Помощни средства на въоражение в МВР


Категория на документа: Други


3. Химически вещества използвани като помощни средства са:

- сълзотворни гранати /"УГЛ-200" и "ЛГЛ"/;

- газови патрони /"12-ти калибър" и "26 м.м. газов патрон"/;

- аерозолни спрейове /"SALRE RED MK3"/;

При употреба на открито трябва да се имат в предвид следните фактори:
- скорост и посока на вятъра;
- разстояние до нарушителите;
- характер на местността - градски условия, равнинна или
пресечена местност;
При употреба в закрито помещение полицейските служители трябва
задължително да бъдат с поставени противогази, тъй като са подложени на същата степен на обгазяване, както и правонарушителите.

VІ. СЛУЖГЕБНИ ЖИВОТНИ - КУЧЕТА И КОНЕ.
1. Използване на кучета.
Използването на служебни кучета е ефикасно и резултатно помощно
средство, което подпомага полицейските служители при опазване на обществения ред и охраната на обекти, противодействие на престъпността, охраната на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим.
2. Използване на коне.
2.1. Конете се използват за патрулиране, охрана на масови
мероприятия, при задържане на правонарушители и при групови нарушения на обществения ред.

VІІ. ХАЛОСНИ ПАТРОНИ, ПАТРОНИ С ГУМЕНИ,

ПЛАСТМАСОВИ И ШОКОВИ КУРШУМИ.
1. Халосни патрони.
1.1. Служителите се оборудват с халосни патрони, в съответствие с
калибъра и възможностите на щатното оръжие, прието на въоръжение в МВР.

1.2. Употребяват се за психологическо въздействие върху нарушители и за подаване на сигнали, които следва да са предварително уговорени.

1.3. Халосни патрони се употребяват за тренировки на служителите, при отдаване на почети и тържествени случаи.

2. Патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми.

2.1. Използват се при задържане и обезвреждане на лица, за респектиране на нарушители и прекратяване на груби нарушения на обществения ред, за отблъскване на нападение срещу лица и обекти, при бягство на задържани по определения ред лица.
VІІІ. УСТРОЙСТВА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.
Устройствата за принудително спиране на превозни средства са
механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещо до преустановяване на тяхното движение. Те се използват по отношение на пътни превозни средства, водачите на които не се подчиняват на подаден сигнал за спиране от полицейските органи, при задържане на правонарушители движещи се с транспортно средство и при освобождаване на заложници. Използването се разрешава от оперативния дежурен от ОДЦ /ОДЧ/, а решението за непосредственото използване от ръководителя на операцията или старшия на наряда.

ІХ. УСТРОЙСТВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ.

Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически вещества, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на помещения и превозни средства. Те се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозакнно се пречи да изпълняват задълженията си. Устройствата за отваряне на помещения се използват по заповед на ръководителя на операцията.

Х. СВЕТЛИННИ И ЗВУКОВИ УСТРОЙСТВА С ОТВЛИЧАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.

Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентация и отвличане на вниманието на правонарушителите. Те се използват при проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при нападение срещу граждани и полицейски органи, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства. Използването на светлини и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.

В системата на МВР са приети на въоръжение следните устройства с отвличащо въздействие:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Помощни средства на въоражение в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.