Понятие за база от данни


Категория на документа: ДругиТема № 4

1. Понятие за база от данни

Базата от данни е общодостъпна съвкупност от взаимносвързани данни за многофункционално използване и модифициране от един или няколко потребителя. Всяка база от данни е отражение на определена част от реалния свят, която се разглежда като множество от обекти и връзки (релации) между тях. Под обект разбираме уникална част от реалния свят. Всеки обект и връзките между обектите притежават множество от различни свойства (характеристики). От информационна гледна точка се разграничават само три неща, а именно:

1. обекти (същности);

2. връзки между обектите;

3. свойства на обектите и на връзките;

Обикновено на всеки обект, връзка и свойство се дава име. Всеки момент при количествено или качествено определяне, дадено свойство получава някаква стойност измежду допустимите за него.

Понятието атомарна единица данни може да се дефинира като: < име на обект, име на свойството, стойност на свойството, момент от време > Обикновено стойностите на свойствата се наричат данни. Пример:

< Тр.У - Стара Загора, брой студенти, 2500, 01.10.2009. >

Очевидно всеки обект притежава безкрайно много свойства, което го прави уникален. Практическата дейност се разглежда само една ограничена част от свойствата, която е приета да се нарича предметна област. От нейните обекти и връзки, интерес представляват само част от техните свойства.

Да разгледаме информационна система, чрез която се събират и обработват данни за Тракийският университет. Да предположим, че тези данни служат за управление на учебния процес. Основните типове обекти в тази реална част от света са:

1. студенти;

2. преподаватели;

3. служители;

4. учебни програми, специалности и организация на учебния процес;

Връзките между обектите са регламентирани от Закона за висшето образование и от утвърдените правилници на факултета и университета. Всеки студент притежава безброй много свойства, които го правят уникален, но в рамките на тази информационна система се включват една малка част от тях.

Изложеното дотук може да се обобщи по следния начин: чрез абстракция се определят типовете обекти, които са представители на някаква съвкупност от обекти. Те от своя страна се характеризират с един и същи набор от характеристики. В рамките на една съвкупност от подобни обекти, всеки уникален обект има специфични за него стойности на характеристиките. При изграждането на информационните системи управлението на данните и тяхната обработка се усложнява неимоверно и поради тази причина се достига до разглеждането на две задачи. Първата от тях е създаване и поддържане на базата от данни. Втората е обработка на данните. Данните в базата от данни трябва да бъдат организирани по такъв начин, че при необходимост лесно да бъдат обработвани за получаване на полезна информация. Обикновено към базата от данни могат да се добавят нови данни, да се отстраняват или променят съществуващите данни. Тази както и други процедури се извършват чрез съвкупност от програми, наречена "система за управление на базата от данни"(СУБД).

2. Модели на данни

Понятието модел на данните стои в основата на теорията за база от данни. Нека е даден един съществуващ обект към който се проявява интерес. Този обект ще наричаме оригинал. Съществува друг обект, който прилича на първия (дадения), но е по-прост от него. Този обект ще се отбелязва като модел при определени условия, а именно: човекът в своята дейност разглежда втория обект вместо оригинала и извършва най-различни операции с цел да го опознае и да го управлява. Построяването на модел означава определяне на съответствие между съвкупното свойство на оригинала и съответна съвкупност от свойства на модела. Тук се включват два вида свойства - атрибутивни и операционни. Атрибутивните свойства могат да се разглеждат като статичната част, а операционните като динамичната част.

3. Видове бази от данни

А) йерархичен модел - данните се съхраняват в предварително определена йерархия. Йерархичното дърво е обърнато с корена нагоре.

Б) мрежов модел

В) релационен модел - при него данните се съхраняват в таблица. Всяка таблица се състои от колони (полета) и редове (записи). Често таблиците се наричат релации.
??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за база от данни 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.