези два съвета (Евр.съвет и Съвет на ЕС) съществува още един - Съветът на Европа. Това не е институция на ЕС, а м/управителствена организация от 1949г. и има за цел защитата на човешките права, насърчаване на културното многообразие в Европа и борба с расови предразсъдъци и нетърпимост. Сега Съветът на Европа обединява 48 държави, заедно с 28-те държави членки на ЕС. Седалището му е в Страсбург.

Европейски парламент - той представлява гражданите на ЕС. Председател е Мартин Шулц. Той има три основни функции:
* Законодателна - приема законите съвместно със съвета. Седалището е в Страсбург, там той заседава 4 дни всеки месец. Парламентарните комисии заседават в Брюксел, а генералният секретариат в Люксембург. Изборите за Евр.парламент се провеждат на 5 години с пряко гласуване на гражданите. Числеността на ЕП е около 780;
* Контрол над Евр.комисия и всички институции;
* Приема бюджета на ЕС заедно със Съвета и контролира всички разходи. Към ЕП има 24 комисии, които подготвят неговите заседания.

Европейска комисия - тя е политически независима от държавите членки и защитава интересите на целия ЕС. Във всяка държава законите се приемат от парламента( законодателна власт). Изпълнителната власт е правителството и прилага законите. Има и съдебна власт. ЕК играе роля на изпълнителна власт и има следните функции:
* Предлага новите евр.закони като ги предлага на парламента и съвета;
* Отговаря за изпълнението на парламента и съвета, т.е. тя е изпълнителният орган на ЕС; управлява бюджета и ежедневната работа на ЕС;
* Следи спазването на евр.законодателство заедно с евр.съд;
* Представлява ЕС на м/унар. Сцена и води преговори за споразумения м/у ЕС и др. държави;

Комисията включва по един член от всяка държава, които се наричат комисари. Повечето са били министри или са заемали различни политически постове в своите национални държави, но като членове на К те работят в интерес на ЕС като цяло и не могат да получават указания от своите национални правителства. Политически К е отговорна пред евр.парламент, който може да я разпуска или да ѝ гласува вот на недоверие. Държавите членки номинират нов председател на К, след което той се одобрява от парламента. Новият председател предлага комисарите, които минават процедура на изслушване пред парламента. Ежедневната работа на К се осъществява от служители, експерти, преводачи, секретариат, общо 36 генерални дирекции с около 23 хил. души. Седалището на К е в Брюксел, но тя има офис в Люксембург и свои представителства във всички държави членки и други страни. Председател на ЕК е Жозе Мануел Дурао Барозо. Според договора от Лисабон (2010г.) комисията има зам.председател, който е върховен представител на ЕС по сигурността и външната политика. Това е Катрин Аштън.

Заедно с тези 3 основни институции ЕС има и други институции и органи:
* Съд на европейските общности - съставен е от по един съдия от всяка държава членка плюс 8 генерални адвокати. Задачата на съда е да следи спазването на евр.законодателство. Седалището е в Люксембург. Мандатът е 6г.
* Европейска сметна палата - създадена е през 1975г със седалище в Люксембург. Съставена е от по един член от всяка държава членка с мандат от 6г. Тя проверява редовността и законосъобразността на приходите и разходите на ЕС и следи финансовото у-ние на бюджета;
* Евр.икономически и социален комитет - членовете му се назначават от Съвета на ЕС за срок от 4г. Този комитет защитава икономическите и социалните интереси на гражданите на целия ЕС;
* Комитет на регионите - той е съставен от представителите на местното и регионалното у-ние. Назначава се от Съвета с мандат от 4г. по предложение на държавите членки.
* Евр.инвестиционна банка - тя предоставя заеми в помощ на по-слабо развити региони. Седалището е в Люксмебург.
* Евр.централна банка - тя отговаря за у-нието на еврото и цялостната европейска парична политика. Седалището ѝ е във Франкфурт.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политическа система на Eвропейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.