Понятие за история на банковото дело


Категория на документа: Други


Муудис
Стандарт енд Пурс
Видове ценни книжа
Ва
ВВ
Това са облигации в по-ниска група от средно качество, с риск от неплащания.
В
В
Това са нискокачествени ЦК с висока вероятност за непогасяване от техните дивиденти
Са,с
D
Това са облигации с най-ниско качество, клонящи към неплатежоспособност на техните дивиденти и наричани още "боклуци"

Банков риск

Банковият риск се свързва с възможността една ТБ да понесе загуби в резултат на извършени от нея банкови сделки. Тук е съществено, че всяка една от банковите сделки има определен риск, а като цяло банковото дело е една от най-рискованите сфери на свободния пазар. Единственото сигурно в една банка е, че на падежа трябва да плати лихва на своите служители. Всички останали сделки - кредитни, сконотви, валутни и др - са рискови. Целта на всяка банка е да получи максимална печалба, но при поемане на минимални рискове. Оптималната комбинация между риск и доходност е тази, при която се постига минимум за съотношението доходност - риск. Печалбата е винаги правопропорционална на риска, който се поема, но финансовият резултат има още една страна. Другата страна на финансовият резултат - загубата, е също правопропорционална на риска, който се поема и за това най-добрия начин за защита от риск е повече информация.

Печалба Загуба

Риск

Информация --> банкови сделки

Минимизирането на риска се постига с максимализиране на наличната информация. При всяка банкова сделка е на лице асиметричност, т.е. едната страна да е повече информирана. Включително и с възможност за измама. В повечето случаи банковите клиенти са носители на тази асиметричност.
* Управлението на банковия риск - етапи в управлението на банковия риск:

Етап 1--> Трябва да се дефинират възможните рискове, които възникват при банковите сделки. За всяка сделка те са различни и може да ги дефинира само човек с богат опит.

1 - Кредитен риск - Защото е масов. Той се свежда до възможни загуби, ако спре плащането на лихва, главница или лихва и главница по даден кредит.

2 - Лихвен риск - Това са възможни загуби, поради непредвидено неблагоприятно изменение на лихвените %-ти, което може да доведе до падане, до свеждане към 0 или до отрицателна величина на лихвения марж в полза на банката. Разбира се загуба може да се понесе и ако се увеличи лихвения % по влогове в банката.

3 - Риск от небалансирана ликвидност, поради небалансирано рефинансиране (при ВБ рефинансиране е забранено).

4 - Риск от недостатъчна диверсификация в портфейла на банковите активи и банковите пасиви.

5 - Валутен риск - Възможни загуби заради промяна във валутния курс. Това е всекидневен риск.

6 - Риск от банкови злоупотреби. Те идват от корумпирани и недобросъвестни действия на банкови служители.

На втори етап от управлението на банковия риск се определя обема на източника на информацията. Това са масивите от статистически данни, оперативна информация по видове и обем. Този етап е много важен, защото при грешна информация се опорочават следващите етапи.

3 етап - Оценка на вероятността за реализация на риска. Тук се изгражда система от показатели и се определя критичното им значение за всеки един по отделно и за цялата система.

4 етап - Могат да се застраховат както отдели рискове, така и цяла съвкупност от такива. Най-често с това се постига диверсификация на рисковете с контрол върху степента на рисковете, с корекция на някои управленски решения и със създаването на резерви.

5 етап - Ретроспективен анализ на резултата от управлението на банковите рискове. Той се свежда до определяне пропуските в системата и тяхното избягване в бъдеще.

Управление на кредитен риск:

Система CAMPARI - С - идва от характер, А - какъв е бизнеса; М - нуждата да се ползва заем и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за история на банковото дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.