Практически аспекти на митническите процедури при износ на стоки и услуги от юридически лица


Категория на документа: Други


Практически аспекти на митническите процедури при износ на стоки и услуги от юридически лица
Митническите процедури намират израз в извършването на конкретни технологични операции при осъществяване на контрол за спазването на правилата за пренасянето на стоките през държавната граница. Те се състоят от: проверка на превозните и пренесените средства; проверка и оформяне на митническите документи, включително и митническа декларация; поставяне на митнически обозначения, пломби, етикети и други ;събиране на мита, данъци и такси; обработване и предаване на статистически сведения.
Митническата процедура е съвкупност от правни норми, чието изпълнение гарантира безпрепятствено преминаване на стоките през граница. Митническата процедура по износа е много облекчена във всяка страна. Но въпреки това има и проблеми.
Проблемите идват от факта,че тази съвкупност от дейности влизат и задачите по контрола и изпълнението на външнотърговския режим. Този режим е много разнообразен и специфичен за отделните видове стоки. Съществено значение на тази основа имат: Субектите на процедурата.<износителят> и последователността на процедурата. Почти във всички случаи износителят бива представляван пред митническата администрация от друго лице - превозвача.
Последователността на процедурата включва пакет от документи като фактура сертификат за произхода на стоката, удостоверение за износ, превозните средства, застрахователна полица ако има такава, митническа декларация.

Фактурата- с този документ се идентифицира стоката пред митническите власти и се доказва законността на износа.

Сертификат за произхода на стоката - с този документ се доказва, че определена стока е произлязла от дадена страна.
Превозните документи- с тези документи се удостоверява, че износителят е предал стоката си на превозвача. С превозните документи се доказва, че превозвачът е този, който ще изпълнява последващите процедури по придвижване на стоката. Функциите на тези документи сега се допълват от ТИР- карнета
Удостоверение за износ- то е необходимо, когато стоките, които се изнасят, подлежат на разрешение при регистриране
Митническа декларация- това е документът, който се изисква на основата на всички останали документи и се попълва едва след като същите са осигурени.Декларацията всъщност обобщава данните от първичните документи.
Проверка на документите. Митническият служител трябва да провери верността и валидността на документите
Поставянето на стоката под митнически контрол- когато документите са в ред, под контрола на митническия служител започва товаренето на стоката в транспортното средство.
България, като страна членка на Европейския съюз се възползва от няколко различни митнически облекчения. Ако продават изнасяте стоки в рамките на Европейския съюз, то трябва да знаете, че повечето от тях са в са в свободно обръщение и могат да бъдат транспортирани в рамките на общността, без да подлежат на митнически контрол или такси. Ако изнасяте стоки извън ЕС, трябва да декларирате износа пред митническите власти. Декларацията включва подробности за класификацията на стоките, които се изнасят, и за коя страна се изнасят. Трябва да знаете, че износът се облага с нулева ставка по ДДС.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практически аспекти на митническите процедури при износ на стоки и услуги от юридически лица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.