Повишаване на конкурентоспособността на "Параходство българско речно плаване" АД


Категория на документа: Други


Р У С Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т "А Н Г Е Л К Ъ Н Ч Е В"
Катедра "Б И З Н Е С И М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т"
З А Д А Н И Е
за курсова работа по дисциплината "Мениджмънт на проекти"

на студента .................................................................................. фак №..........................група...........
Тема.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(описва се видът, конкретното предназначение и особености на проекта)

1. Предпроектно проучване
1.1. Формулиране и анализ на проблема - формулиране и анализ на проблема, дърво на проблема, дърво на целите;
1.2. Логическа матрица на проекта;
1.3. Анализ на изпълнимостта на проекта;
2. Планиране на проекта
2.1. Структура на задачите по проекта;
2.2. Подреждане и обвързване на задачите по проекта;
2.3. Планиране на ресурсите и разработване на бюджет на проекта;

Зададено: ..........................200.... г. Срок за предаване: ..........................200.....г.
Студент:........................................ Преподавател: .............................................

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Найденов, Н., Мениджмънт на проекти, 2007
2. Лекции по дисциплината, четени през учебната 2008/09 година
3. Найденов, Н., Ръководство за разработване и управление на малки проекти, Русе, ФАР-ТГС, 2003

"Параходство българско речно плаване" АД е създадено през март 1935.

Началото на българското дунавско държавно корабоплаване се поставя с откриването на редовна линия за превоз на пътници и товари между Русе и Видин с парните морски влекачи "Вит" и "Осъм", преустроени като товаро-пътнически.

Първоначално предприятието носи името "Речно крайбрежно плаване". По-късно, на 31 май 1940 година, със закон е трансформирано в самостоятелното Параходство "Българско речно плаване" със седалище град Русе.

Само за няколко години дейността му се разраства, флотът се попълва с все повече плавателни съдове.

Започналата Втора световна война заварва предприятието с едни от най-модерните на р. Дунав 4 експресни товарни и хладилни кораби, 3 големи луксозни пътнически кораба, ферибот за превоз на железопътни вагони и пътници между България и Румъния, влекачи и шлепове.

След Втората световна война "Параходство българско речно плаване" пристъпва към ускорено строителство на серии плавателни съдове в корабостроителните заводи в Русе, Бургас и Варна, строи кораби в различни европейски държави.

В началото на 90-те години флота на "Параходство българско речно плаване" наброява почти 300 плавателни съда - тласкачи, пътнически и експресни кораби, открити и закрити шлепове и баржи, нефтоналивни, специализирани, ро-ро секции и др.

Днес "Параходство българско речно плаване" е сред най- авторитетните и с утвърдена позиция превозвачи на дунавския транспортен пазар, като обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн.

Основни проблеми на организацията:

Основните проблеми в организацията, като цяло е намаляването на конкурентоспособността на "Параходство българско речно плаване" , свиване на пазарния дял и загубата на важни за фирмата клиенти.От което следват редица не по-маловажни проблеми, който вредят на организацията като цяло.Недоброто управление на материалните и нематериални ресурси, лошата организация на трудовия процес водят до големи финансови загуби, загуба на високо квалифициран персонал, лоша връзка между отделите във фирмата.

Цел на проекта:
Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на "Параходство българско речно плаване" АД , увеличаване на пазарния дял на фирмата, постигане на по-голяма популярност в страните от западна Европа, намиране на нови клиенти, сключване на дългосрочни договори за превоз на товари.
Чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", ПРИОРИТЕТНА ОС 1 "Параходство българско речно плаване" може да кандидатства за постигане на по-висока производителност, конкурентост на услугите които предлага, развитието на нови и подобрени услуги с по-висока добавена стойност, както и подобряване на производствените методи, процеси и проникването им на пазара.Организацията ще получи интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции, обучения на персонала), необходими за въвеждането на процесовите иновации в управленската им практика.Подобряването на управлението ще подобри цялостното състояние на фирмата.Прокарването на иновациите в управлението също е един от методите за създаването на една конкурентоспособна и водеща организация в сферата на търговското корабоплаване.

Кратко и детайлно описание на проблемите може да се види в разработеното дървото на проблемите. Съответно представа за целите и задачите, пред които фирмата е изправена може да се добие от дървото на целите и дървото на задачите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Повишаване на конкурентоспособността на "Параходство българско речно плаване" АД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.