Поява и развитие на небанковите финансови институции


Категория на документа: Други


Стопанска Академия "Д.А.Ценов"
Свищов

Доклад

"Поява и развитие на небанковите финансови институции в България"

В съвременната икономика функционират множество институции, които съдействат за ефективна капиталова аколация между отделните икономечески субекти. Във финансовата литература тези институции са познати като "небанкови финансови посредници". Тяхната основана дейност е свързана с извършването на една или повече от следните сделки:

*

* Покупка на менителници и записи на заповед;

* финансов лизинг;

* придобиване и управление на дялови участия;

* сделки с чуждестранни средства за плащане;

* консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие;

* консултации относно портфейлни инвестиции;

* сделки с финансови фючърси и опции;

* сделки с инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти;

* сделки с ценни книжа;

* факторинг;

* гаранционни сделки;

Единствения разреширелен режим на този тип институци е уведомяването на централната банка в 14 дневен срок от започването на дейността. Към 2004 г. у нас функционират 83 такива институции.

Разделителната черта между банковите и небанковите институции е тяхната влогонабирателна и кредитна дейност.

Към видовете небанкови финансови институции могат да се отнесат:
* Взаимните и пансионите фондове;
* Фондове за вейнчърен капитал;
* Застрахователни и инвестиционни компании;
* Брокерските фирми;
* Фондациите;
* Други институции, отговарящи на критериите за небанкови финансови институции.

Инвестиционните компании извършват инвестиции в ценни книжа на други компании, инвестиция в портфейл от акции. Създават, поддържат и предлагат възможност за инвестиции в различен набор от фондове (взаимно, пенсионни и вейнчърни).

Взаимният фонд е вид инвестиционна компания, която влага парите на своите акционери в акции, облигации, ДЦК и краткосрочни пазарни инструменти, включително фючърси, опции и събирания. Позволява на нови инвеститори да закупуват негови акции, като същевременно предлагат и обратно изкупуване на акциите на настоящите си инвеститори.

Взаимноя фонд се създава от инвестиционна компания, определя се неговата инвестиционна стратегия и цели. В стратегията се формулират рисковият толеранс на инвестициите и областите, в които може или неможе да инвестира фондът. Всяка промяна в стратигията изисква одобрението на взаимния фонд. Целите са свързани с краткосрочно покачване стойността на инвестирания капитал, постигане на дългосточна възвращаемост или инвестиции в специфични финансови инструменти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поява и развитие на небанковите финансови институции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.