Политически имидж. Същност и характеристика.


Категория на документа: Други


Понятието "имидж " е въведено в науката от американските икономисти Б. Б. Гарднър и С. И. Леви (1955 г.) и буквално означава "конкретен начин, по който една или друга стока се налага в съзнанието на хората, които са нейни евентуални купувачи" . То (понятието) се отъждествява с облика на облика на дадена социална институция, личност, фирма, стока или услуга, респективно с представата, която имат за нея заинтересуваните делови среди. Терминът "имидж" добива все по-широко разпространение и вече се определя като "съвкупност от възприятия, впечатления, предубеждения, знания, идеи, настроения, опит, оценка и чувства, които формират общественото мнение" . Или, става дума за един цялостен комплекс от представи и характеристики за някакъв конкретен субект, с който се формира определено обществено съзнание за неговата същност. Наред с това при изграждането на имиджа важно място заемат и емоциите, върху които изключително много се влияе, за да се "моделира" съответният тип обществено мнение с цел формиране на позитивен имидж.

При изясняването на имиджа трябва да отбележим и становището на българския учен М.Петров, който в първата по рода си монография за имиджа у нас изтъква, че той следва да се схваща като "комплекс от външни възприятия, натрупани в съзнанието, зависещи от характера на външните дразнения и от предварителната психическа нагласа на личноста...";и че се създава не само чрез преките възприятия, а и непряко, чрез езика, който може да формира символни представи за описания предмет, нагледна представа за личноста"
3 Характеристика на политическия имидж

През последните години се твърди, че модерният политическият имидж може да се изгради твърде лесно, стига да бъдат използвани т.нар. "вербални и невербални компоненти" .

Политическия имидж трябва да бъде разгледан от гледна точка на неговото съдържание, което включва в себе си цял набор от съществени елементи като техниките, правилата, видовете, стратегиите, моделите, характерните черти и технологията за "производство на този имидж" .
3.1 Подходи и правила за формиране на политически имидж

В литературата са известни два основни подхода за изграждане на политически имидж:първия зависи от характера на предизборната кампания, а втория е т.нар. самостоятелен подход.

При първия подход най-често се използват следните начини за създаване на политически имидж:
* Формиране на положителен образ;
* Употреба на кючови думи и квалификации;
* Използване на авторитетни личностни;
* Систематично наслагване на образи и редица други.
Тези начини за формиране на имижда винаги се прилагат конкретно,тъй като всяка предизборна кампания е неповторима и изяснява диференцирано отношение.

Известно е, че като част от политическата комуникация правилата на политическия имидж се формира на два основни типа- вербални и невербални. Всяко едно от тях съдържа в себе си множество специфични характеристики, които особено в контекста на политическия маркетинг отдавна са придобили приоритетна зависимост.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически имидж. Същност и характеристика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.