Политическата наука


Категория на документа: Други


Политическата наука

До средата на 70-те г. на XX в. политическата наука се разглежда като политическа теория(класически текстове , посветени на политиката в областта на философията и психологията). Съвременното разбиране е свързано със САЩ - политическите науки и политическата теория е само част от тях.
В широкия смисъл политическата наука преминава през следните основни етапи:Античност(Гърция,Рим,Изтока,Китай;4 в.пр.НЕ-7-9 в.сл.Хр.);Средновековие (Западна Европа;7-9 в.-15-19 в.);Ново време(15-19в.) и Съвременност (20-21 в.;САЩ).
В тесния смисъл историческите етапи са различни.Периодизацията е свързана с еманципацията на знанието на политическата наука от социалното знание.
-1-ви период- от края на 19-ти в. - началото на 20-ти век- развитие на политическата наука преди всичко като политическа история и сравнителна политилоги (различни политически системи).
-2-ри период-от 20-те до 30-те г. на 20-ти век - модерна политическа наука;основател-Чарлз Мериам(оглавява първата катедра по съвременна политическа наука в САЩ); поставя началото на ПН-създава специализирани изследователни звена,занимаващи се с проблемите на ПН;преход от дедуктивно към индуктивно знание;характеристики на политическата наука.
-3-ти период-от 30-те до 40-те г. на 20-ти век-изучаване на конкретните политически системи,принципите им и противопоставянето между либералната демокрация(САЩ) и тоталиризма,възникващ точно по това време;Харолд Ласуел,Жорж Сабин
-4-ти период -средата на 60-те г. до началото на 70-те г. на 20-ти в.-бихейвиоризъм(behaviouz);анализ на политическото поведение на участващите в политическия процес .Политиката се разглежда в категорията на политеческата система(Дейвид Ийстън).За политиката се правят изводи на конкретен емперичен материал,отнасящ се до поведението и до психичното основание за това поведение.
-5-ти период-от 70-те до 80-те г. на 20-ти в.-постбихейвиоризъм;главни особености-1)критика на бихейвиоризма;2)период на "роене" на политически науки.
-6-ти период -от 80-те г. на 20-ти в. до днес-налага се нов подход към анализ на политика чрез извеждане на предишния план на политическата култура;Гейбриъл Алън,Сидни Верба

Структура на ПН:
1)политическа теория;
2)полит.философия-изучава нормативното и социално-концептуалното съдържание на общественото развитие и познание;изучава не фактите на пол.живот,а значението им;
3)полит.история-фактите на пол.живот във времевата им темпорална последователност;как пол.контекст се отразява в/у ставащото;
4)полит.идеология-система от идеи (и респективно ги изучава), в която се осъзнават и оценяват отношенията на хората към положително действие и целите на тяхната дейност,насочена към промяна или към запазване на статуквото;
!!!Две полит.философии (либерална и консервативна)-от тях произтичат различни идеологии.
5)полит.икономия-политиката се изследва като място на социален контрол от гледна точка на анализ на връзките "собственост-власт",т.с. "икономик-политика";Уилям Митчел (полит.икономика);
6)полит.социология-акцент върху ролята на извънполитическите фигури и въздействието им върху политическите институции;Самуел Липсет;
7)полит.психология-анализира психологическите основи на полит.поведение и е представена от различни направления("Психология на елита","Психология на тълпите"Пиер Льобон,"Психология на лидерството");ВИЛФРЕДО ПАРЕТО;
8)полит.културология-чрез анализ на полит.култура;Сидни Верба,Г.Алън;
9)полит.мениджмънт-теория и практика полит. Ръководство и управление;ПИТЪР ДРАКЪР;
10)теория на международните отношения-изучаване анализите на външната политика и глобалните отношения между държавите в рамките на международната система;включва и анализ на новите субекти в МО-междуправителствени организации,направителствени организации,мултинационална корпорация;
11)полит. маркетинг-изучаванр на полит.пазар чрез техники за получаване на полит.подкрепа;Мишел Бонгран;
12)партология(pars)-изучава политическите партии;
13)псефология-изучва изборите;
14)полит.транзитология-теория на преходите;
15)емперични полит. изследвания-на основанието на конкретни факти,получаватсе чрез интервюта и анкети.Роналд Ингълхарт

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политическата наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.