Полупроводникови елементи (ППЕ)


Категория на документа: Други


Диференциални усилватели
Диференциалният усилвател е широко разпространена схема, която се използва за усилването на разликата между два входни сигнала. В идеалния случай изходното напрежение не зависи от големината на входните напрежения, а само от тяхната разлика. Когато сигналите на двата входа се променят по един и същи начин, то такъв входен сигнал се нарича синфазен. Полезният сигнал се нарича дифенциален или разликов.
(1). Едновременната промяна на напреженията на двата входа не променя разликата между потенциалите на точките до Uизх.
При определен постояннотоков режим колекторните токове на Т1 и Т2 са равни. Напрежителните падове върху двата резистора RC са равни, напреженията в колекторите са равни и Uизх е равно на 0. Едновременната промяна на напрежението на двата входа (синфазен сигнал) ще доведе до симетрична промяна на колекторните токове, а от там и на напреженията върху двата транзистора. Те ще се променят, но ще останат равни т.е. изходният сигнал Uизх ще е равен на 0. Сигнал на изхода ще има само тогава, когато входният сигнал за двата входа е различен т.е. диференциалният усилвател не усилва синфазните сигнали, а само диференциалните. Намира приложение за усилване на малки сигнали най-често от порядъка на микро волти и при наличие на смущаващи сигнали са самплитуда съизмерима с амплитудата на входния сигнал.

Операционни усилватели
Операционният усилвател е постояннотоков усилвател с диференциален вход и несиметричен изход. Изграден е от десетина транзистора и подходящ брой пасивни елементи и е реализиран като монолитна интегрална схема. Нарича се операционен, защото с него могат да се изпълняват математически операции. (2) Инвертиращ усилвател с операционен усилвател (3) Идеалният операционен усилвател има безкрайно голямо входно съпротивление. Изходното му съпротивление е равно на 0 и има безкрайно голям коефициент на усилване по напрежение. (4)(5)
Чрез резисторите R1 и R2 се реализира обратна връзка. (Част от изходното напрежение се връща на входа).
Инвертиращ суматор.(6)
Неинвертиращ усилвател. (7)
Диференциален усилвател с повторител (??) (8)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Полупроводникови елементи (ППЕ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.