Политология


Категория на документа: Други


Тема:1 ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТОЛОГИЯТА
1. ЩО Е ПОЛИТОЛОГИЯ?
2. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТОЛОГИЯТА
3. ПОЛИТОЛОГИЯТА И ДРУГИТЕ НАУКИ

ЩО Е ПОЛИТОЛОГИЯ?

Политологията е независима академична дисциплина. Появява се през последната четвърт на 19 век. От тогава до сега нейният предмет непрекъснато се развива и обогатява. Началото на изследването и преподаването на тази дисциплина започва под названието "политически науки" и добива разпространение в САЩ, а по-късно и в страните от Западна Европа. Корените на политологията са далеч в древността. В момента в който хората осъзнават, че могат да въздействат на тези, които ги управляват. Откритието става в Древна Гърция, когато вселената престава да съществува само като божия обител и реалностите на физическия свят се превръщат в наука.

За пръв път Платон и Аристотел отделно достигат до извода, че хората могат да се управляват сами ако приложат към своите действия разум. Връзката между разума, науката и политиката е актуален и днес.

В наше време работят няколко десетки хиляди политолози. Една част от тях са университетски преподаватели, друга са журналисти, трета са част от професионалните политици, четвърта част работят в научно-изследователски центрове.

През 1948 г. е създадена Асоциацията по политически науки в рамките на ЮНЕСКО. Тъй като след Втората световна война политологията навлиза в Западна Европа, по предложение на ЮНЕСКО курсовете трябва да включват следните главни въпроси:
1. Политически теории
2. Политически институции
3. Политически партии и обществени организации
4. Международни отношения

Когато говорим за ролята, мястото и значението на политологията трябва да кажем, че те не са еднакви при различните исторически условия. Така например във вр. със световната икономическа криза през 1929-1933 г. силно нараства нейната роля и значение. През 60-те години на 20 век се наблюдава спад, през 70-те години застой и от средата на 80-те години до днес небивал интерес и значение за обществения живот. Това се обуславя от различни фактори, главните от които са два:
1. Обективните промени настъпили в световното развитие и по-конкретно разпадането на едната от двете световни социалистически политически системи.
2. Установяването от средата на 80-те години на нов тип политическо мислене в политическите отношения, който изисква съобразяване с обективните реалности, такива каквито са и от друга страна извеждането на преден план като приоритетни общочовешките ценности.

Политологията има задача да обясни същността на политическите явления и процеси, а също така да обясни защо даден процес се развива в една, а не в друга посока. За да разреши тази задача тя създава научни концепции, които са по абстрактни от самите явления и процеси. Създава хипотези и теории с максимално обяснителен и прогностичен характер /трябва да обясни същността на процесите и да предскаже как биха се развили те/.

ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТОЛОГИЯТА

Предмета на политологията включва няколко елемента:
1. Политика
2. Политическа власт и властните отношения
3. Държавни институции /управленски институции, формите на управление, управленски облик и стил на определена държава/
4. Политическите процеси - политиката се разглежда като следствие от събития и дейности, т.е. като променлива , а не като статична величина.
5. Политологията изучава политическата система и нейните функции - включва се изучаване функциите на законодателната и изпълнителната власт, а също така и ролята на политическите партии, т.к. те са свързани със специфични политически интереси. Тук се включва и постигане на равновесие в политическата система чрез консенсус
6. Политическите партии и техните идеологии
7. Международните отношения - дипломация , международни организации и цялата система от институции за международна сигурност.

ПОЛИТОЛОГИЯТА И ДРУГИТЕ НАУКИ

Като обществена наука политлогията взаимодейства и използва достиженията на другите науки за обществото.
1-во място - взаимодейства с науката за държавата и правото, от която получава емпиричен и теоретичен материал, засягащ конкретни правни решения. Освен това тя показва рамките на действие на държавата и другите организации;
2-ро място - взаимодействието с науката за икономиката. От нея интерес предстваляват процесите на производство, разпределение и обмена на материални блага;
3-то място - взаимодействие със Социологията, от която получава данни за функционалностите на обществото като цяло, на социалните групи, на политическите партии и т.н.
Оказва се, че политологията е най-политическата наука, за което свидетелства фактът че от нея се отделиха две поддисциплини:
- Социология на политиката;
- Социология на политическите отношения.
4-то място - взаимодейства с Психологията и най-вече с обществената психология, която изследва формирането на поведението и психологическите процеси в различни социални групи;
5-то място - взаимодействие с Историята, която е наука за реални събития и като такава се намира в кръга на Политологията. Историята показва миналото и превръщането му в настояще.
6-то място - взаимодействие с Географията
7-мо място - с Философията, Информатиката и др.

ЗАЩО Е ПОЛЕЗНО ДА СЕ ПОЗНАВА ПОЛИТОЛОГИЯТА?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.