Понятие за история на банковото дело


Категория на документа: Други2--> БНБ издават наредби, които и дават условия и развитие на ТБ-ки за поддържане стабилността на кредитната система--> наредби за лицензиране на банки, за капиталова адекватност на банките, ликвидността и местното управление включително.

3--> БНБ участва в съставянето и отчитането на платежния баланс и всички ТБ-ки си дават нужната за това конформация.
БНБ и държавата:

1--> БНБ е официален депозитар на държавата.

2--> БНБ организира касовото изпълнение на държавния бюджет чрез ТБ-ки.

3--> БНБ действа като агент по държавните дългове, както и по дългове гарантирани от държавата.

4--> БНБ може да действа като представител на МС по задачи определяни от нея и от МС.

ТЕМА № 4 Парична и кредитна политика на ЦБ

Преди да представим паричната и кредитна политика на ЦБ ще дадем кратка характеристика на икономическата политика на една държава като една по-обща представа. Под иконмическа политика на една държава се разбира съвкупност от действия и мерки с оглед постигането на определени цели.

Тези цели постоянно нарастват и в момента са 7:
1--> Най-важната цел на икономическата политика е постигането на устойчив икономически растеж.
2--> Високо равнище на заетост (ниско равнище на безработица).
3--> Стабилно ценово равнище (ниска инфлация).
4--> Външноикономическо равновесие (платежен баланс и валутен курс).
5--> Жизнен стандарт (бедност).
6--> Справедливо образуване и разпределение на доходите и собствеността.
7--> Съхраняване и опазване на околната среда.

6-8% - здравословна безработица

Формирането и провеждането на паричната политика е централна задача на всяка ЦБ. Тук се преследват 2 основни задачи:
1--> Да се поддържа вътрешна и външна парична единица (индикатори - инфлация и валутен курс).
2--> Да се поддържа доверие на обществото към банковата система, да бъде стабилна и да са защитени интересите на вложителите - кога се плаща, в брой или по банков път; кога, къде са парите - в банката или под възглавницата.

Търсенето и предлагането на пари и кредити става на кредитния пазар, за това основен обект за въздействия чрез парична политика са паричния и кредитния пазар. Въздействието на ЦБ върху тези пазари и тяхното регулиране е показател за ефективността на самата парична политика. Самата парична и кредитна политика има 2 елемента, това е емисионната политика - влияние върху паричната маса и второ политика на лихвения % (влияние върху обема на раздаваните кредити).

Междинни цели:

1--> Широки пари (агрегат М2)

2--> Лихвен % на Търговските банки

Крайни цели на паричната кредитна политика:

1--> Равнища на инфлация (вътрешна стабилност на паричната единица)

2--> Валутен курс (външна стабилност)

3--> Устойчив икономически растеж на БВП

4--> Равнище на безработица
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за история на банковото дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.