Понятие и определение на риска


Категория на документа: Други


 Въпрос 72. Понятие и определение на риска

В застраховането са говори за риск, който се определя като вероятност едно събитие да настъпи случайно и да причини вреда или да доведе до възникване на определени потребности за дадено лице или лица, срещу които предварително е осигурен застрахователна полица.

Условия за застраховаемост на риска - Не всички събития, чието настъпване причинява загуби, могат да се включат в отговорност на застрахователя. Има някои условия, на които трябва да отговарят, за да се признаят за застраховаеми. Те са:

-да причинява загуба на обекта

-реализирането на събитието да е случайно- онези, които са преднамерено предизвикани не спадат към застрахователните събития

-събитието да е количествено оценимо - по отношение на съвкупността, неизвестни моменти, свързани с проявлението на събитието не трябва да има

-изходът от проявлението на събитията трябва да е само загуба

-може да се застраховат обективните събития(но не всички) и субективните опасности

-заплашва множество обекти

-загубите да са значителни - те да не могат да бъдат поети без финансови сътресения от субектите

-вероятността за проявление на едно събитие зависи от очакваните стойности на честотата и големината на тези загуби

Дори да отговаря на тези условия риска няма да получи застрахователно покритие, ако между обекта, изложен на този риск и застрахования липсва застрахователен интерес - т.е задължително е да съществува юридически признато отношение между тях, т.е при евентуално реализиране на този риск застрахования ще претърпи вреда, която трябва да се компенсира.

Признаци и причини за риска:

Риск за отделния обект - неизвестност, коя от всички възможни стойности на загубата, породена от действието на случайни събития, ще се сбъдне

Началното състояние на субекта се изразява в определени имуществени стойности. Бъдещото желано състояние е да се запази началното или да се увеличи. Когато фактическото състояние е по-добро от очакваното се говори за "шанс", а при обратното - за "риск". В този смисъл с "риск" се обозначава възможността за негативно отклонение от желаното състояние

Риск в съвкупността - неизвестност за фактическата стойност на общата загуба. Изразява се като функция от вероятността за възникване на определена обща загуба и от евентуалния размер на тази загуба

3.Видове риск - В теорията се прави връзка между събитие, риск и случай

-събитие - конкретно явление. Представлява потенциална заплаха за субекта, без да е известно дали ще се реализира

-случай - при определени условия някои от рисковите обстоятелства може да доведат до повреда на обекта

-риск - по-скоро се свързва със "събитието"( явлението ). Рискът се описва с вероятностното разпределение на различните стойности, които евентуалната загуба, произтичаща от появата на явлението може да има

Видове риск

А) в зависимост от това какъв може да е изхода от проявлението на събитията

а) чисти събития - тяхното проявление води до възникване на загуба, без да водят до допълнителни облаги

б) спекулативни - те са с два изхода. От една страна тяхното проявление води до загуби, но от друга страна, при благоприятно развитие на обстоятелствата има възможност за допълнителни облаги

Б) в зависимост от честотата на проявлението им:

а) еднократни - събития, които се случват изключително рядко. Вероятността за тяхното възникване е почти равна на нулаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие и определение на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.