Политология


Категория на документа: Други


П О Л И Т О Л О Г И Я

Преподавател: Поф. П. Чантов

Въведение в политологията

Въпрос №1 Науката за политиката като академична дисциплина. Традициите на политическите науки в Университетите и колежите на САЩ, Западна Европа и Япония.

Като самостоятелна наука политологията е влазла абсолютно трайно в учебните планове. Първата катедра по политически науки е създадена в Швеция през1663г. В САЩ политологията се изучава отпреди 120г., изучава се във почти всички университети.

1.Политическа философия.

2.Политическа наука

3.Политическа социология

От 1886г. и до днес в САЩ излиза сп. "Политичски науки", което се използва от студентите. Много политолози правят редица прогнози за развитието на науката. Според американците науката Политология произлиза от правото. С помоща на Политологията се създава Конституцията.

В Зап.Европа, в Германия е създаден институт за политически изследвания. Освен в Обединеното Кралство политология се преподава във всички институти в Западна Европа.

В Източна Европа политологията като тема се избягваше. Но животът неминуемо наложи тази тема. Тя е вид изкуство и се подчинява на обективните закони, от които зависи обществото. Политологията предизвиква силни чувства като омраза, гордост, срам. Семейството и държавата взимат активно участие. Политологията първо се залага като задължителна дисциплина първо в Полша, Югославия и др., а от 1991г. и в Москва.През 1990г. е създаден първият частен колеж, в който основна дисциплина е политологията. Още през 1988-89г. в Софийския университет беше открита специалност "Политология", в Бургас е открит през 1990г. Свободния университет. Националната асоциация за политически науки е член на Международната асоциация за политически науки. В Габрово се изучава от 1990-91г.

ПРИЧИНИ:

1. Необходимостта да се повиши хуманитарната и общосоциологическа подготовка на всички студент
Извод:Хуманитаризацията на висшето образование е световна тенденция. Има за задача да даде обективни познания. И заема основен дял в учебната подготовка на управленските мениджъри. Все по-голям дял в университетите в САЩ заемат дисциплини като философия, музика и т.н. Съществуват дисциплини като: Бизнес в литературата; Шекспир и мениджмънт и т.н. Съществува конвертируемост на дипломите. Съществуват също европейски програми за развитие на университетите. Определят се параметрите на учебните планове и сме задължени да спазваме тези изисквания.

Въпрс №2 Предмет на Политологията като наука. Проблемни кръгове. Методика за изучаване.

1. Политическа теория
Изучава основния категориален апарат - политиката като основен вид обществена дейност. Изяснява понятия като: господство, подчинение, авторитет, консенсус, хегемония, изолация, конфронтации и тн.

2. Проблемите с политическата толерантност. Пагубната роля на озлоблението в политиката. Изучава история на политическите науки, развитието на политическата и правна мисъл.

3. Социология на политиката.

4. Политическа социология - това е социалната психология. Основното тук е изследване на масите, класите, партиите дори отделната личност и тн.

5. Политическа култура

6. Политологията изучава: държавата, парламентаризма, изпълнителната власт.

7. Политически партии, системи и движения - изследва се политическия процес.

8. Преход от един политически режим към друг. Например: осъществяване на преход от фашизъм към демокрация и тн.

9. Политика и власт, власт и бюрокрация, проблема за правата на човека.

10. Политически процес - избори и избирателни системи.

11. Политическа ситуация, стабилност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.